Vēsture
Centralizētā eksāmena programma
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo sasniegumus vēsturē atbilstoši 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu nr.715 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” prasībām mācību priekšmetā Vēsture (46.pielikums).
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic 12.klases izglītojamie un citi interesenti, kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu vēsturē.
Eksāmena darba uzbūve
Eksāmena uzdevumi ir latviešu valodā. Darbam ir viens variants. Eksāmens sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir zināšanas, otrā daļa ir vēstures avotu analīze. Otrās daļas uzdevumos jāveic darbs ar dažādiem informācijas avotiem (vēsturnieku un laikabiedru pretrunīgiem izteikumiem un vērtējumiem, attēliem, u.c.), kas pārbauda izglītojamo vispārējās prasmes un iemaņas vēsturē. Trešā daļa ir argumentēts pārspriedums. Tas ir radošs uzdevums, kas pārbauda izglītojamo prasmes izmantot vēstures zināšanas izvirzītās problēmas risināšanā.

1.tabula. Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
Daļa Uzdevumu skaits Maksimālais punktu skaits Daļas īpatsvars, % Izpildes laiks
1.
10
50
40
40 min
2.
9
52
40
90 min
3.
1
24
20
60 min
Kopā
20
126
100
190 min
Pārbaudes darbā ietverts vēstures standarta 10. – 12. klasei obligātais saturs.

2.tabula. Tēmu īpatsvars eksāmena darbā Mācību priekšmeta saturs
Mācību priekšmeta
saturs
Iegaumēšana un izpratne, %
Zināšanu un prasmju lietošana, % Analīze un produktīvā darbība, % Kopā darbā, %
Zināšanas un izpratne par pasaules, Eiropas, Latvijas vēstures notikumiem, cēloņsakarībām, par vēsturiskā procesa norisi visās cilvēka dzīves jomās, par personības vietu un lomu vēstures procesā.      
33 – 35
Analītiskās un sintezējošās darbības prasmes, iemaņas vēstures avotu, literatūras, kartogrāfiskā materiāla analīzē      
42 – 44
Spēja argumentēti skaidrot vēstures norises, izmantojot vēstures zināšanas, parādīt izpratni par iespējamām pagātnes, tagadnes un nākotnes sabiedrības attīstības alternatīvām.      
16 – 18
Spēja būt demokrātiskam, tolerantam un valstiski domājošam.      
 5 – 7
Kopā      
 100
 
Uzdevumu veidi
Darbā ietverti vienkārši un strukturēti uzdevumi. Uzdevumi pēc satura un formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm.
Pirmajā daļā ir testa veida uzdevumi. Otrajā daļā ir vairāku pakāpju uzdevumi. Trešā daļa ir strukturēts pārspriedums. Izglītojamais izvēlas vienu tēmu no četrām piedāvātajām un raksta aptuveni 200 vārdus garu radošu darbu, kurā pamato savu viedokli, strukturē saturu, izmanto atbilstošus vēstures faktus, lieto vēstures jēdzienus un izdara secinājumus. Visi argumentētie pārspriedumi tiek vērtēti pēc vienādiem kritērijiem.
Aiz katra uzdevuma norādīts maksimālais iegūstamo punktu skaits par šo uzdevumu.
Vērtēšanas kārtība
Eksāmena kopējo vērtējumu iegūst, statistiski analizējot izglītojamā iegūto punktu summu trīs daļās un saskaņojot ar vērtējuma līmeņu aprakstu.
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā
Darbs veicams ar pildspalvu.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/programmas/vpd_progr_2011_visas.pdf