LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURE
 
Centralizētā eksāmena 2020. gada programma
 
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo sasniegumus vēsturē atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumu Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" prasībām mācību priekšmetā Latvijas un pasaules vēsture (14. pielikums).
 
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic 12. klases izglītojamie un citi interesenti, kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē.
 
Eksāmena darba uzbūve
Eksāmena uzdevumi ir latviešu valodā. Darbam ir viens variants. Eksāmens sastāv no trim daļām.
Pirmajā daļā izglītojamie veic uzdevumus, kuros pārbauda zināšanas par:
 • vēstures jēdzieniem un personībām;
 • vēstures procesu un notikumu hronoloģiju Latvijas teritorijā un pasaulē;
 • vizuālo avotu informāciju. 
Pēc 1. daļas uzdevumu izpildes atbildes jāieraksta atbilžu lapā.
Otrajā daļā izglītojamie veic uzdevumus ar dažādiem informācijas avotiem:
 • analizē avotus, nosaka avotu veidus;
 • atrod līdzīgo un atšķirīgo, skaidro atšķirību cēloņus;
 • izprot avotu tapšanas vēsturisko kontekstu;
 • analizē avotā atrastās informācijas ticamību;
 • saskata un analizē vēsturiskās paralēles, pamato vēstures notikumu/procesu aktualitāti mūsdienās.
Trešajā daļā izglītojamie veic radošu uzdevumu, kurā parāda izpratni par kāda no dotajiem vēstures notikuma/procesa cēloņsakarībām, nozīmību savā laikā un ietekmi mūsdienās. Uzraksta viedokli un to argumentēti pierāda, izmantojot vēstures faktus, jēdzienus, likumsakarības.
 
Eksāmenā veicamo uzdevumu skaits, iegūstamo punktu skaits un paredzētais izpildes laiks:
Daļa
Uzdevumu skaits
Maksimālais punktu skaits
Izpildes laiks, min
1.
4
50
40
2.
7
39
90
3
1
17
70
Kopā
12
106
200
 
Darbs veicams ar tumši zilu vai melnu pildspalvu!
Eksāmena norises laikā eksāmena vadītājs skaidrojumus par uzdevumiem nesniedz.
Pārbaudes darbā ietverts Latvijas un pasaules vēstures standarta 10. –12. klasei obligātais saturs.
 
Uzdevumu veidi
 • Darbā ietverti vienkārši un strukturēti uzdevumi. Uzdevumi pēc satura un formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm.
 • Pirmajā daļā ir testa veida uzdevumi.
 • Otrajā daļā ir strukturēti uzdevumi.
 • Trešā daļa ir strukturēts esejuzdevums. Izglītojamais izvēlas vienu tēmu no četrām piedāvātajām, izpilda prasīto un raksta aptuveni 200 vārdus garu argumentētu pārspriedumu, kurā pamato savu viedokli, strukturē saturu, izmanto tēmai atbilstošus vēstures faktus, lieto vēstures jēdzienus un izdara secinājumus. Visi argumentētie pārspriedumi tiek vērtēti pēc vienādiem kritērijiem.
Aiz katra uzdevuma norādīts maksimālais iegūstamo punktu skaits par šo uzdevumu.
  
Tēmu īpatsvara un uzdevumu veidu īpatsvara tabulas neveido korelāciju ar reāli darbā iegūstamo punktu skaitu, tāpēc nav ievietotas.
  
Vērtēšanas kārtība: Izglītojamā iegūto punktu summu katrā daļā un iegūto punktu summu visā darbā izsaka procentuālajā novērtējumā.
 
Pie izglītojamiem un personām, kuras piedalās eksāmena nodrošināšanā, no brīža, kad viņiem ir pieejams eksāmena materiāls, līdz eksāmena norises beigām nedrīkst atrasties ierīces (planšetdators, piezīmjdators, viedtālrunis, viedpulkstenis u.c. saziņas un informācijas apmaiņas līdzekļi), kuras nav paredzētas Valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos.
  
Atsauce:
https://www.visc.gov.lv, Valsts eksāmens vēsturē 2020.g.