Frazeoloģijas jēdziens tiek lietots trīs nozīmēs:
 • valodniecības nozare;
 • kādas valodas frazeoloģismu kopums;
 • kādas atsevišķas personas vai kādā atsevišķā daiļdarbā lietoto frazeoloģismu kopums.
Frazeoloģisms – tradicionāls vārdu savienojums ar īpatnēju nozīmi, kas piemīt visam savienojumam kopumā un kas nav izsecināma no atsevišķo vārdu nozīmēm.
Frazeoloģismi iedalāmi trīs grupās:
 • frazēmas;
 • idiomas;
 • frazeoloģiskie salīdzinājumi.
Frazēmas – frazeoloģismi,  kuru nozīme saistīta ar vienu no frazeoloģisma vārdiem.
Piemērs:
zili brīnumi
runāt par deviņiem mēmiem
lāča miegs
vēja ātrumā
cūkas laime
Idiomas – frazeoloģismi, kuru nozīmēm nav nekā kopīga ar atsevišķo vārdu nozīmēm.
Piemērs:
ciets rieksts
palaist nagus
ķīniešu ābece
zīlēt kafijas biezumos
kad pūcei aste ziedēs
Frazeoloģiskie salīdzinājumi tiek veidoti ar salīdzinājuma partikulas palīdzību.
Piemērs:
skrien kā vējš
kā ūdenī iekritis
sēž kā uz adatām
kluss kā pelīte
Šādi salīdzinājumi ir tuvi frazēmām, jo vārdu savienojuma nozīme tiek saistīta ar
salīdzināmo priekšmetu, parādību, darbību utt.
Par frazeoloģismiem var kļūt arī literāros darbos lietoti izteicieni.
  
Īpaša frazeoloģismu daļa ir no antīkajiem mītiem aizgūtie izteicieni.
Lai pilnvērtīgi izprastu šo frazeoloģismu nozīmi, nepieciešams pārzināt arī konkrēta mīta saturu.
 • Ahilleja papēdis – vāja, ievainojama vieta
  Ahilleju, grieķu varoni, nereīda Tetīda iemērca pazemes valstības upes Stiksas ūdenī, turot aiz papēža. Papēdis tā arī palika vienīgā ievainojamā vieta citādi neievainojamam varonim.
 • Trojas zirgs – viltīgs paņēmiens, kas zaudētājiem pašiem liek veicināt savu sakāvi
  Grieķi karā pret Troju pēc ilga aplenkuma izmantoja viltību – izgatavoja lielu koka zirgu, kurā varēja paslēpties daudz karotāju. Grieķi izlikās, ka atstāj nometni, atstājot laukā tikai šo koka zirgu. Trojieši paši ievilka zirgu pilsētā. Naktī no zirga karotāji iznāca laukā un iekaroja pilsētu.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 10. – 12. klasei. Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle D., Rudzīte M. R: Zvaigzne ABC, 1998, 116. – 117. lpp., 294 lp.