Stilistikas sākotne, tāpat kā daudzām zinātnēm, meklējama antīkajā pasaulē. Latīņu vārds stilus apzīmējis irbuli, kura viena gals bijis noasināts rakstīšanai, bet otrs plakans, lai ar to uz vaskotām koka plāksnītēm rakstīto varētu izlīdzināt, izlabot un rakstīt no jauna.
stils_vaska_tafelite.png
 
Semper stilum vertere. –  Arvien griez irbulim otru galu (rūpīgi labo uzrakstīto; lat. val.).
Svarīgi!
Saīsinājumu nozīme:
latv. val. - latviešu valoda
lat. val. - latīņu valoda
1. gs.p.m.ē. vārdam stilus radās nozīme rakstības, runas veids, maniere.
Latviešu valodā vārdu stils pirmoreiz minējis Āronu Matīss 1890. gadā.
Valodas stils ir vēsturiski izveidojies valodas paveids, kura lietošanas izvēle ir atkarīga no komunikācijas satura, vides un komunikatora attieksmes pret tiem.
Valodas paveidus var dažādi klasificēt.
 
 1. Valodas paveidu klasifikācija pēc to sabiedriskām funkcijām.
  Zinātniskais, lietišķo rakstu, publicistikas, sarunvalodas un daiļliteratūras stils.
   
 2. Valodas paveidu klasifikācija pēc tajos izmantotajiem valodas emocionāli ekspresīvajiem izteiksmes līdzekļiem.
  Neitrālie un emocionāli ekspresīvie valodas paveidi (oficiālais, svinīgais, sirsnīgais, humoristiskais, ironiskais, satīriskais).
 
Vēl valodas paveidus iespējams klasificēt pēc:
 1. komunikācijā izmantotās formas;
 2. teksta struktūras;
 3. to attieksmēm pret literārās valodas normām;
 4. autoru, kas piedalās tekstveidnē, skaita;
 5. teksta satura un tekstveidnes paņēmienu savstarpējām attieksmēm.
 
Skolā valodas paveidi tiek apgūti, ņemot vērā to sabiedriskās funkcijas.
Šos valodas paveidus sauc arī par valodas funkcionālajiem stiliem:
 • zinātniskās un populārzinātniskās valodas stils;
 • lietišķo rakstu valodas stils;
 • publicistikas valodas stils;
 • literārās sarunvalodas stils;
 • daiļliteratūras valodas stils.
  
Lai arī katram stilam ir tam raksturīgas pazīmes, jāatceras, ka ir iespējami teksti, kuros sastopamas dažādu stilu pazīmes.
Tā kā šos stilus sauc par funkcionālajiem, tad, nosakot konkrēta teksta piederību kādam no šiem valodas paveidiem, svarīgākais ir tieši, kādu funkciju šis teksts veic.
Tāpēc ir iespējami publicistikas stila teksti ar zinātniskā stila vai sarunvalodas stila elementiem u.tml.
  
Atsauce:
Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. R.: Zvaigzne ABC, 1995, 78. - 82. lpp., 232 lpp.
http://romanhistorybooksandmore.freeservers.com/p_tablet_l.htm