Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem nosaka katrā mācību priekšmetā apgūstamās zināšanas, prasmes un iemaņas.
  
Svarīgi!
Latviešu valodas apguves procesā 1.– 3. klasē skolēnam jārada iespēja:
 • attīstīt savas valodas vārdu krājumu;
 • attīstīt valodas izjūtu;
 • attīstīt prasmes sazināties ar vienaudžiem un pieaugušajiem saziņas situācijās;
 • klausīties, lasīt, gūt un sniegt mācību un citu informāciju rakstveidā un mutvārdos;
 • izteikt un pamatot savas domas mutvārdos un rakstveidā;
 • runāt un rakstīt atbilstoši pieņemtajām normām;
 • apzināties dzimtās valodas lomu mācībās un savā izaugsmē;
 • attīstīt savas pašizpausmes un radošās prasmes.
 
Izglītības standartā noteiktās katrā vecumposmā apgūstamās prasmes, zināšanas un iemaņas mācību procesā tiek konkretizētas mācību priekšmeta programmā katrai konkrētai klasei.
Valsts izglītības satura centrs piedāvā mācību priekšmetu programmu paraugus, bet ir skolas, kurās strādā pēc skolas metodiskajā komisijā izstrādātām un apstiprinātām autorprogrammām.
 
  
1. klasē apgūstamās prasmes, zināšanas un iemaņas latviešu valodā
 
Klausīšanās un runas prasme
 • Prot klausīties citu cilvēku runā.
 • Uztver un izprot dzirdēto.
 • Izpilda norādījumus.
 • Atbild uz jautājumiem par dzirdētu tekstu.
 • Saklausa un atdarina runas ātrumu, skaļumu, emocionālo attieksmi.
 • Runā skaidri, pareizi, atbilstošā skaļumā.
 • Runā, mainot intonāciju, atbilstoši situācijai.
 • Atstāsta dzirdētu tekstu.
 • Atstāsta lasītu tekstu.
 • Atstāsta reālu notikumu.
 • Stāsta par attēlu vai attēlu sēriju.
 • Stāsta par dotu tematu.
 • Iesaistās dialogā.
 • Sacer īsus stāstiņus, pasakas, mīklas, dzejolīšus.
  
Lasīšanas prasme
 • Lasa teikumus, tekstu (skaļi, klusām).
 • Atbild uz jautājumiem par lasīto.
 • Atstāsta lasīto.
 • Izprot, ka ir dažādi literatūras veidi un žanri.
 • Saprot literāra darba nosaukuma un ilustrāciju nozīmi.
 • Iegaumē un runā no galvas dzejoli, tautasdziesmu, skaitāmpantu, mīklu.
 • Regulāri lasa vecumposmam piemērotus darbus.
  
Rakstīšanas prasme un priekšstats par valodu
  
Skaņa:
 • Saklausa un atdarina apkārtējā pasaulē dzirdamās skaņas.
 • Saklausa noteiktu skaņu vārdā un nosaka tās atrašanās vietu (vārda sākumā, vidū, beigās).
 • Izdomā vārdus ar norādīto skaņu dažādās pozīcijās.
 • Nosaka skaņu secību un skaitu vārdā.
 • Atšķir patskaņus, divskaņus, līdzskaņus.
 • Atšķir īsos un garos patskaņus.
  
Burts:
 • Pazīst un raksta lielos un mazos burtus.
 
Zilbe un vārds:
 • Saklausa un lasa zilbes un vārdus.
 • Veido no zilbēm vārdus.
 • Nosaka zilbju skaitu vārdā.
 • Apgūst burtu savienojumus.
 • Apzināti noraksta zilbes un vārdus.
 • Lieto lielos sākuma burtus cilvēku vārdos, uzvārdos, dzīvnieku vārdos, ģeogrāfiskajos nosaukumos.
  
Teikums:
 • Saklausa teikuma robežas runā.
 • Saskata teikuma robežas rakstos.
 • Izprot stāstījuma, jautājuma un izsaukuma teikumu būtību.
 • Nosaka vārdu skaitu teikumā.
 • Izdomā teikumus ar noteiktu vārdu skaitu.
 • Izdomā teikumus ar noteiktu izteikuma mērķi (stāstījuma, jautājuma, izsaukuma).
 • Noraksta drukātu vai rakstītu tekstu.
 • Papildina teikumu.
 • Raksta redzes un dzirdes diktātus.
 • Sacer un raksta dažus teikumus.
 
Latviešu valodu 1. klasē māca integrēti - netiek īpaši nodalītas valodas jomas, kurās jāapgūst minētās prasmes un iemaņas un zināšanas.
 
Portālā uzdevumi grupēti divās daļās, bet attiecīgās sadaļas tikai norāda, uz kuru jomu likts lielāks akcents, jo, piemēram, lasītprasmes uzdevumi ir cieši saistīti ar rakstītprasmi un otrādi. Tāpat vēl joprojām ieteicama vecāku līdzdalība, īpaši izskaidrojot, kāpēc tieši šī atbilde ir pareizā.