LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURE
 
Centralizētā eksāmena programma
 
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo sasniegumus vēsturē atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumu Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" prasībām mācību priekšmetā Latvijas un pasaules vēsture (14. pielikums).
 
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic 12. klases izglītojamie un citi interesenti, kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē.
 
Eksāmena darba uzbūve
Eksāmena uzdevumi ir latviešu valodā. Darbam ir viens variants. Eksāmens sastāv no trim daļām.
Pirmā daļa ir zināšanu pārbaude. Pēc 1. daļas uzdevumu izpildes atbildes jāieraksta atbilžu lapā.
Otrā daļa ir informācijas avotu analīze. Otrās daļas uzdevumos jāveic darbs ar dažādiem informācijas avotiem par kādu tēmu, kas pārbauda izglītojamo vispārējās prasmes un iemaņas vēsturē.
Trešā daļa ir radošs uzdevums, kas pārbauda izglītojamo prasmes izmantot vēstures faktu un jēdzienu zināšanas izvirzītās problēmas risināšanā.
 
1. tabula. Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
Daļa
Uzdevumu skaits
Maksimālais punktu skaits
Daļas īpatsvars, %
Izpildes laiks, min
1.
9
50
40
40
2.
9
50
40
90
3.
1
24
20
70
Kopā
19
124
100
200
 
Pārbaudes darbā ietverts Latvijas un pasaules vēstures standarta 10. - 12. klasei obligātais saturs.
 
2. tabula. Tēmu īpatsvars eksāmena darbā.
Mācību priekšmeta saturs
Izziņas darbība:
iegaumēšana un izpratne, %
Izziņas darbība:
zināšanu un prasmju lietošana, %
Izziņas darbība:
analīze un produktīvā darbība, %
Kopā darbā, %
Zināšanas un izpratne par pasaules, Eiropas, Latvijas vēstures notikumiem, to hronoloģiju, cēloņsakarībām.
 
 
 
25
Vēstures jēdzienu zināšanas un prasme tos lietot
 
 
 
15
Spēja analizēt, vērtēt un klasificēt informācijas avotus, lietot tos vēstures izzināšanā, interpretēšanā un sava viedokļa argumentēšanā.
 
 
 
34
Izpratne par padomju režīma laiku un tā sekām Latvijas vēsturē.
 
 
 
11
Prasme raksturot vēstures notikumus un procesus ar Latvijas vēstures piemēriem.
 
 
 
5
Spēja būt demokrātiskam, tolerantam un valstiski domājošam.   
4
Prasme pamatot savu viedokli argumentēta pārsprieduma formā.
 
 
 
6
Kopā
29 - 31
47 - 49
22 - 24
100
 
Uzdevumu veidi
  • Darbā ietverti vienkārši un strukturēti uzdevumi. Uzdevumi pēc satura un formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm.
  • Pirmajā daļā ir testa veida uzdevumi.
  • Otrajā daļā ir strukturēti uzdevumi.
  • Trešā daļa ir strukturēts esejuzdevums. Izglītojamais izvēlas vienu tēmu no četrām piedāvātajām, izpilda prasīto un raksta aptuveni 200 vārdus garu strukturētu pārspriedumu, kurā pamato savu viedokli, strukturē saturu, izmanto tēmai atbilstošus vēstures faktus, lieto vēstures jēdzienus un izdara secinājumus. Visi argumentētie pārspriedumi tiek vērtēti pēc vienādiem kritērijiem.
 
Aiz katra uzdevuma norādīts maksimālais iegūstamo punktu skaits par šo uzdevumu.
 
3. tabula. Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā.
Uzdevumu veids
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Īpatsvars visā darbā, %
Atbilžu izvēles
5
30
24
Savietošanas
3
15
12
Vērtējuma izvēles
1
5
4
Īsās atbildes
2
9
7
Strukturēts
7
41
33
Strukturēts esejuzdevums
1
24
20
 
Vērtēšanas kārtība:
  • Izglītojamā iegūto punktu summu katrā daļā un iegūto punktu summu visā darbā izsaka procentuālajā novērtējumā.
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā:
  • Darbs veicams ar pildspalvu.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/12/latv_pas_vesture12_2015.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2015/vidussk/12kl_vesture.pdf