2016. gadā centralizētais eksāmens fizikā notiks 1. jūnijā.
 
VISC mājas lapā ir pieejama fizikas Centralizētā eksāmena programma
 
Eksāmena darba uzbūve
Eksāmens sastāv no četrām daļām.
 
  • Pirmajā daļā ir uzdevumi zināšanu pārbaudei.
 
  • Otrajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes analizēt un izvērtēt iegūto informāciju, izskaidrot fizikālos procesus un analizēt cēloņsakarības, plānot problēmas risinājumu un risināt problēmas, veikt aprēķinus, lietot vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā.
     
  • Trešā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes skaidrot eksperimentu, risināt nestandarta problēmas, plānot eksperimentu, izskaidrot rezultātus un izdarīt secinājumus.
     
  • Ceturto daļu veido izglītības iestādē strādāti divi laboratorijas darbi, kas veikti dažādu tematu apguves laikā. Laboratorijas darbu izglītojamais izstrādā individuāli ne vairāk kā divu mācību stundu laikā atbilstoši skolotāja dotajam darba uzdevumam.
 
Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
Daļa
Uzdevumu
skaits
Maksimālais
punktu
skaits
Daļas
īpatsvars, %
Izpildes
laiks, min
Zināšanas un
pamatprasmes
30
30
40
45
Zināšanu lietojums
standartsituācijās
10
24
32
60
Zināšanu lietojums
nestandarta situācijās
3
15
20
75
Pētnieciskā darbība veicot
eksperimentu
2
24·0,25=6
8
pilda skolā
Kopā
45
75
100
180
 
 
Fizikas satura īpatsvars eksāmena darba 1.-3. daļā
 
Mācību priekšmeta
saturs
Kopā darbā,
%
Mehānika
30-35
Molekulārfizika
10-15
Elektromagnētisms
25-30
Optika
15-20
Atomfizika, kodolfizika,
elementārdaļiņu fizika
5-10
Astronomija
5-10
 
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā:
  • Darba visas četras daļas veicamas ar pildspalvu. Darbā nepieciešams kalkulators ar trigonometriskajām funkcijām. Zīmuli (arī krāsaino) drīkst lietot tikai zīmējumos. Drīkst izmantot lineālu, dzēšgumiju. Eksāmena darbā iekļauto fizikas formulu sarakstu, konstanšu sarakstu un elektromagnētisko viļņu skalu (skat. pielikumu) izglītojamie drīkst izmantot visās eksāmena daļās.
  • Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un izvēlējušās kārtot centralizēto eksāmenu, eksāmena dienā augstskolā būs jāveic viens laboratorijas darbs atbilstoši mācību priekšmeta programmai. Darba izpildes ilgums 80 minūtes.
 
 
Vingrinies risināt eksāmenu portālā Uzdevumi.lv!
  
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml