Valsts pārbaudes darbu programma 2012./2013. mācību gads
Krievu valodas centralizētā eksāmena programma
 
Eksāmena mērķis:  Novērtēt izglītojamo sasniegumus svešvalodā atbilstoši 2008.gada 2.septembra Ministru Kabineta noteikumu nr.715 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”  prasībām mācību priekšmetā Svešvaloda (2. pielikums). 
  
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic 12. klases izglītojamie un citi interesenti, kuriem jākārto vai kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu svešvalodā.
 
Eksāmena darba uzbūve
Pārbaudes darbs sastāv no 5 daļām – lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma rakstīšanas un mutvārdu daļas.

Eksāmena darba daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
Daļa
Maksimālais punktu skaits
Uzdevumu skaits
Daļas īpatsvars, %
Izpildes laiks
Lasīšanas
30
3
20
50 min
Klausīšanās
30
3
20
30 min
Valodas lietojuma
40 x 0.75
4
20
30 min
Rakstīšanas
40 x 0.75
2
20
70 min
Mutvārdu
30
3
20
12-15 min
Kopā
150
15
100
 
 

Vērtēšanas kārtība
Eksāmena kopējo vērtējumu iegūst, statistiski analizējot izglītojamo iegūto punktu summu visās daļās un saskaņojot ar vērtējumu līmeņu aprakstu.
  
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā.
Darbs veicams ar pildspalvu.
  
Tēmu īpatsvars eksāmena darbā 
Mācību priekšmeta saturs
Iegaumēšanas un izpratnes līmenis, %
Zināšanu un prasmju lietošana, %
Analīzes un produktīvās darbības līmenis, %
Kopā darbā, %
Valodas prasmes
 
 
 
45 – 50
Valodas lietojums
 
 
 
5 – 10
Valodas funkcijas
 
 
 
30 – 35
Sarunvalodas temati
 
 
 
5
Saziņas līdzekļi
 
 
 
5
Kopā
20 – 25
50 – 60
20 – 25
100
 
Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā
Uzdevumu veidi
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Īpatsvars visā darbā, %
Vērtējuma izvēles
3
22
15
Atbilžu izvēles
3
26
17
Savietošanas
2
24
16
Tukšo vietu aizpildīšanas
2
18
12
Strukturēti (esejuzdevums)
2
30
20
Intervija, dialogs, monologs
3
30
20
Kopā
15
150
100