Vienlīdzīgi teikuma locekļi ir tādi teikuma locekļi, kuri:
1) paskaidro vienu un to pašu vārdu;
2) atbild uz vienu un to pašu jautājumu.
Vienlīdzīgus teikuma locekļus var saistīt ar kādu vispārinošu vārdu, kas dod kopīgu nosaukumu visām tām parādībām vai pazīmēm, kuras izsaka katrs konkrētais vienlīdzīgais teikuma loceklis.
Piemērs:
Aizskarta pašcieņa, skaudība par citu panākumiem, kauns par savu neveiksmi – šie cēloņi var izraisīt dusmu uzplūdus.
  
V1, V2, V3 – VV.

V1,2 [..] – vienlīdzīgais teikuma loceklis (cipars norāda secību teikumā)
VV – vispārinošais vārds
  
pašcieņa – V1
skaudība – V2
kauns – V3
cēloņi – VV
  
Gan V1, gan V2, gan V3 var attiecināt uz VV, proti, gan “aizskarta pašcieņa”, gan “skaudība”, gan “kauns” var būt cēlonis dusmām.
Vispārinošais vārds var atrasties gan teikuma sākumā, gan vidū, gan beigās, un vienlīdzīgie teikuma locekļi, kas saistīti ar šo vispārinošo vārdu, var atrasties gan pirms, gan aiz vispārinošā vārda.
 
Pieturzīmju lietojumu teikumos ar vispārinošo vārdu un tam saistītām vienlīdzīgo teikuma locekļu virknēm nosaka tieši šo vārdu savstarpējais saistījums teikumā, proti, vispārinošā vārda atrašanās aiz/pirms vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem nosaka, kādas pieturzīmes liekamas.
 
 1. Vienlīdzīgos teikuma locekļus, kas atrodas aiz vispārinošā vārda un kas atrodas teikuma beigu daļā, proti, pēdējais vienlīdzīgais teikuma loceklis ir arī pēdējais vārds teikumā, aiz kura liek teikuma beigu pieturzīmi, atdala ar kolu.
  Parasti izšķir trīs darbības veidus: rotaļas, mācības un darbu.
  VV: V1,V2 un V3.
   
 2. Ja aiz vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes, kas atrodas aiz vispārinošā vārda, teikums turpinās, tad aiz vispārinošā vārda un aiz pēdējā vienlīdzīgā teikuma locekļa liekamas domuzīmes.
  Uzsākt grūtus darbus – domraksta rakstīšanu, gatavošanos kontroldarbam, sarežģīta jautājuma risināšanu – nav viegli.
  VV- V1, V2, V3 - .
   
 3. Ja vispārinošais vārds atrodas aiz vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes, tad vispārinošā vārda priekšā liekama domuzīme.
  Zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšana – tas ir mācīšanās galvenais mērķis.
  V1, V2 un V3 – VV.
   
 4. Ja vispārinošo vārdu lieto gan pirms vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes, gan atkārto vēlreiz aiz vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes, tad domuzīmes liekamas vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes abās pusēs – gan pirms, gan aiz tās.
  Viss – zināšanas, prasmes, iemaņas – viss ir mijiedarbīgi saistīts.
  VV – V1, V2, V3 – VV .
   
 5. Ja vienlīdzīgo teikuma locekļu virkni ievada salīdzinājuma partikula , tad šīs partikulas priekšā liekams komats. Ja teikums turpinās arī aiz vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes, tad komats liekams arī aiz pēdējā vienlīdzīgā teikuma locekļa.
  Mācoties cilvēkam nepieciešamas daudzas rakstura īpašības, kā mērķtiecība, neatlaidība, gribasspēks, tālredzība nākotnes nodomos, arī zināma godkāre.
  VV, kā V1, V2, V3, V4, arī V5.
  Darbības iekšējās puses norises, kā domāšana, iztēle, citiem cilvēkiem nav redzamas.
  VV, kā V1, V2, .
   
 6. Ja salīdzinājuma partikula lietota aiz vietniekvārda tāds, tad komatu priekšā neliek.
  Tādi apzināti darbības veidi kā fiziskais darbs un radošā darbība ir radījuši un pārveidojuši cilvēku un pasauli ap viņu.
  Tādi VV kā V1 un V2.
 
Teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu iespējami visi vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma un novietojuma piemēri.
Vienlīdzīgus teikuma locekļus ar vispārinošo vārdu lieto gan vienkāršā, gan saliktā teikumā.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8. klasei/Skaidrīte Urževica. – Rīga: Lielvārds, 2004. –160. lpp.:il. - izmantotā literatūra: 82.-86. lpp.
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. – Rīga: Lielvārds, 1997.-176 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 43.- 45. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 204 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 198.lpp.