Kārtas skaitļa vārdi norāda skaitīšanā iegūtu secību un atbild uz jautājumiem который? которая? которое? которые?
 
Pamata skaitļa vārdi nosauc priekšmetu skaitu un atbild uz jautājumu сколько?
  
  
Числительные 1-10
 
Pamata skaitļa vārdi
Kārtas skaitļa vārdi
1-10
1-10
 1 - один, одна, одно, одни 1 - первый, первая, первое, первые
 2 - два, две 2 - второй (-ая, -ое, -ые)
 3 - три 3 - третий (-ья, -ье, -ьи)
 4 - четыре 4 - четвёртый (-ая, -ое, -ые)
 5 - пять 5 - пятый (-ая, -ое, -ые)
 6 - шесть 6 - шестой (-ая, -ое, -ые)
 7 - семь 7 - седьмой (-ая, -ое, -ые)
 8 - восемь 8 - восьмой (-ая, -ое, -ые)
 9 - девять 9 - девятый (-ая, -ое, -ые)
 10 - десять 10 - десятый (-ая, -ое, -ые)
 
 
Числительные 11-19
   
Pamata skaitļa vārdi
Kārtas skaitļa vārdi
11-19
11-19
 11 - одиннадцать 11 - одиннадцатый, -ая, -ое, -ые
 12 - двенадцать 12 - двенадцатый (-ая, -ое, -ые)
 13 - тринадцать 13 - тринадцатый (-ья, -ье, -ьи)
 14 - четырнадцать 14 - четырнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 15 - пятнадцать 15 - пятнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 16 - шестнадцать 16 - шестнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 17 - семнадцать 17 - семнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 18 - восемнадцать 18 - восемнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 19 - девятнадцать 19 - девятнадцатый (-ая, -ое, -ые)
 
 
Числительные 5-20 и др.
 
Skaitļa vārdos nominatīva locījumā raksta tikai vienu burtu Ь:
 
 
5-20 и 30
 
ь в конце слова
 пять - пятнадцать
 шесть - шестнадцать
 семь - семнадцать
 восемь - восемнадцать
 девять - девятнадцать
 десять
 двадцать, тридцать
 
 
50-80 и 500-900
 
ь в середине слова
 пятьдесят
 шестьдесят
 семьдесят
 восемьдесят
 пятьсот
 шестьсот
 семьсот
 восемьсот
 девятьсот
 
  • 40 - сорок,
  • 90 - девяносто,
  • 100 - сто,
  • 200 - двести,
  • 300 - триста,
  • 400 - четыреста,
  • 1000 - тысяча.
 
Pamata skaitļa vārdu locīšana
  
Locījums
vīriešu
 dzimte
nekatra
dzimte
sieviešu
 dzimte
daudzskaitlis
 И. п. один одно одна одни
 Р. п. одного одного одной одних
 Д. п. одному одному одной одним
 В. п.
 одного (одуш.)
 один (неодуш.)
 одно одну одних
 Т. п. одним одним
 одной
 (одною)
 одними
 П. п. об одном об одном об одной об одних
 
Locījums
ДВА
vīriešu un nekatra
dzimte
  
ДВЕ
sieviešu
dzimte
ТРИ
ЧЕТЫРЕ
 И. п. два две три четыре
 Р. п. двух двух трёх четырёх
 Д. п. двум двум трём четырём
 В. п.
 двух (одуш.)
 два (неодуш.)
 двух (одуш.)
 две (неодуш.)
 трёх (одуш.)
 три (неодуш.)
 четырёх (одуш)
 четыре (неодуш.)
 Т. п. двумя  двумя
 тремя
 четырьмя
 П. п. о двух  о двух о трёх о четырёх
 
Skaitļa vārdiem 40, 90 и 100 ir tikai divas locījuma formas:
  • И. п, В. п. - сорок, девяносто, сто.
  • Р. п., Д. п., Т. п., П. п. - сорока, девяноста, ста.
 
Kārtas skaitļa vārdu locīšana
  
Locījums
vīriešu
 dzimte
nekatra
dzimte
sieviešu
 dzimte
daudzskaitlis
 И. п. первый первое первая первые
 Р. п. первого первого первой первых
 Д. п. первому первому первой первым
 В. п.
 первого (одуш.)
 первый (неодуш.)
 первое первую
 первых (одуш.)
 первые (неодуш.)
 Т. п.  первым первым первой первыми
 П. п. о первом о первом о первой о первых
 
Числительное ТРЕТИЙ изменяют, как прилагательное с окончанием -ИЙ
 
Locījums
Vīriešu un nekatra
dzimte
Sieviešu
dzimte
Daudzskaitlis
 И. п. третий, третье третья третьи
 Р. п. третьего третьей третьих
 Д. п. третьему третьей третьим
 В. п.
 третий, третье (неодуш)
 третьего (одуш)
 третью (неодуш)
 третью (одуш)
 третьи (неодуш)
 третьих (одуш)
 Т. п. третьим третьей
 третьими
 П. п. о третьем о третьей о третьих
 
Kārtas skaitļa vārdus, kas izteikti ar vārdu savienojumiem, darina no pamata skaitļa vārdiem, vārdu savienojuma pēdējo vārdu aizvietojot ar kārtas skaitļa vārdu:
 
Pamata skaitļa vārds
Kārtas skaitļa vārds
 23 - двадцать три
 115 - сто пятнадцать
 337 - триста тридцать семь
 2008 - две тысячи восемь
 двадцать третий
 сто пятнадцатый
 триста тридцать седьмой
 две тысячи восьмой
 
Lokot kārtas skaitļa vārdus, kas ir izteikti ar vārdu savienojumiem, mainās tikai savienojuma pēdējais vārds:
 
 И. п. тысяча девятьсот семьдесят третий (год)
 Р. п. тысяча девятьсот семьдесят третьего (года)
 Д. п. тысяча девятьсот семьдесят третьему (году)
 В. п.
 тысяча девятьсот семьдесят третий (год)
 Т. п. тысяча девятьсот семьдесят третьим (годом)
 П. п. тысяча девятьсот семьдесят о третьем (годе)