ĶĪMIJA 10. KLASEI
 
Sadaļā pieejami ķīmijas diagnosticējošā darba uzdevumi, kuri tika izmantoti Uzdevumi.lv un VISC pilotprojektā “Diagnosticējošo darbu izpilde tiešsaistē”. Lai gan parasti uzdevumiem portālā Uzdevumi.lv tiek veidoti dažādi varianti, šajā gadījumā ir publicēts diagnosticējošā darba oriģināls - katram uzdevumam ir tikai viens variants un pēc tā izpildes ir redzams uzdevuma skaidrojums. Uzdevumu skaidrojumi ir veidoti sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC).
 
Diagnosticējošā darba programma
 
Diagnosticējošā darba mērķis
 
Novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un pilnveidei mācību procesā vidusskolā.
 
Diagnosticējošā darba adresāts
 
Diagnosticējošo darbu veic 10. klases izglītojamie.
 
Diagnosticējošā darba uzbūve
 
Diagnosticējošā darbā ir ietverti zināšanu un prasmju uzdevumi, kuru apguve nepieciešama sekmīgai izglītības turpināšanai vidusskolā. Uzdevumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam ir divi varianti. Izpildei paredzētais laiks ir 40 min. Diagnosticējošā darba katra uzdevuma vērtēšanas kritērijos norādīti izziņas darbības līmeņi. Tēmu īpatsvars diagnosticējošā darba saturā ir proporcionāls mācību procesā patērētajam laikam.
 
Tēmas
  • Ķīmisko savienojumu un vienkāršo vielu daudzveidība. Kopā 20 – 25%.
  • Ķīmisko elementu periodiskās tabulas lietošana. Kopā 10 – 15%.
  • Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana. Kopā 20 – 25%.
  • Pētnieciskā darbība. Kopā 10 – 15%.
  • Aprēķini ķīmijā. Kopā 20 – 25%.
 
Izziņas darbības līmenis
  • Iegaumēšana un izpratne. Kopā 40-45%.
  • Zināšanu un prasmju lietošana. Kopā 45-50%.
  • Analīze un produktīvā darbība. Kopā 5-10%.
 
Uzdevumu veidi
 
Uzdevumi veidoti atbilstoši ķīmijas mācību priekšmeta obligātajam saturam. Uzdevumi ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm.