Procedūras un funkcijas
Lai programmās izvairītos no līdzīgu fragmentu nevajadzīgas atkārtošanas, izmanto  procedūras un funkcijas - atsevišķi nodalītus koda fragmentus, kuri izmanto parametrus (kas ietekmē to darbību).
Procedūras veic kādu darbību, bet funkcijām tiek aprēķināta vērtība un tās var izmantot izteiksmēs.
 
Kā piemērus var minēt TurboPascal iebūvētās funkcijas un procedūras.
Piemērs:
1) Funkcijai length ir viens parametrs, kas ir simbolu virkne (datu tips string). Un šīs funkcijas vērtība ir attiecīgās simbolu virknes garums.
length('abcd') vērtība ir 4.
 
2) Procedūrai write var būt daudzi parametri. Šī procedūra izvada uz ekrāna visiem šiem parametriem atbilstošo tekstu.
Ja x vērtība ir 12, tad writeln('abcd',x,'34') izvada tekstu abcd1234.
  
Vai arī paša lietotāja izveidotas funkcijas un procedūras.
Piemērs:
1) Var izveidot procedūru apgriezt, kurai būs viens parametrs ar datu tipu string un kura apgriezīs otrādi šo simbolu virkni.
Tad apgriezt('abcd') vērtība būs 'dcba'.
 
2) Ja bieži jāaprēķina divu skaitļu kopīgais dalāmais, tad var izveidot funkciju lkd, kurai būs divi parametri ar datu tipu, piemēram, integer.
Tad lkd(12,16) vērtība būs 4.