Tīmekļa lappušu publicēšana un veidošanas pamatprincipi

Globālais tīmeklis ir populārākais tīkla Internet pakalpojuma veids. Globālo tīmekli veido ar hipersaitēm savā starpā saistītas tīmekļa lappuses (web pages).

Tīmekļa lappuse (Web page) - globālajā tīmeklī valodā HTML veidots dokuments, kurā parasti norādītas hipersaites ar citiem globālajā tīmeklī atrodamajiem dokumentiem. Pa šīm hipersaitēm notiek pāreja no vienas tīmekļa lappuses uz citu.

Hipersaite (hyperlink) - tīmekļa lappusē pasvītrots vai kā citādi izcelts vārds vai frāze, uz kuras novietojot kursoru un noklikšķinot peli displeja ekrānā tiek parādīts kāds cits dokuments.

Hiperteksta iezīmēšanas valoda jeb HTML (Hypertext Markup Language) - valoda, kas, izmantojot speciālus kodus, nosaka hiperteksta dokumenta jeb tīmekļa lappuses atveidojumu pārlūkprogrammas logā.

Globālajā tīmeklī pieejamu unikālu informācijas un interaktīvu pakalpojumu sakopojumu, kuru veido tīmekļa lappuses un cita veida dati (attēli, video u.tml.), sauc par tīmekļa vietni (web site).

Tīmekļa vietņu apjomi var būt ļoti dažādi - no vienas tīmekļa lappuses līdz lieliem portāliem, piemēram, Delfi.

Tīmekļa vietni veidojošie dati atrodas tīklam Internet pievienotos datoros, kuros ir uzstādīta speciāla programma - tīmekļa serveris (web server). Tīmekļa serveris atbilstoši protokola HTTP prasībām nodrošina vietnē esošās informācijas nosūtīšanu lietotājiem.

Tīmekļa serveris - globālā tīmekļa programma, kas atbilstoši protokola HTTP prasībām pieņem kadrētus informācijas pieprasījumus, apstrādā tos un nosūta lietotājam pieprasīto dokumentu.

Protokols HTTP, hiperteksta transporta protokols (Hyper Text Transport Protocol) - tīkla Internet standartprotokols, kas nodrošina informācijas apmaiņu globālajā tīmeklī.

Protokolu HTTP izmanto hipersaišu veidošanai starp hiperteksta dokumentiem. Noklikšķinot peli uz kādas no hipersaitēm, ar šī protokola starpniecību tiek atvērts attiecīgais dokuments neatkarīgi no tā, kur šis dokuments tīklā Internet ir izvietots.

Lai lietotāji piekļūtu tīmekļa lappusēm, to datoros ir uzstādītas tīmekļa pārlūkprogrammas. Izplatītākās pārlūkprogrammas ir Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera

Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Safari
Google
Chrome
Opera
Internet_Explorer_9.png
Firefox_3.5_logo.png
Safari_logo.png
Google_Chrome11.png
Opera.png

Konkrētu tīmekļa lappusi var atvērt, norādot pārlūkprogrammas adrešu laukā tīmekļa adresi (vietrādi URL). Izvēlētā lappuse tiek lejupielādēta lietotāja datorā un parādīta pārlūkprogrammas logā.

Pārlūkprogramma, pārlūks (browser) - lietojumprogramma, kas paredzēta datu bāzu, datņu sarakstu, kā arī globālā tīmekļa dokumentu izskatīšanai, lai atrastu lietotājam vajadzīgo informāciju.

Vietrādis URL, vienotais resursu vietrādis (Uniform Resource Locator) - adrese, kas pārlūkprogrammā norāda, kur var atrast kādu konkrētu tīkla Internet resursu.

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 90. lpp.
http://www.termini.lv - Lielā terminu vārdnīca. Datortermini