Personas datu aizsardzība
Kāpēc personas dati jāaizsargā?
Daudzām iestādēm un uzņēmumiem ir detalizēta informācija par mums.
Personas datu izmantošana sadzīvē notiek ļoti plaši. Piemēram, norādot personas kodu, sniedzot ziņas par pastāvīgo dzīves vietu, reģistrējot automašīnu, atverot norēķinu kontu bankā, maksājot par komunālajiem pakalpojumiem u.c.
Piemērs:
Iedzīvotāju reģistrs satur datus par katru Latvijas iedzīvotāju.
Valsts izglītības informācijas sistēma satur datus par skolām, skolotājiem un skolēniem.
Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskā deklarēšanas sistēma satur informāciju par cilvēku mantisko stāvokli.

Problēmas var radīt nepareizi ievadīta vai novecojusi informācija. Kļūdas informācijas ievadīšanā, labošanā, apstrādē vai glabāšanā var novest pie nepareiziem maksājumu aprēķiniem, pabalstu vai kredītu atteikumiem, tās pat var nepelnīti piesaistīt Jums tiesībsargājošo iestāžu uzmanību.
Ir svarīgi, lai personas dati tiktu uzglabāti un apstrādāti atbilstoši likumdošanai.
 
Svarīgi!
Latvija personas datu aizsardzību reglamentē Fizisko personu datu aizsardzības likums. Šī likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskas personas datu apstrādi.

Likums attiecas uz visu veidu personas datu apstrādi un jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas ir iesaistīta personas datu apstrādi un jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas ir iesaistīta personas datu apstrādē, izņemot gadījumus, kad personas datu apstrādi veic
* personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām un savāktie personas dati netiek izpausti citām personām;
* publiskās institūcijas nacionālās drošības un krimināltiesību jomā.
Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
* ir cilvēka piekrišana;
* datu apstrāde izriet no cilvēka līgumsaistībām;
* datu apstrāde nepieciešama sistēmas pārzinim viņa likumīgo pienākumu veikšanai;
* datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu cilvēka svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;
* datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti sistēmas pārzinim vai pārraidīti trešajai personai.
Personu, kas pārkāpusi Fizisko personu datu aizsardzības likumu, var saukt pie likumā noteiktās atbildības. Ja, pārkāpjot šo likumu, cilvēkam nodarīts kaitējums vai radīti zaudējumi, tam ir tiesības saņemt atbilstošu atlīdzinājumu.

Kā pašam sargāt savus personas datus!
Fizisko personu dati kļūst aizvien vērtīgāki tāpēc pirms kādai organizācijai vai iestādei sniedzat informāciju par sevi noskaidrojiet vai visa pieprasītā informācija būs nepieciešama. Varbūt Jums tā nav jāsniedz.
Noskaidrojiet kādam mērķim tiks apstrādāti Jūsu dati.
Neaizmirstiet, ka Jūsu datus tiešajam mārketingam vai citām līdzīgām darbībām var izmantot tikai ar Jūsu atļauju.
Nekautrējieties pieprasīt pārtraukt nevajadzīgu vai nevēlamu personīgi adresēto mārketinga materiālu nosūtīšanu Jums.
 
Kā es varu uzzināt kādi dati par mani tiek uzkrāti?
Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka tiesības iegūt visu informāciju, kas par Jums savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu.
Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim.
 
Kāda ir Datu valsts inspekcijas loma?
Datu valsts inspekcija rūpējas par fizisku personu datu aizsardzības normu ievērošanu atbilstoši likuma prasībām. Tiek reģistrētas datu apstrādes sistēmas, izskatītas sūdzības, veikta pārbaude nelikumīgas personas datu apstrādes gadījumos.
Ja uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrāde notiek nekvalitatīvi vai nelikumīgi un pats nespējat atrisināt šo problēmu vērsieties Datu valsts inspekcijā.
 
Atsauce:
Datu valsts inspekcija. http://www.dvi.gov.lv/fpda/jazina/
Fizisko personu datu aizsardzības likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042
Eiropas parlamenta materiāls. http://www.europarl.europa.eu/portal/lv/legal-notice
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 7.lpp.