Teikuma paplašināšanu var veikt, iesaistot tajā jau esošiem teikuma locekļiem vienlīdzīgus teikuma locekļus.
Vienlīdzīgi teikuma locekļi ir tādi teikuma locekļi, kuri paskaidro vienu un to pašu teikuma locekli un atbild uz vienu un to pašu jautājumu.
Starp šādiem teikuma locekļiem pastāv sakārtojuma sintaktiskais sakars, un tie veido vārdrindas. Parasti šādu vārdrindu veido vienas vārdšķiras vārdi, bet ir atsevišķi teikuma locekļi, piemēram, izteicēji, kuri, piederot dažādām vārdšķirām, spēj veidot vārdrindu.
Piemērs:
Visi kukaiņi, kas dzeļ, kož, ir spalvaini, košā krāsā vai nepatīkami smakojoši, nav ēdami.
Svarīgi!
Vienlīdzīgi var būt visi teikuma locekļi.
Vārdrindās teikuma locekļi var būt saistīti ar saikli, bet var atrasties arī bezsaikļa saistījumā. Saistījums ir būtisks, jo tas nosaka pieturzīmju lietojumu.
 
Vienlīdzīgus teikuma locekļus saista tikai sakārtojuma saikļi:
  • vienkāršie: un, arī, jeb, vai, tomēr, taču, turpretī, turpretim
  • saliktie: ir - ir, gan - gan, ne - ne, nedz - nedz, te - te, kā - tā, ne vien - bet arī, ne tikvien - bet arī, nevis - bet, tiklab - kā arī
Svarīgi!
Saiklis vai spēj veikt arī pakārtojuma sintaktiskā sakara funkcijas.
Vienā teikumā var būt vairākas vienlīdzīgu locekļu virknes.
Vienlīdzīgie teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu
Vienlīdzīgus teikuma locekļus var saistīt arī ar vispārinošu vārdu, kas dod kopīgu nosaukumu visām tām parādībām vai pazīmēm, kuras izsaka katrs konkrētais vienlīdzīgais teikuma loceklis.
Vispārinošais vārds var atrasties gan teikuma sākumā, gan vidū, gan beigās, un vienlīdzīgie teikuma locekļi, kas saistīti ar šo vispārinošo vārdu, var atrasties gan pirms, gan aiz vispārinošā vārda.
 
Pieturzīmju lietojumu teikumos ar vispārinošo vārdu un tam piesaistītām vienlīdzīgo teikuma locekļu virknēm nosaka tieši šo vārdu savstarpējais saistījums teikumā, proti, vispārinošā vārda atrašanās aiz/pirms vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem nosaka, kādas pieturzīmes liekamas.
 
1. Vienlīdzīgos teikuma locekļus, kas atrodas aiz vispārinošā vārda un kas atrodas teikuma beigu daļā, proti, pēdējais vienlīdzīgais teikuma loceklis ir arī pēdējais vārds teikumā, aiz kura liek teikuma beigu pieturzīmi, atdala ar kolu.
Piemērs:
Posai ieteicams izvēlēties mīkstu un šķiedrainu materiālu: sausas putnu ligzdas vai peļu midziņas, sausas sūnas, izkaltušu zāli, priežu skujas, smilgas, sausas palmu lapas vai papardes.
2. Ja aiz vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes, kas atrodas aiz vispārinošā vārda, teikums turpinās, tad aiz vispārinošā vārda un aiz pēdējā vienlīdzīgā teikuma locekļa liekamas domuzīmes.
Piemērs:
Mūžzaļo skujkoku - priežu, ciedru un egļu - koksne deg ātri un intensīvi un rada vairāk dūmu un mazāk siltuma nekā lapkoku malka.
3. Ja vispārinošais vārds atrodas aiz vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes, tad vispārinošā vārda priekšā liekama domuzīme.
Piemērs:
Sērkociņi, šķiltavas un dažādas viegli degošas vielas - šīs lietas daudziem no mums šķiet ikdienišķas un pierastas.
4. Ja vispārinošo vārdu lieto gan pirms vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes, gan atkārto vēlreiz aiz vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes, tad domuzīmes liekamas vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes abās pusēs – gan pirms, gan aiz tās.
Piemērs:
Tur - tuksnesī, džungļos, zemeslodes polārajos apgabalos - tur svarīga ir prasme laicīgi pamanīt dažādas dabas zīmes.
 
5. Ja vienlīdzīgo teikuma locekļu virkni ievada salīdzinājuma partikula , tad šīs partikulas priekšā liekams komats. Ja teikums turpinās arī aiz vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes, tad komats liekams arī aiz pēdējā vienlīdzīgā teikuma locekļa.
Piemērs:
Parastas ikdienas lietas, kā žilete, iztaisnota papīra saspraude vai pat dzeloņstieples gabaliņš, var labi noderēt kompasa pagatavošanai.
6. Ja salīdzinājuma partikula lietota aiz vietniekvārda tāds, tad komatu priekšā neliek.
Piemērs:
Ja tādas pazīmes kā tumši mākoņi, tāls negaiss, vēja brāzmas liecina par sliktu laiku, tad parasti tas tāds arī būs.
Teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu iespējami visi vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma un novietojuma piemēri.
Vienlīdzīgus teikuma locekļus ar vispārinošo vārdu lieto gan vienkāršā, gan saliktā teikumā.
 
Atsauce:
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 198.lpp.
Pēc B. Grila "Dzimis, lai izdzīvotu"