Latviešu valodas un literatūras centralizētā eksāmena programma.
(Latviešu mācībvalodas izglītības programmās.)
 
Eksāmena mērķis:
Novērtēt izglītojamo  sasniegumus latviešu valodā un literatūrā atbilstoši  2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu nr.715 “Noteikumi par valsts  vispārējās vidējās izglītības standartu  un  vispārējās vidējās izglītības  mācību priekšmetu standartiem” prasībām mācību priekšmetu standartos Latviešu  valoda un Literatūra.

Eksāmena adresāts:
Eksāmenu veic 12. klases izglītojamie un citi interesenti, kuriem jākārto vai kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu latviešu valodā un literatūrā.
 
Eksāmena darba uzbūve:
Darbam ir viens variants.
 
1.tabula. Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
Daļa
Uzdevumu
skaits
Maksimālais
punktu skaits
Daļas
īpatsvars, %
Izpildes
laiks, min
1. Zināšanas un
pamatprasmes
3* 40*0,75 32 60**
2. Rakstīšana 1*** 34 36 90**
3. Teksta analīze 6*** 20*1,5 32 100
Kopā 10 94 100 250
 
* Pirmajā uzdevumā ir 20 jautājumi.
** 1. un 2. daļai kopējais paredzētais laiks ir 150 minūtes.
*** 2.daļā izglītojamajam jāveic tekstveides uzdevums par nosacīti brīvu tematu
(argumentācijai jāizmanto latviešu kultūras vai literatūras fakti). Apjoms 350-400 vārdi.
****3.daļā – literārā teksta (fragmenta) analīze.
 
2.tabula. Tēmu īpatsvars eksāmena darbā
Mācību priekšmeta
saturs
Iegaumēšana
un izpratne
%
Zināšanu un
prasmju
lietošana
%
Analīze un
produktīvā
darbība
%
Kopā
darbā
%
Ortogrāfija
12-15

Leksikoloģija
10-12

Leksikostilistika
6-8

Interpunkcija
18-22
Saturs (temats, argumentācija) 10-12
Teksta uzbūve 6-8
Daiļdarba tēma/motīvs  5
Daiļdarba problēma/konflikts/
”Es” pārdzīvojums
5
Daiļdarba kompozīcija 5
 Daiļdarba varoņi/tēli 5
Daiļdarba
valoda/mākslinieciskās
izteiksmes līdzekļi
5
Tēmas aktualitāte 5
Kopā: 20 – 22 48-52 24-26  100
 
3.tabula. Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā
Uzdevumu veids
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Īpatsvars visā darbā, %
Atbilžu izvēles 1 20*0,75 16
Īso atbilžu   6 20*1,5 32
Kļūdu labošanas  1 16*0,75 12
Savietošanas   1 4*0,75 4
Nestrukturēts uzdevums  1 34 36
 
Vērtēšanas kārtība:
Eksāmena kopējo vērtējumu iegūst, statistiski analizējot izglītojamo iegūto punktu summu visās daļās un saskaņojot ar vērtējuma līmeņu aprakstu.
 
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā:
Darbs veicams ar pildspalvu.