Vēstures eksāmena 3. daļa ir argumentētais pārspriedums.
  
Eksāmena darbā piedāvāti 4 temati.
Izvēlētais temats sarakstā jāatzīmē! (Ko skolēni nereti aizmirst izdarīt!)
 
1. Izvērtē vācu kultūras ietekmi viduslaiku un jauno laiku Latvijas vēsturē!
 
2. Analizē, kāpēc Latvijā veidojušies atšķirīgi kultūrvēsturiskie novadi!
Šīs divas tēmas prasa labu izpratni par visai apjomīgiem vēstures periodiem un prasmi saskatīt, pamatot visai senas un dažādas ietekmes.
   
3. Izvērtē lielvalstu lomu Pirmā pasaules kara izraisīšanā!
Trešā tēma, ja to pārzina, ir visvienkāršāk uzrakstāmā, jo aptver nelielu laika periodu un faktiski ir rakstāma pārskata formā (tuvu konspektam).
 
4. Analizē "aukstā kara" ietekmi uz situāciju mūsdienu pasaulē (20. gadsimta beigas - 21. gadsimta sākums)!
4. tēma prasa labas zināšanas ne tikai par "auksto karu", bet arī par politisko situāciju 20. gadsimta beigās un līdz pat šim gadam (Un šogad tā izteikti mainījās - Ukrainas jautājums! Bet nedrīkst aprobežoties tikai ar to!).
 
Jau trešo gadu vēstures eksāmenā šajā daļā iekļauti papildus uzdevumi. 
Tāpēc, pirms izvēlies tēmu, iepazīsties ar visiem uzdevumiem, kas būs jāveic.
 
3. daļas 1. uzdevums.
Tajā prasīti jēdzieni, kas saistīti ar izvēlēto tēmu, tie arī jāizskaidro. Tikai par katru izskaidrotu jēdzienu saņem vienu punktu.
Nav norādes, ka šie jēdzieni obligāti jāizmanto esejā.
 
3. daļas 2. uzdevums.
Tajā jāuzraksta 3 ar tematu saistīti vēstures fakti. Katram vēstures faktam jāpieraksta tā cēlonis un tā sekas.
Par katru izpildītu prasību: fakts/ tā cēlonis/ tā sekas saņem vienu punktu, kopā - 9 punkti. Tāpēc, ja arī kādu no pozīcijām nezini (piemēram, kāda fakta sekas), tomēr ir vērts nosaukt faktu un tā cēloni.
 
Vēstures fakts - vēstures avotā fiksēts notikums ( konkrēts laiks: gads/ gadsimts / vieta/ notikuma formulējums).
Var būt fakts - epizode, notikums un fakts - process.  
Piemērs:
Vēstures fakts - notikums/ epizode: 12. gs. beigās Latvijas teritorijā ieradās pirmie vācu tirgotāji un misionāri.
Vēstures fakts - process: 12. - 13. gadsimtā notika Latvijas teritorijā dzīvojošo cilšu pakļaušana, ko veica vācu krustneši.
  
Tabula, kura eksāmenā jāaizpilda, ir šāda:
Fakts:
 
 
Cēlonis:
 
 
 
Sekas:
 
3. daļas 3. uzdevums.
Tajā jāuzraksta aptuveni 200 vārdus garš argumentētais pārspriedums par izvēlēto tematu.
 
Pārspriedumā tiek vērtēts:
  
1. Darba saturs. Ar to saprot darba struktūru.
 
Jābūt ievadam.
Ievadā vēlams izskaidrot tēmas nosaukumu, piemēram, ja tēma ir "Izvērtē lielvalstu lomu Pirmā pasaules kara izraisīšanā", tad ievadā ir jāpaskaidro, kad notika Pirmais pasaules karš, cik tas bija plašs. 
Vēlams definēt autora pozīciju - kāda tā būs.
 
Galvenajā daļā jeb iztirzājumā ir loģisks, secīgs izklāsts, balstīts uz faktiem, vēlami trīs argumenti;
 
Secinājumi izriet no teksta.
Nav nozīmes rakstīt secinājumus par to, kas nav iztirzājumā.
Nav labs stils secinājumos izteikt norādījumus, atgādinājumus, aicinājumus utt.
 
Darbā nav jālieto "nevajag aizmirst", "vajag atcerēties" un līdzīgus izteikumus. (Šeit nav jāņem paraugs no autoriem, kuri tādus lieto.)
Tāpat nav jālieto uzruna "tu" - iznāk, ka autors vēršas pie lasītāja - skolotāja, kurš labo pārspriedumu.
 
Pie satura tiek vērtēta arī pareizrakstība un tolerance.
Svarīgi!
Ja tolerance ir pārkāpta (necienīgi, aizskaroši izteikumi), darbu vispār var anulēt!
  
2. Teorija - vai ir izpratne par vēstures procesa cēloņsakarībām - notikumu cēloņiem, sekām, savstarpējo saikni, ietekmi, utt..
 
3. Fakti - vai tie minēti precīzi, vai to lietojums ir pamatots, vai tie izmantoti viedokļa argumentēšanai. 
Nav ieteicams uzskaitīt daudzus faktus, veidojot pārblīvējumu - tas rada iespaidu, ka autors nespēj veikt atlasi.
Nav ieteicams tos neizmantot, jo ar viedokli bez faktiem neko nav iespējams pamatot.
 
4. Vēstures jēdzienu lietojums.
Tie jālieto precīzi, adekvāti, pareizi uzrakstot.
Piemērs:
Nereti skolēni vārdu "Latvija" raksta ar mazo sākumburtu, bet vārdu "latvieši" - ar lielo burtu. Tā var tikt saprasta kā jēdzienu nezināšana, - ka skolēns nezina, kas ir Latvija, - valsts, ko raksta ar lielo sākumburtu (nav daudz latviju); bet latvieši ir tauta, nevis personvārds (latviešu ir daudz), tāpēc rakstāmi ar mazo burtu!
 
Svarīgi!
Izvēlies tēmu, par kuru vari visprecīzāk izpildīt prasīto - par kuru ir labākās zināšanas, nevis - kura šķiet vieglāka.
Lai cik filozofiska būtu tēma, tā jābalsta uz faktiem.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2014/vidussk/12kl_vesture.pdf