Valoda - cilvēku sazināšanās un domāšanās līdzeklis.
Tieši ar valodas palīdzību cilvēki domā. Valoda ir pasaules izziņas līdzeklis. Priekšstatu par pasauli mēs vispirms veidojam mūsu domās, tikai tad ar to dalāmies.
 
Lai savas domas darītu zināmas citiem, palīgā tiek ņemta runa.
Runa - īpaša cilvēciska darbība, kas tiek veikta ar valodas palīdzību.
Runa tiek iedalīta divējādi:
  1. mutvārdu runa - tiek izmantotas skaņas;
  2. rakstu runa - tiek izmantoti burti, kas ir skaņu simboli.
Svarīgi!
Skaņas izrunā.
Burtus raksta.
Cienot sevi un saziņas partneri, svarīgi ievērot valodas kultūru: pareizu izrunu, intonāciju, atbilstošu vārdu lietojumu, pareizrakstību, pareizu pieturzīmju lietojumu, glītu rokrakstu.
 
Latviešu valoda ir viena no pasaules valodām.
 
Pasaules valodas tiek grupētas pēc dažādām pazīmēm, apvienojot tās valodu saimēs. Šīs saimes bieži tiek attēlotas koku veidā, zaros grupējot savstarpēji vēl līdzīgākas valodas. Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimes baltu valodu zaram.
 
Valodu koks bez dzīslām.png
 
Šajā valodu kokā oranžās lapas apzīmē mirušās valodas.
 
Par mirušo valodu tiek uzskatīta tāda valoda, kurā vairs nenotiek saziņa. Tāda ir, piemēram, latīņu valoda romāņu valodu zarā. Tā tiek izmantota dažādu zinātņu jomās, bet latīņu valodā mūsdienās neviens vairs neraksta īsziņas vai nestāsta par to, kā gāja skolā.
 
Atsauce:
Anspoka Z. Latviešu valoda 3. klasei. 2. daļa. Rīga: Lielvārds, 2016, 93.lpp.
http://www.tezaurs.lv/#/sv/valoda
http://www.tezaurs.lv/#/sv/runa
https://soma.lv/book/pdf-reader/latviesu-valoda-2-dala-0a8c3f50-86fe-41ad-a6e2-1fa41ccb54ad?page=6&toc=1820