Pie III konjugācijas darbības vārdiem pieder ar piedēkļiem atvasinātie darbības vārdi, kam tagadnē zūd vai saīsinās nenoteiksmes piedēklis.
Piemērs:
lasīt
lasu
 
Sakne Piedēklis Galotne
las ī t
las u
III konjugācijas darbības vārdiem tagadnē ir par vienu zilbi mazāk nekā pagātnē.
Piemērs:
es šodien lasu – la-su: 2 zilbes
es vakar lasīju – la-sī-ju: 3 zilbes
 
III konjugācijas darbības vārdi dalāmi divās grupās:
 
1) Pie III konjugācijas 1. grupas pieder darbības vārdi, kam nenoteiksmē ir izskaņas -īt, -īties, -ināt, -ināties.
Tagadnes daudzskaitļa 1. un 2. personā galotnē šiem darbības vārdiem ir garais patskanis ā.
Piemērs:
lasīt
mēs lasām
jūs lasāt
Atgriezeniskajiem darbības vārdiem ar izskaņām -īties, -ināties garais patskanis ā rakstāms arī tagadnes 3. personas formā.
Piemērs:
mainīties
mēs maināmies
jūs maināties
viņš, viņa, viņi mainās
2) Pie III konjugācijas 2. grupas pieder visi pārējie III konjugācijas darbības vārdi. Šiem darbības vārdiem tagadnes daudzskaitļa 1. un 2. personā galotnē rakstāms ir īsais patskanis a.
Piemērs:
peldēt
mēs peldam
jūs peldat
Darbības vārds zināt tagadnē lokāms kā III konjugācijas 1. grupas darbības vārds – ar garo patskani ā galotnē tagadnes daudzskaitļa 1. un 2. personā.
Piemērs:
zināt
mēs zinām
jūs zināt
Konjugācijas noteikšana:
1. darbības vārds jāpārveido nenoteiksmē;
2. jānosaka vārda sastāvs;
3. ja vārdam ir piedēklis, jāveido vienskaitļa 1. personas pagātnes un tagadnes formas;
4. ja pagātne un tagadne ir vienādas, tad šis ir II konjugācijas darbības vārds.
Piemērs:
Pie vecmāmiņas ciemojāmies visu svētdienu un atvadījāmies tikai vakarā.

1) darbības vārds jāpārveido nenoteiksmē;
ciemojāmies ciemoties;
atvadījāmies atvadīties;

2) jānosaka vārdu ciemoties un atvadīties sastāvs;
Prie-
dēklis
Sakne
Pie-
dēklis
Galot-
ne
ciem-
-o-
-ties
at-
-vad-
-ī-
-ties

3) ja vārdam ir piedēklis, jāveido vienskaitļa 1. personas pagātnes un tagadnes formas;
Abiem vārdiem ir piedēkļi.
Vārds nenoteiksmē
Tag. viensk. 1. pers.
Pag. 1. viensk. pers.
ciemoties es [tagad] ciemojos es [vakar] ciemojos
atvadīties es [tagad] atvados es [vakar] atvadījos

4) ja pagātne un tagadne atšķiras par vienu zilbi, tad šis ir III konjugācijas darbības vārds;
Vārdam ciemoties tagadnes un pagātnes formas ir vienādas, tātad tas ir II konjugācijas darbības vārds.
Vārdam atvadīties tagadnē ir zudis nenoteiksmes piedēklis -ī-, kā arī tagadnes formā ir tikai trīs zilbes, lai gan pagātnē ir četras, tātad vārds atvadīties ir III konjugācijas darbības vārds.
III konjugācijas darbības vārdu locīšana
Nenoteiksme – stāvēt, vārīt
Tagadne
es – stāvu, vāru
tu – stāvi, vāri
viņš, viņa – stāv, vāra
mēs – stāvam, vārām
jūs – stāvat, vārāt
viņi, viņas – stāv, vāra
 
Pagātne
es – stāvēju, vārīju
tu – stāvēji, vārīji
viņš, viņa – stāvēja, vārīja
mēs – stāvējām, vārījām
jūs – stāvējāt, vārījāt
viņi, viņas – stāvēja, vārīja
 
Nākotne
es – stāvēšu, vārīšu
tu – stāvēsi, vārīsi
viņš, viņa – stāvēs, vārīs
mēs – stāvēsim, vārīsim
jūs – stāvēsiet//stāvēsit, vārīsiet//vārisit
viņi, viņas – stāvēs, vārīs

Īpatnēji loka darbības vārdus locīt, slaucīt, mocīt, slodzīt un zināt.
 
es
loku
slauku
moku
tu
loki
slauki
moki
viņš, viņa
loka
slauka
moka
mēs
lokām
slaukām
mokām
jūs
lokāt
slaukāt
mokāt
viņi, viņas
loka
slauka
moka
 
es slogu zinu
tu slogi zini
viņš, viņa sloga zina
mēs slogām zinām
jūs slogāt zināt
viņi, viņas sloga zina
 
Vārdiem locīt, slaucīt un mocīt tagadnes locījumu formās pirms galotnes rakstāms līdzskanis k, bet nenoteiksmē – c.
Vārdam slodzīt tagadnes locījumu formās pirms galotnes rakstāms līdzskanis g, bet nenoteiksmē – dz.
Vārdam zināt vienskaitļa un daudzskaitļa 3. personā nedrīkst pazaudēt galotnes patskani a.
NEPAREIZI
PAREIZI
Viņš zin uzdoto.
Viņš zina uzdoto.

Vārdam zināt daudzskaitļa 1. un 2. personā galotnē rakstāms garais patskanis ā.
Svarīgi!
Arī III konjugācijas darbības vārdiem var būt priedēkļi.
Piemērs:
salocīt
es [tagad] saloku
es [vakar] salocīju