Eksāmena mērķis: Pārbaudīt un novērtēt izglītojamo svešvalodas zināšanu un prasmju kopumu atbilstoši 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu nr.1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” prasībām mācību priekšmeta standartā Svešvaloda 1.-9.klasei.
Eksāmena adresāts:
Eksāmenu veic 9. klases izglītojamie.
Eksāmena uzbūve:
Pārbaudes darbs sastāv no 5 daļām – lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma rakstīšanas un mutvārdu daļas.

Eksāmena darba daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks

Daļa
Maksimālais punktu skaits
Uzdevumu  skaits Daļas īpatsvars %Izpildes laiks
Lasīšanas 20 2 20 30 min
Klausīšanās 20 2 20 20
Valodas lietojums 20 2 20 20
Rakstīšanas 40 2 20 40 min
Mutvārdu 20 2 20 10 min
Kopā 120  100  
 

Tēmu īpatsvars eksāmena darbā
 Izziņas darbības līmenis Izziņas darbības līmenis Izziņas darbības līmenis 
Mācību priekšmeta saturs Iegaumēšana un izpratne % Zināšanu un prasmju lietošana % Analīze un produktīvā darbība % Kopā darbā %
Saziņa    18-20
Valodas prasmes    22-25
Izruna, intonācija    5-7
Teksts    15-17
Teikums    5-7
Vārds    20-25
Sociokultūras
kompetence
   5
Kopā 20-25 55-60 20-25 100
*Sociokultūras kompetence ir integrēta valodas un komunikatīvās kompetences pārbaudes uzdevumos.
  
  
Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā

Uzdevumu veidi Uzdevumu skaits Punktu skaits Īpatsvars visā darbā, %
Vērtējuma izvēles 21515
Atbilžu izvēles 11010
Savietošanas 11515
Tukšo vietu aizpildīšanas
11010
Vārdu un struktūru saskaņošanas
11010
Strukturēti125 x 0.512.5
Nestrukturēti115 x 0.57.5
Dialogs, intervija 22020

Vērtēšanas kārtība
  
Eksāmena darbs tiek vērtēts saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs. Vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm ir iekļauta valsts pārbaudes darbu elektroniskajās kopsavilkumu tabulās.
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā
Darbs veicams ar pildspalvu.