Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Uzvarētājs sacensībās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina vidējo ātrumu un momentāno ātrumu. (D.O.3.1.1.)
2. 1. daļas 2. uzd. Veiktais ceļš 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina veikto ceļu, izmantojot laukuma metodi.
3. 1. daļas 3. uzd. Brīvais kritiens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analizē vienmērīgi paātrinātu kustību gravitācijas laukā, izmantojot kustības raksturlielumus. (D.O.3.1.1., D.O.3.1.4.)
4. 1. daļas 4. uzd. Slīps sviediens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analizē vienmērīgi paātrinātu kustību gravitācijas laukā, izmantojot kustības raksturlielumus, grafikus. (D.O.3.1.1., D.O.3.1.4.)
5. 1. daļas 5. uzd. Spēka moments 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pamato vienkāršo mehānismu lietošanas priekšrocības. (D.O.3.2.3.)
6. 1. daļas 6. uzd. Diega svārsts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir neatkarīgus, atkarīgus un fiksētus lielumus eksperimentā.
7. 1. daļas 7. uzd. Izoprocess 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto grafiku informācijas iegūšanai.
8. 1. daļas 8. uzd. Ūdens sasilšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kā mainās ūdens tilpums, mainoties temperatūrai.
9. 1. daļas 9. uzd. Gāzes parametru izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus, izmantojot sakarības, kuras apraksta ideālu gāzi. (D.O.1.4.1.)
10. 1. daļas 10. uzd. Vielas daudzums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina viena mola būtību.
11. 1. daļas 11. uzd. Ampērmetra rādījums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko slēgumu, izmantojot Oma likumu.
12. 1. daļas 12. uzd. Zvaigznes spektra informācija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kādu informāciju var uzzināt no spektra.
13. 1. daļas 13. uzd. Viļņu gājumu starpība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina interferences maksimuma un minimuma nosacījumu.
14. 1. daļas 14. uzd. Kodola uzbūve 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto ķīmisko elementu periodiskās tabulas informāciju atoma uzbūves noskaidrošanai.
15. 1. daļas 15. uzd. Fotona enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto sakarības fotonu enerģiju salīdzināšanai.
16. 1. daļas 16. uzd. Vektoriāls lielums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir vektoriālus un skalārus lielumus.
17. 1. daļas 17. uzd. Vertikāls sviediens 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē vienmērīgi paātrinātu kustību gravitācijas laukā, izmantojot kustības raksturlielumus. (D.O.3.1.1., D.O.3.1.4.)
18. 1. daļas 18. uzd. Fāžu pārejas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmantojot siltuma procesu grafiku, nosauc notikušo procesu. Veic analītiskus spriedumus par siltuma procesiem. (D.O.4.3.3.)
19. 1. daļas 19. uzd. Spiediens gāzēs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina un skaidro gāzes, šķidruma un cietas vielas radīto spiedienu. (D.O.1.4.1.)
20. 1. daļas 20. uzd. Lodītes mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko lādiņu pārdalīšanos starp dažādi uzlādētiem ķermeņiem. (D.O.3.2.1.)
21. 1. daļas 21. uzd. Spēka virziens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus, dažādās situācijas izmantojot Kulona likumu. (D.O.3.2.1.)
22. 1. daļas 22. uzd. Lielumu mērvienības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina fizikālo lielumu mērvienības.
23. 1. daļas 23. uzd. Gaismas laušana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto zīmējumu krišanas un laušanas leņķa noskaidrošanai.
24. 1. daļas 24. uzd. Gaismas stara gaita 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analīzē informāciju un noskaidro stara turpmāko gaitu.
25. 2. daļas 1. uzd. Mēness gaisma 2. izziņas līmenis vidēja 11 p. Skaidro dabas procesa norisi, izmantojot fizikas terminus.
