Lai tekstu noformētu, to vispirms atlasa, lietojot kādu no paņēmieniem:
  • atlasa vietturi, lai formatētu visu vietturī esošo tekstu;
    atlase1.png
  • atlasa konkrētu teksta daļu vietturī.
    atlase.png
 
Teksta formatēšanas komandas atrodas cilnes Home (Sākums) grupā Font (Fonts);
font.png
 
Lietojot pogu s.png Shadow (Teksta ēna), atlasītam tekstam ir iespējams izveidot ēnu.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase.K. Veiss. Zvaigzne ABC , 2011. 103. lpp.