Bez pozicionālajām skaņu pārmaiņām ir arī tādas skaņu pārmaiņas, kuras nenosaka mūsu runa. To pamatā ir procesi, kas notikuši valodā senos attīstības posmos un saistīti vai nu ar jaunu vārdu darināšanu, vai kāda vārda gramatisko formu veidošanu. Tās ir vēsturiskās skaņu pārmaiņas.
   
Vēsturisko skaņu pārmaiņu veidi
 
Patskaņu mija
Līdzskaņu mija
Līdzskaņu zudums
līt - lietus
sākotnējā beigu līdzskaņa vietā vārda gramatiskajās formās vai atvasinājumos stājas cits līdzskanis:
 • i, ī, e, ē, ie, ei ietekmē
  zirgs - zirdziņš - zirģelis
   
 • t, d ietekmē
  zuda - zust, veda - vezdams
   
 • j ietekmē
  lācis - lāča, kurmis- kurmja
ausa - au(s)-st
au-st-ot
au-st-ošs
au(s)- šana

J noteiktajai mijai pakļauto vārdu atsevišķās gramatiskajās formās senāk bijis formveidotājs piedēklis j.
Šai mijai pakļauti līdzskaņi p, b, m, v, t, d, n, c, dz, s, z, l, r, k, g.

Mija notiek:
 • 2., 5. un 6.deklinācijas lietvārdu atsevišķās formās (2. dekl. vsk. ģen. un dsk. visos locījumos, 5. un 6. dekl. lietv. dsk. ģen.)
  briedis - brieža, priede - priežu, sirds - siržu, alksnis - alkšņu
   
 • 1. konjugācijas darbības vārdu tagadnes formās
  celt - ceļu, grauzt - graužu
 
Mijai pakļautie līdzskaņi:
p, b, m, v, t, d, n, c, dz, s, z, l, r, k, g
Rodas
pj, bj, mj, vj, š, ž, ņ, č, dž, š, ž, ļ, c, dz

Patskaņu i, ī, e, ē, ie notiektā mija notiek:
 • vārddarināšanā
  roka - rociņa - roķele
  spēks - spēcīgs
  logs - lodziņš - loģelis
  augt - audzēt
   
 • darbības vārda formas
  kt - tu nāc - nāciet!
  augt - tu audz - audziet!
 
Līdzskaņu t, d noteiktā mija raksturīga darbības vārdiem.
Saknes beigu līdzskaņi t un d, atrodoties t priekšā, pārveidojas par s. Tas notiek nenoteiksmes galotnes -t, -ties, vēlējuma izteiksmes -tu, tos un ciešamās kārtas pagātnes divdabja izskaņas -ts, ta priekšā.
Piemērs:
ved-a - ves-t, ves-tu, tiek ves-ts
aizlaid-ās - aizlais-ties, aizlais-tos
met-a  -  mes-t, mes-tu, tiek mes-ts
Saknes beigu līdzskaņi t un d, atrodotiesd priekšā, pārveidojas par z. Tas notiek daļēji lokāmajā divdabī ar izskaņām -dams, -dama, -damies, -damās.
Piemērs:
ved-a - vez-dams, aizlaid-ās - aizlaiz-damies
Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs.- Rīga: RaKa, 2004. - 132 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 1204.- 128.lpp.
http://www.liis.lv/latval/fonetika/fon12.htm