Patriotiska dziesma ir dziesma par dzimteni, tēvzemi, valodu, par mīlestību un cieņu pret savas zemes vēsturi.
Patriotisms (tulkojumā no grieķu valodas - līdzpilsonis, dzimtene, tēvzeme) ir savas dzimtās zemes un valsts mīlestība. Patriotisms ir darbība dzimtenes labā gan darbos, gan vārdos.
Dzimtenes mīlestība ir cieņa pret zemi, tautu, valodu, valsti un kopīgām vērtībām, kas redzama cilvēka attieksmē, rīcībā un nostājā. Patriotismu nevar izmērīt. Patriotismu jāsajūt cilvēkam pašam un visiem kopā dziļi un patiesi savās sirdīs.
Daudzu latviešu komponistu un dzejnieku darbi ir veltīti Latvijai – tēvzemes mīlestībai, tautai un valstij. Skaistākie dzejoļi un dziesmas skan patriotiskos pasākumos valsts svētkos, kad ar lepnumu atceramies mūsu tautas vienotību un apņēmību. Dzejniekus un komponistus iedvesmo Latvijas skaistā daba, sarežģītā mūsu valsts vēsture, tālās senatnes varoņu cīņas, ticība tautas spēkam un gudrībai. Arī latviešu tautasdziesmas ir veltītas mūsu zemes aizstāvjiem.
Skaņdarbi komponēti dažādiem izpildītājsastāviem (solistam, korim, orķestrim) dažādos mūzikas žanros un stilos.
Svarīgi!
Kora veidi - bērnu koris, sieviešu koris, vīru koris, jauktais koris.
Orķestra veidi - pūtēju orķestris, stīgu orķestris, simfoniskais orķestris.
Noklausies latviešu tautas dziesmu "Karavīri bēdājās" vīru kora izpildījumā un iemācies dziedāt no galvas!
 
 
Karavīri bēdājās,
Asiņaina gaisma aust.
Nebēdājat, karavīri,
Sudrabota saule lec.
  
Sniga sniegi, putināj',
Stalti jāja karavīr',
Tālu jāja, nepazina,
Vai bij' mani bāleliņ'.
  
Jāja, jāja, tālu tāl',
Lielā tālā svešumā,-
Tēvu zemei grūti laiki,
Dēliem jāiet palīgā.
  
Tēvu zemes brīvestīb'
Pirksim mēs ar asinīm,
Tēvu zemes mīlestību
Mēs ar darbiem rādīsim.
 
Noklausies latviešu tautas dziesmu "Nu, ardievu, Vidzemīte" grupas izpildījumā un iemācies dziedāt no galvas!
 
 
Nu, ardievu, Vidzemīte
Nebūšu vairs šai zemē
Neiešu vairs savā vaļā
Ciema durvis virināt!
  
Lai aug pūri, lai aug mieži,
Kur gāj' cauri drasēdams.
Nu man drīz būs jādrasēi
Daiļa kara pulciņā!
  
Kaut, māmiņa, tu redzētu,
Kā pušķoja tav' dēliņ',
Tad Tu vairs i neraudātu
Sava dēla auklējum'!
  
Uzvilks kara mētelīti,
Uzliks kara cepurīt',
Apjozīs ar zobentiņu
Cels uz stalta kumeliņ'!
  
Dziedādami, spēlēdami
Ienaidnieku uzvarēs,
Dziedādami, spēlēdami
No kariņa mājās nāks!
 
Mūzika ir liels spēks mākslinieku rokās, kas jūtams patriotiskajās dziesmās. Mūzikas spēks vēsturiskos brīžos palīdzējis mūsu karogam plīvot lepnāk un sadzirdēt tautas ilgas pēc brīvības.
Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums skanēja „Es esmu Latvija”, kas atgādina Latvijas galvenās vērtības. Tie ir cilvēki, kas cīnījušies par neatkarīgas valsts radīšanu, atdevuši savas dzīvības un ikdienas darbus labākai, drošākai un varenākai mūsu zemes nākotnei.
Visos svētkos liela nozīme ir mūzikai. Valsts svētku mūzikas uzdevums ir radīt klausītājā patriotiskas sajūtas.

Latvijas augstākais patriotiskās dziesmas simbols ir valsts himna - Baumaņu Kārļa "Dievs, svētī Latviju!". Noklausies Latvijas valsts himnu jauktā kora izpildījumā un iemācies dziedāt  no galvas!
 

Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju!
Svētī jel Latviju,
Ak svētī jel to!
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet.
Mūs' Latvijā!
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org, Brīvā enciklopēdija
https://www.youtube.com, Karavīri bēdājās, latv. t. dz. A. Jurjāna apdarē
https://www.youtube.com, Nu ardievu, Vidzemīte, latv.t.dz.
www.youtube.com, Latvijas valsts himna, Dievs, svētī Latviju!, Latvijas Radio Teodora Kalniņa koris