Izsauksmes vārdi ir nelokāmi vārdi, kas izsaka pārdzīvojumus, pievērš uzmanību kaut kam vai atdarina skaņas.
Piemērs:
Ai, skabarga iedūrās!
Ak, cik skaisti!
Re, ērglis!
Tip, tip, vistiņas!
 
Ar izsauksmes vārdiem var paust prieku, izbrīnu, pārsteigumu, sāpes, skumjas, bailes, nepatiku.
 
Izsauksmes vārdi ir arī pieklājības frāzes paldies, labrīt, labdien utt.
 
Izsauksmes vārdus no pārējās teikuma daļas atdala ar komatiem.
Izsauksmes vārdi bieži atrodas tiešās runas teikumos, tikpat bieži tie ir kopā ar uzrunu.
 
Reizēm izsauksmes vārdi kopā ar citiem vārdiem veido izteicienu vai frāzi, ko no pārējās teikuma daļas atdala ar komatu, bet pašu izsauksmes vārdu ar komatu neatdala.
Izsauksmes vārdus re, rau, palūk, skat, paklau neatdala ar komatu no partikulas nu.
Piemērs:
Nu paklau, nāc taču reiz!
Nu re, tomēr paspējām uz vilcienu!
Nu lūk, uzdevums ir pabeigts.
 
Izsauksmes vārdus ak, ai ar komatu neatdala izteicienos: ak tu, ak tu dieniņ, ak tu dievs, ak tu kungs, ak mūžs, ak tu tētīt, ai tu, ak vai utml.
Piemērs:
Ak tu manu bāleliņu,
Tavu lielu rudzu lauku!
Trīs dieniņas talka pļāva,
Vēl maliņas neredzēja.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 7. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1994. -224 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 89. - 92 , 168.lpp.