Vienkārša programma ar dažādu gadījumu aplūkošanu
(Pirmās pakāpes vienādojums)
 
Svarīgi!
Programmas mērķis:
1) Palūgt lietotājam ievadīt koeficientus a un b (kā reālus skaitļus).
2) Izvadīt informāciju par lineārā vienādojuma ax=b risinājumu.
 
Nepieciešamie mainīgie un to ievade
Jābūt definētiem dieviem mainīgajiem, kuros glabāt koeficientu a un b vērtības.
varA,B:real;
 
Kā arī jāpalūdz lietotājam ievadīt vērtības.
write('IevadikoeficientuA:');readln(A);write('IevadikoeficientuB:');readln(B);
 
Visu gadījumu aplūkošana
Ja a atšķiras no 0, tad ir tikai viens risinājums: ba
Ja a neatšķiras no 0:
a) ja b ir 0, tad ir bezgalīgi daudz risinājumu;
b) ja b nav 0, tad atrisinājums neeksistē.
 
Programmas kodā tas izskatās šādi:
if(A<>0)thenwriteln('Atbildeir',B/A:0:4){4cipariaizkomata}elseif(B=0)thenwriteln('Irbezgaliigidaudzrisinaajumu')elsewriteln('Risinaajumsneeksistee');
 
Rezultāts
To visu saliekot kopā, sanāk šāda programma:
programpiemeers3;usescrt;varA,B:real;beginclrscr;{Koeficientuievade}write('IevadikoeficientuA:');readln(A);write('IevadikoeficientuB:');readln(B);{Atbilstosjaasatbildesizvade}if(A<>0)thenwriteln('Atbildeir',B/A:0:4){4cipariaizkomata}elseif(B=0)thenwriteln('Irbezgaliigidaudzrisinaajumu')elsewriteln('Risinaajumsneeksistee');readkey;end.