FIZIKA 10. KLASEI
 
Sadaļā pieejami fizikas diagnosticējošā darba uzdevumi, kuri tika izmantoti Uzdevumi.lv un VISC pilotprojektā “Diagnosticējošo darbu izpilde tiešsaistē”. Lai gan parasti uzdevumiem portālā Uzdevumi.lv tiek veidoti dažādi varianti, šajā gadījumā ir publicēts diagnosticējošā darba oriģināls - katram uzdevumam ir tikai viens variants un pēc tā izpildes ir redzams uzdevuma skaidrojums. Uzdevumu skaidrojumi ir veidoti sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC).
 
Diagnosticējošā darba programma
 
Diagnosticējošā darba mērķis
 
Novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un pilnveidei mācību procesā vidusskolā.
 
Diagnosticējošā darba adresāts
 
Diagnosticējošo darbu veic 10. klases izglītojamie.
 
Diagnosticējošā darba uzbūve
 
Diagnosticējošā darbā ir ietverti zināšanu un prasmju uzdevumi, kuru apguve nepieciešama sekmīgai izglītības turpināšanai vidusskolā. Uzdevumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam ir divi varianti. Izpildei paredzētais laiks ir 40 min. Diagnosticējošā darba katra uzdevuma vērtēšanas kritērijos norādīti izziņas darbības līmeņi. Tēmu īpatsvars diagnosticējošā darba saturā ir proporcionāls mācību procesā patērētajam laikam.
 
Tēmas
  • Fizikas jēdzienu, sakarību, apzīmējumu un vienību lietošana. Kopā 20 – 25%.
  • Fizikālo parādību un procesu izpratne. Kopā 15 – 20%.
  • Modeļu izpratne un lietojums fizikas apguvē. Kopā 15 – 20%.
  • Funkcionālo sakarību izpratne un lietošana problēmu risināšanā (uzdevumu risināšana). Kopā 15 – 20%.
  • Pētniecības darba pamati fizikā. Kopā 20 – 25%.
 
Izziņas darbības līmenis
  • Iegaumēšana un izpratne. Kopā 40-45%.
  • Zināšanu un prasmju lietošana. Kopā 45-50%.
  • Analīze un produktīvā darbība. Kopā 5-10%.
 
Uzdevumu veidi
 
Uzdevumi veidoti atbilstoši fizikas mācību priekšmeta obligātajam saturam. Uzdevumi ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm.