Lokāmos lietvārdus iedala sešās deklinācijās pēc to galotnēm un piederības dzimtei.
 
Vārds deklinēt nozīmē locīt.

Vienā deklinācijā ir vārdi:
1. kas pieder vienai dzimtei;
2. kam ir vienāda galotne;
3. kas tiek locīti pēc viena parauga.
 
Vārdi māja, lapa, doma ir:
1. sieviešu dzimtes vārdi;
2. visiem ir galotne -a: māj-a, lap-a;
3. lokāmi vienādi.
 
nominatīvs (N. kas?)
ģenitīvs (Ģ. kā?)
datīvs (D. kam?)
akuzatīvs (A. ko?)
instrumentālis (I. ar ko?)
lokatīvs (L. kur?)
vokatīvs (V. –)
māja
mājas
mājai
māju
 ar māju 
mājā
māja!
lapa
lapas
lapai
lapu
 ar lapu 
lapā
lapa!
 
Visiem vārdiem, kas pieder pie vienas deklinācijas, lokot ir vienādas galotnes. Zinot, kurai deklinācijai pieder lietvārds, ir iespējams izlocīt arī nezināmus vārdus.
 
4. deklinācijas galotnes
Locījums
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
N. kas?
-a
-as
Ģ. kā?
-as
-u
D. kam?
-ai
-ām
A. ko?
-u
-as
I. ar ko?
-u
-ām
L. kur?
-ās
V. –
-a!
-as!
 
Locījums
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
N. kas?
reformācija
reformācijas
Ģ. kā?
reformācijas
reformāciju
D. kam?
reformācijai
reformācijām
A. ko?
reformāciju
reformācijas
I. ar ko?
 ar reformāciju 
 ar reformācijām 
L. kur?
 reformācijā
reformācijās 
V. –
reformācija!
reformācijas!
 
Lietvārdam ir 6 deklinācijas.
1., 2. un 3. deklinācijai pieder vīriešu dzimtes lietvārdi.
4., 5. un 6. deklinācijai pieder sieviešu dzimtes lietvārdi.
 
4. deklinācijai pieder arī tādi vārdi kā lauva, slepkava, puika, bende u.c.

Deklināciju var noteikt tikai pēc vienskaitļa nominatīva formas.
Piemērs:
Dārza stūrī stāvēja resna, resna liepa.
Lietvārdi – dārza, stūrī, liepa.
 
dārza – vienskaitļa ģenitīvs
stūrī – vienskaitļa lokatīvs
liepa – vienskaitļa nominatīvs
 
Vienskaitļa nominatīvs – dārzs, stūris, liepa.
Vīriešu dzimtes lietvārdi.
 
1. dekl.
2. dekl.
3. dekl.
Galotne
-s,
-is
izņēmumi ar -s
-us
Piemērs
spēks
ceļš
gulbis
apvidus
Izņēmumi
 
akmens, asmens,
ūdens, rudens,
zibens, mēness
 
  
Sieviešu dzimtes lietvārdi.
 
4. dekl. 5. dekl. 6. dekl.
Galotne
-a
-e
-s
Piemērs
pļava
zeme
nakts
Piemērs:
dārz-s – 1. deklinācija
stūr-is – 2. deklinācija
liep-a – 4. deklinācija
1. deklinācijā un 6. deklinācijā ir vārdi ar galotni -s.
1. deklinācijā ir vīriešu dzimtes lietvārdi, 6. deklinācijā – sieviešu dzimtes.
Piemērs:
Tas ozols – 1. deklinācija.
Tā nakts – 6. deklinācija.
Svarīgi!
4. deklinācijā ir lietvārdi, kurus var attiecināt arī uz vīriešu dzimtes būtnēm.
Piemērs:
pļāpa Jānis, guļava Pēteris, nejēga Kārlis
Šādiem vārdiem atšķirsies vienskaitļa datīva forma.
Piemērs:
pļāpai Annai, pļāpam Kārlim
Latviešu valodā ir nelokāmi vārdi, kas aizgūti no citām valodām.
Piemērs:
kino, foajē, radio
Šie vārdi nepieder nevienai deklinācijai.

Nevienā deklinācijā neietilpst arī atgriezeniskie lietvārdi ar izskaņu -šanās.
Piemērs:
klausīšanās, smiešanās, vilšanās