3. daļas uzdevumu vērtēšanas kritēriji
 
1. uzdevumā jādemonstrē zināšanas un izpratne par jēdzienu – jāuzraksta izvēlētajai tēmai atbilstošs vēstures jēdziens – 1 punkts un tas jāizskaidro – 1 punkts.
Par atbilstošu jēdzienu un tā pareizu skaidrojumu iegūst 2 punktus.
 
2. uzdevumā jādemonstrē zināšanas un izpratne par izvēlētajai tēmai atbilstošu vēstures faktu (notikumu), izpratne par vēstures procesa cēloņsakarībām – jāuzraksta izvēlētajai tēmai atbilstošs vēstures fakts (notikums) – 1punkts, jāuzraksta tā cēloņi – 1 punkts, jāuzraksta tā sekas – 1 punkts. Kopā: 3 punkti.
 
3. uzdevumā vērtē prasmi uzrakstīt argumentēto eseju – strukturētu pārspriedumu, prasmi izteikt viedokli, pamatot to, secināt, izmantojot vēstures zināšanas, faktus, jēdzienus.
Argumentētā eseja tiek vērtēta atbilstoši šādiem kritērijiem:
  
Punkti
Saturs 
darba struktūra,
izklāsta secīgums,
satura atbilstība  tēmai 
Teorija
vēstures procesa
cēloņsakarības
Fakti
atbilstoši tēmai
Jēdzieni
atbilstoši tēmai
3
Saturs atbilst izvēlētajai tēmai. Saturs ir strukturēts: tekstam ir ievads, iztirzājums un secinājumi.
Secinājumi izriet no teksta.
Ievēroti pareizrakstības likumi.
Ir izpratne par vēstures procesa kopsakarībām, cēloņiem, sekām – tas atspoguļojas tekstā.
Fakti ir precīzi: minēti gada skaitļi, gadsimti, vieta. Vēsturiskās personas minētas precīzi.
Fakti izmantoti, lai pamatotu savu viedokli.
Vēstures jēdzieni lietoti precīzi, latviskojumi ir adekvāti.
2
Saturs atbilst izvēlētajai tēmai, ir izklāstīts secīgi, taču atsevišķas daļas izstrādātas pavirši: ievada daļa neprecīza, secinājumi ir vispārēji, nekonkrēti.
Pareizrakstības likumi ievēroti, taču ir dažas neuzmanības, pārrakstīšanās kļūdas.
Ir vispārīga izpratne par vēstures procesa kopsakarībām, cēloņiem, sekām. Tekstā atspoguļojas vēstures procesa kopsakarības, cēloņsakarības. 
Faktu lietošanā ir neprecizitātes, notikumu laiks minēts aptuveni, aprakstoši, piem., rakstot par būtiskiem 20.gs. notikumiem, norādīts tikai gadsimts.
Vēsturiskās personas minētas precīzi.
Vēstures jēdzienu lietošanā ir neprecizitātes, ir dažas kļūdas, taču teksta jēgu tas būtiski neietekmē.
1
Saturs atbilst izvēlētās tēmas kādam aspektam. Saturs izklāstīts haotiski, viedoklis nav pamatots - teksts ir vēstures faktu pārstāsts.
Daudz pareizrakstības kļūdu, taču teksta jēga ir nojaušama. teksts ir pārāk vispārīgs un nekonkrēts.
Vēstures teorētiskās zināšanas ir nojaušamas. Teksts ir vēstures faktu pārstāsts. 
Fakti un vēstures personas minētas, taču neprecīzi vai kļūdaini. Piemēram, 1201. gads attiecināts uz 12. gs.
Fakti un vēsturiskās personas uz tēmu attiecas nosacīti.
Lietoti daži vēstures jēdzieni, ir neprecizitātes to lietošanā.
0
Teksts ir līdz 1/3 no noteiktā apjoma. Saturs neatbilst tematam.
Pareizrakstības kļūdas neļauj uztvert saturu.
Ir pārkāpti tolerances principi.
Nav izpratnes par kopsakarībām/ cēloņsakarībām.
Vēstures faktu nav vai vēstures fakti neattiecas uz tēmu.
Vēsturiskās personības nav minētas (ja to minēšanu nosaka izvēlētā tēma).
Vēstures jēdzieni nav lietoti.
*Vēstures fakts – vēstures avotā, dokumentāri fiksēts notikums, var būt fakts – epizode (notikums) un fakts – process (ilgstošs).
  
Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt par 3. uzdevumu – 12 punkti.
0 iegūst kopvērtējumā, ja:
  • pārspriedums nav rakstīts;
  • ir tikai uzmetums;
  • lietoti cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;
  • teksts neatbilst izvēlētajam tematam – tematu izvēlē atzīmēts cits temats un 1. un 2. uzdevums nav pildīts: autors ir brīvi izvēlējies sev tīkamu tematu, kas nav dots izvēlē.
Atsauce:
https://www.visc.gov.lv, Valsts eksāmens vēsturē 2020.g.