Skaņas
Skaņa ir valodas vissīkākā vienība.
Skaņu izrunā un dzird.
 
Latviešu valodā ir trīs veidu skaņas.
 
Patskaņi
Divskaņi
Līdzskaņi
 Brīvi izrunājami. Divu dažādu patskaņu savienojums vienā zilbē.Grūtāk izrunājami.
a, ā, e, ē, i, ī, u, ū, o, oai, au, ie, ei, eu, ui, iu, o, oi, oub, c, č, d, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, v, z, ž
 
Ir garie un īsie patskaņi.
Patskaņu garums var mainīt vārda nozīmi, tāpēc ļoti uzmanīgi jālieto garumzīmes.
Piemērs:
sals - sāls
mele - mēle
pile - pīle
 
Līdzskaņi iedalāmi balsīgajos un nebalsīgajos līdzskaņos.
 
Balsīgie līdzskaņi
Nebalsīgie līdzskaņi
Vieglāk izrunājami.Grūtāk izrunājami.
b, d, g, ģ, j, l, ļ, m, n, ņ, r, v, z, žc, č, f, h, k, ķ, p, s, š, t
 
Burti
Burts ir rakstu zīme, simbols.
Ar burtu pieraksta dzirdēto skaņu.
Burtus redz un lasa.
 
Latviešu valodā ir gadījumi, kad ar vienu burtu apzīmē vairākas skaņas.
 
1) o - ar šo burtu apzīmē gan īso patskani o, gan garo patskani ō, gan divskani uo.
 
Īsais patskanis
o
Garais patskanis
ō
Divskanis
uo
 
hokejs
okeāns
opera
dators
roka
domas
 
 
2) e, ē - ar šiem burtiem apzīmē gan šauro e, ē skaņu, gan plato e, ē skaņu.
 
Plata e, ē skaņa
Šaura e, ē skaņa
senatne
tēvs
seja
rēķins
 
Ir arī tādi gadījumi, kad ar diviem burtiem apzīmē vienu skaņu.
Ar diviem burtiem raksta visus divskaņus, bet tā ir viena skaņa.
Tieši tāpat ir ar līdzskaņiem dz un . Arī tos pieraksta ar diviem burtiem, bet izrunā kā vienu skaņu.