10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Angļu valoda 12. klasei
Centralizētā eksāmena uzbūve.
  
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo sasniegumus svešvalodā atbilstoši 02.09.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem"(55.pielikums) prasībām priekšmetā Svešvaloda.
 
 Eksāmena adresāts
12.klases izglītojamie un citi interesenti, kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu angļu valodā.
 
Eksāmena darba uzbūve
Darbs sastāv no 5 daļām - lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un mutvārdu daļas.
 
Eksāmena darba daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks.
Daļa
Maksimālais punktu skaits
Uzdevumu skaits
Daļas īpatsvars %
Izpildes laiks
Lasīšana
30
3
20
50 min.
Klausīšanās
30
3
20
30 min.
Valodas lietojums
45 x 2/3
3
20
30 min.
Rakstīšana
60 x 0,5
3
20
80 min.
Mutvārdu 
30
3
20
10-12 min.
Kopā
150
15
100
 
 
Pirmās četras daļas pilda rakstiski. Pēc lasīšanas daļas tiek dotas 5 minūtes atbilžu lapas aizpildīšanai. Pēc tam 10 minūšu laikā darba vadītājs savāc lasīšanas daļas darba un atbilžu lapas un izdala klausīšanās daļas darba lapas.
Pēc klausīšanās daļas izpildes darba vadītājs 5 minūšu laikā savāc darba lapas un izdala valodas lietojuma darba lapas.
 
Pēc valodas lietojuma daļas - 30 minūšu starpbrīdis.
 
Darbs pildāms ar zilu vai melnu pildspalvu. Citi palīglīdzekļi nav atļauti.
Izglītojamie bieži aizpilda uzdevumus ar zīmuli.Ja atbilde paliek veikta ar zīmuli, tad tā netiek novērtēta.
 
Mutvārdu daļa pirmajā dienā sākas 1,5 stundu pēc rakstu daļas beigšanas. Otrajā un trešajā dienā turpinās mutvārdu daļa skolās ar lielu izglītojamo skaitu. Katrai dienai ir atsevišķs biļešu komplekts.
 
Veiksmi eksāmenā!