Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valodas funkcionālie stili. Valodas līdzekļi Teorija par stilistikas jautājumiem
2. Valodas funkcionālie stili – zinātniskās valodas un lietišķo rakstu valodas stils Teorija par stilistikas jautājumiem
3. Valodas funkcionālie stili – publicistikas, sarunvalodas, daiļliteratūras valodas stils Teorija par stilistikas jautājumiem
4. Teksts Teksta pazīmes, tipi, kompozīcija.
5. Teksta kompozīcija Teksta temats, sižets, kompozīcija, tēzes.
6. Teksta tipi Kādi ir teksta veidi?
7. Īsais raksts jeb viedoklis Īsā raksta jeb viedokļa pazīmes, kompozīcija, vērtēšanas kritēriji eksāmenā.
8. Eseja Kā pareizi rakstīt eseju?
9. Argumentētā eseja Argumentētas esejas jēdziens, termini, uzbūve, piemērs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas līdzekļu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Valodas stils aptver visus valodas sistēmas līmeņus: fonētiku, morfoloģiju, leksiku, sintaksi. Atšķir un grupē (klasificē) leksiskos, morfoloģiskos, sintaktiskos valodas līdzekļus.
2. Valodas stils. Valodas līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atpazīst funkcionālo valodas stilu pēc dotajām pazīmēm, valodas līdzekļiem. Atšķir valodas stila pazīmes no valodas līdzekļiem. Nosaka (klasificē), vai dotais valodas līdzeklis ir morfoloģiskais, leksiskais vai sintaktiskais.
3. Dažādi valodas līdzekļi tekstā 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Pēta dažādu valodas līdzekļu izmantojumu noteikta stila tekstos. Tekstā atrod un izraksta nosauktos morfoloģiskos, leksiskos un sintaktiskos valodas līdzekļus. Klasificē tos. Analizējot dažādu stilu tekstus, pēta valodas līdzekļu lietojumu. (VL.O.3.4.)
4. Funkcionālais valodas stils 3. izziņas līmenis augsta 3p. Zina un atšķir funkcionālos valodas stilus. Lasot un analizējot tekstu, nosaka stila dominanti tekstā. Analizējot dažādu stilu tekstus, pēta valodas līdzekļu lietojumu. (VL.O.3.4.) Analizējot tekstu, atpazīst un atzīmē prasītos valodas līdzekļus.
5. Valodas stils, tā pazīmes. Teksta žanrs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lasa un analizē dažādu valodas stilu tekstus. Nosaka stila dominanti. Nosaka teksta žanru. Zina un atpazīst pazīmes, kuras raksturo teksta piederību noteiktam valodas funkcionālajam stilam, saista tās ar konkrēto tekstu.
6. Valodas līdzekļi tekstā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Zina un atšķir funkcionālos valodas stilus. Lasot un analizējot tekstu, nosaka stila dominanti tekstā. Pēta dažādu valodas līdzekļu izmantojumu noteikta stila tekstos. Analizējot tekstu, atpazīst un atzīmē prasītos valodas līdzekļus. Klasificē tos, norādot konkrētā valodas līdzekļa veidu.
7. Teksta tipa noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vingrinājumi teksta tipu noteikšanai.
8. Tekstu žanri 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Zina funkcionālos valodas stilus un tiem atbilstošos teksta žanrus. Savieno jēdzienu ar definīciju. Nosaka (klasificē) nosauktā žanra atbilstību konkrētajam valodas stilam.
9. Īsais raksts jeb viedoklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Īsā raksta jeb viedokļa atšķiršana no citiem tekstu veidiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Domraksta valoda Citi augsta 3p. Domraksta valodas vērtējums (interpunkcija, ortogrāfija)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas funkcionālie stili un tekstveide 00:20:00 vidēja 15p. Uzdevumi tekstveidē un valodas funkcionālo stilu lietojumā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas funkcionālie stili un tekstveide 00:40:00 augsta 22p. Uzdevumi tekstveidē un valodas funkcionālo stilu lietojumā.