Ja vēlaties ar Uzdevumi.lv iespējām iepazīstināt arī savus kolēģus, iekļaut portālu skolas mācību procesā, kā arī papildināt un nostiprināt savas zināšanas, aicinām pieteikties apmācībām Uzdevumi.lv speciālistu vadībā.
 
Šobrīd Latvijā e - apmācības portālu Uzdevumi.lv izmanto vairāk nekā 700 skolās.
Iegūstamās zināšanas un prasmes:
  • portāla Uzdevumi.lv iespēju pielietošana mācību procesa individualizācijai;
  • digitalizētu uzdevumu un pārbaudes darbu veidošana, to nosūtīšana izglītojamajiem;
  • pārbaudes darbu rezultātu un kopsavilkuma analīze;
  • vērtējumu pārsūtīšana uz elektronisko žurnālu;
  • skolēnu Virtuālās skolas patstāvīgā darba kontrole;
  • iespējamā sadarbība mācību procesā ar skolēnu vecākiem.
Apmācību norise:
Izbraucam uz skolām. Apmācības skolotājiem ērtā laikā notiek skolas telpās. Katrs pedagogs pie datora individuāli apgūst un nostiprina iepriekšminētās prasmes (ieteicamā grupa ir 10-15 skolotāji). Pēc apmācībām skolotājiem patstāvīgi mēneša laikā jāizpilda šādi uzdevumi:
 
  • jāreģistrē sava klase portālā Uzdevumi.lv;
  • jānosūta vismaz 10 dažādi elektroniskie mājasdarbi vai pārbaudes darbi;
  • klasei jārisina uzdevumi, kopā iegūstot vismaz 3000 punktus.
Svarīgi!
Apmācību laikā skolotājs bez maksas saņem PROF pakalpojumu uz mēnesi.
Dokumenti:
Ja skolotājs ir piedalījies klātienes apmācībās un veiksmīgi izpildījis neklātienes uzdevumus, viņam tiek izsniegts apliecinājums par pedagoga profesionālo pilnveidi IT jomā (6 stundas: 3 stundas klātiene + 3 stundas neklātienes uzdevumi) no VISC noteiktajām tālākizglītības kursu 36 stundām).
Pieteikšanās:
Pieteikties apmācībām var, sūtot e-pastu uz info@uzdevumi.lv vai zvanot pa telefonu +371 67616191.