Svešvaloda 9. Klasei
Eksāmena programma
Eksāmena mērķis
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamo svešvalodas zināšanu un prasmju kopumu atbilstoši 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” prasībām mācību priekšmeta standartā Svešvaloda 3. – 9.klasei (12.pielikums).
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic 9. klases izglītojamie.
Eksāmena uzbūve
Pārbaudes darbs sastāv no 5 daļām – lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma rakstīšanas un mutvārdu daļas.

Eksāmena darba daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks

Daļa
Maksimālais punktu skaits
Uzdevumu skaits Daļas īpatsvars %
Izpildes laiks
(min)
Lasīšanas 20 2 20 30
Klausīšanās 20 2 20 20
Valodas lietojuma 20 2 20 20
Rakstīšanas 40 x 0,5 2 20 40
Mutvārdu 20 2 20 10
Kopā 120 10 100 120

Tēmu īpatsvars eksāmena darbā
  
Izziņas darbības līmenis Izziņas darbības līmenis Izziņas darbības līmenis 
Mācību priekšmeta saturs Iegaumēšana un izpratne % Zināšanu un prasmju lietošana % Analīze un produktīvā darbība % Kopā darbā %
Saziņa 18-20
Valodas prasmes 22-25
Izruna, intonācija 5-7
Teksts 15-17
Teikums 5-7
Vārds 20-25
Sociokultūras
kompetence
5
Kopā 20-25 55-60 20-25 100
 
*Sociokultūras kompetence ir integrēta valodas un komunikatīvās kompetences pārbaudes uzdevumos.
  
  
  
Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā krievu valoda
 

Uzdevumu veidi Uzdevumu skaits Punktu skaits Īpatsvars visā darbā, %
Vērtējuma izvēles 2 20  20
Vārdu un struktūru
saskaņošanas 2 20 20
2 20 20
Savietošanas 1 10 10
Tukšo vietu aizpildīšanas
1 10 10
Strukturēti 20  20
Dialogs, intervija 2 20 20
Kopā 10100100

Vērtēšanas kārtība
 
Eksāmena darbs tiek vērtēts saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta valsts pārbaudes darbu elektroniskajās kopsavilkumu tabulās.
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā
Darbs veicams ar pildspalvu.