Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dabas resursi Latvijā Dabas resursi un to iedalījums, rekreācijas un enerģētiskie resursi
2. Ģeoloģiskā attīstība un uzbūve Teritorijas ģeoloģiskā attīstības vēsture un uzbūve, kristāliskais pamatklintājs
3. Pamatiežu veidošanās, to izmantošana Nogulumieži, pamatieži, alas un atsegumi
4. Kvartāra periods Latvijas teritorijā Kvartāra perioda nogulumi, apledojumi, morēnas, ledāju kušanas ūdeņu nogulumi, Baltijas ledus ezers, holocēns
5. Reljefs Reljefa lielformas un vidējformas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas resursi un to klasifikācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dabas, rekreācijas un enerģētiskie resursi
2. Reljefs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Augstākie virsas punkti Latvijā