Darbības vārdam piemīt spēja mainīties laikos un vienskaitļa un daudzskaitļa visās trīs personās.
Piemērs:
Es vakar lasīju grāmatu.
Es tagad starpbrīdī lasu grāmatu.
Es rīt pēc treniņa lasīšu grāmatu.
 
Dzejoļus mēs lasām kopā ar mammu.
Vai jūs ar vecmāmiņu lasāt pasakas?
Tētis un mamma vispirms izlasa avīzes un žurnālus.
Šo darbības vārda īpašību sauc par locīšanu jeb konjugēšanu.
 
Visus darbības vārdus var sagrupēt pēc kopējām pazīmēm:
1. pēc vārda sastāva;
2. pēc locīšanas īpatnībām.
Pēc šīm divām pazīmēm darbības vārdus iedala trijās lielās grupās jeb konjugācijās.
 
Ārpus konjugācijām ir šie vārdi: būt, iet, dot.
Šos trīs vārdus loka īpatnēji, tāpēc tos sauc par nekārtniem jeb neregulāriem darbības vārdiem.
 
Darbības vārdu būt konjugēšana
 
Persona Tagadne Pagātne Nākotne
es esmu biju būšu
tu esi biji būsi
viņš, viņa ir bija būs
mēs esam bijām būsim
jūs esat bijāt būsit// būsiet
viņi, viņas ir bija būs
 
Darbības vārdu nebūt konjugēšana
 
Persona Tagadne Pagātne Nākotne
es  neesmu nebiju  nebūšu
tu  neesi nebiji  nebūsi 
viņš, viņa nav  nebija  nebūs 
mēs neesam  nebijām  nebūsim 
jūs neesat  nebijāt  nebūsit// nebūsiet 
viņi, viņas nav  nebija  nebūs 
  
Konjugējot (lokot) darbības vārdus būt un nebūt, jāņem vērā:
 
1. nenoteiksme un locījumu formas ir atšķirīgas;
2. daudzskaitļa 2. personas nākotnes formās var lietot paralēlformas – abas ir pareizas:
Jūs būsit čempionāta uzvarētāji.
Jūs būsiet čempionāta uzvarētāji.
 
3. darbības vārda nebūt 1. un 2. personas formās blakus rakstāmi divi patskaņa e burti - priedēkļa e un vārda pirmais e:
Es neesmu izpildījis mājasdarbu.
Jūs neesat nodevuši referātus.
 
4. vienskaitļa un daudzskaitļa 3. personas tagadnes formas ir vienādas, tikai pēc konkrēta lietojuma teikumā var noteikt, vai runa ir par daudzskaitli vai vienskaitli.
 
Darbības vārda iet konjugēšana
Persona
Tagadne
Pagātne
Nākotne
es
eju
gāju
iešu
tu
ej
gāji
iesi
viņš, viņa
iet
gāja
ies
mēs
ejam
gājām
iesim
jūs
ejat
gājāt
iesit//
iesiet
viņi, viņas
iet
gāja
ies
 
Konjugējot (lokot) darbības vārdu iet, jāņem vērā:
1. nenoteiksme un vienskaitļa un daudzskaitļa 3. formas ir vienādas, pārējās locījumu formas ir atšķirīgas;
2. daudzskaitļa 2. personas nākotnes formās var lietot paralēlformas - abas ir pareizas:
Jūs iesit uz teātri.
Jūs iesiet uz teātri.
 
3. vienskaitļa un daudzskaitļa 3. personas tagadnes formas ir vienādas, tikai pēc konkrēta lietojuma teikumā var noteikt, vai runa ir par daudzskaitli vai vienskaitli.
 
Darbības vārda dot konjugēšana
Persona
Tagadne
Pagātne
Nākotne
es
dodu
devu
došu
tu
dod
devi
dosi
viņš, viņa
dod
deva
dos
mēs
dodam
devām
dosim
jūs
dodat
devāt
dosit//
dosiet
viņi, viņas
dod
deva
dos

Konjugējot (lokot) darbības vārdu dot, jāņem vērā:
1. nenoteiksme un locījumu formas ir atšķirīgas;
2. daudzskaitļa 2. personas nākotnes formās var lietot paralēlformas - abas ir pareizas:
Jūs dosit jubilāram dāvanu.
Jūs dosiet jubilāram dāvanu.
 
3. vienskaitļa 2., vienskaitļa 3. un daudzskaitļa 3. personas tagadnes formas ir vienādas, tikai pēc konkrēta lietojuma teikumā var noteikt precīzu personu.
Svarīgi!
Priedēkļu pievienošana nekārtnajiem darbības vārdiem un atgriezeniskā galotne nemaina to piederību kādai no konjugācijām: apiet, pāriet, iziet, doties, nedoties, pārdot utml. ir nekārtnie darbības vārdi.