26. 2 .daļas 2. uzd. Zemes diennakts garuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Plāno datu ieguves soļus eksperimentā, ņemot vērā pieejamos darba piederumus.
27. 2. daļas 3. uzd. Multimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Lieto elektrisko lielumu noteikšanai analogos un digitālos mērinstrumentus, precīzi ievērojot to lietošanas noteikumus. Norāda ierīču izmantošanas diapazonu, iedaļas vērtību vai nozīmīgāko funkciju.
28. 2. daļas 4. uzd. Šķidruma īpatnējā siltumietilpība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izdara secinājumus pamatojoties uz eksperimentā iegūtajiem datiem, izmantojot siltuma daudzuma formulu.
29. 2. daļas 5. uzd. Spriegums starp lidmašīnas spārnu galiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina indukcijas EDS vērtību, izmantojot formulu.
30. 2. daļas 6. uzd. Ātruma projekcijas vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. No grafika nolasa informāciju, aprēķina paātrinājumu un uzraksta ķermeņa ātruma projekcijas vienādojumu.
31. 2. daļas 7. uzd. Gaismas stara turpinājums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skaidro gaismas stara pāreju no vienas vides citā.
32. 2. daļas 8. uzd. Gaismas ātrums dažādās vidēs 2. izziņas līmenis vidēja 12 p. Skaidro gaismas izplatīšanās gadījumus, lietojot gaismas stara modeli.
33. 2. daļas 9. uzd. Lineārās termiskās izplešanās koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skaidro dažādu materiālu izplešanās, lietojot termiskās izplešanās koeficienta jēdzienu.
34. 2. daļas 10. uzd. Kuģa leņķiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmantojot spēku vienādojumu, apraksta vienmērīgu rotācijas kustību.
35. 3. daļas 1. uzd. Melnā kaste 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Izvērtē iespējamo elektriskās shēmas uzbūvi, analizējot elektriskajā ķēdē iespējamos procesus. Uzzīmē atbilstošo elektrisko shēmu, kas atrodas melnajā kastē.
36. 3. daļas 2. uzd. Drons un gaisa plūsmas ātrums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Plāno uzdevuma risinājumu un veic aprēķinus.
37. 3. daļas 3. uzd. Ūdens īpatnējā siltumietilpība 3. izziņas līmenis augsta 23 p. Izvēlas piemērotus darba piederumus, apraksta darbību secību lielumu noteikšanai, izveido tabulu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-8. uzdevums 00:12:00 zema 8 p. Pirmajā daļā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
2. 1. daļas 9. -15. uzdevums 00:12:00 vidēja 7 p. Pirmajā daļā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
3. 1. daļas 16.-24. uzdevums 00:21:00 vidēja 15 p. Pirmajā daļā iekļauti zināšanu un pamatprasmju pārbaudes uzdevumi.
4. 2. daļas 1.-5. uzdevums 00:30:00 vidēja 15 p. Uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes analizēt un izvērtēt iegūto informāciju, izskaidrot fizikālos procesus un analizēt cēloņsakarības, saskatīt problēmas, plānot problēmas risinājumu un risināt problēmas, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, veikt aprēķinus, lietot vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā.
5. 2. daļas 6.-10. uzdevums 00:30:00 vidēja 15 p. Uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes analizēt un izvērtēt iegūto informāciju, izskaidrot fizikālos procesus un analizēt cēloņsakarības, saskatīt problēmas, plānot problēmas risinājumu un risināt problēmas, lietot fizikas jēdzienus un simbolus, veikt aprēķinus, lietot vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā.
6. 3. daļas 1.-3. uzdevums 01:05:00 augsta 15 p. Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes skaidrot eksperimentu, risināt nestandarta problēmas, veidot detalizētu eksperimenta aprakstu vai pētījumu, izskaidrot rezultātus un izdarīt secinājumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Centralizētais eksāmens fizikā 2021. g. 03:05:00 vidēja 115 p. Eksamēna uzdevumi.