Tonalitāte ir noteikta skaņkārta no noteiktas pamatskaņas.
Gamma ir pēc kārtas sarindotas skaņas.
Piemērs:
Do mažors sākas ar "do", ar I (pirmo) pakāpi.
Do mažora gamma: 
3_Do_gamma_nosauk_pak.svg
 
Sol mažora gamma:
 
SolMaz2.svg
 
Tonika ir gammas I (pirmā) pakāpe.
Tonikas trijskanis ir gammas I (pirmā), III (trešā), V (piektā) pakāpe.
Piemērs:
Do mažora tonika ir "do".
Sol mažora tonika ir "sol".
 
Trijskani var pierakstīt dažādos veidos.
Do mažora trijskanis:
  
4_D0_3sk_melodiski.svg
 
Do3sk_veselas_notis.svg
 
Sol mažora trijskanis:
  
5_Sol_3sk.svg
  
Sol_3skanis1_veselas_notis.svg
Alterācija ir skaņas paaugstināšana vai pazemināšana; skaņas augstuma izmaiņa.
Alterācijas zīme skaņu paaugstina vai pazemina par pustoni; izmaina skaņas augstumu par pustoni.
 
A9_diezs.svg - diēzs skaņu paaugstina par pustoni.
 
A10_bemols.svg - bemols skaņu pazemina par pustoni.
Piemērs:
Do mažorā pie nošu atslēgas nav nevienas alterācijas zīmes:
 
0.svg
 
Sol mažorā pie nošu atslēgas ir viena alterācijas zīme - fa diēzs:
 
1diezs.svg
 
Alterācijas zīmes, kas nepieciešamas gammām, raksta pēc nošu atslēgas, bet pirms taktsmēra.