Apdrošināšanas mērķis ir priekšlaikus uzkrāt naudas līdzekļus, lai kompensētu zaudējumus tad, kad tie rodas.
 
Apdrošināšana ir finanšu tirgus sastāvdaļa.
Apdrošināšana ir uzņēmējdarbības joma, apdrošināšanu veic - apdrošināšanas kompānijas, kā piemēram, Balta, Balva, Baltikums, Baltijas Apdrošināšanas Nams, Ergo, Seesam, BTA, Gjensidige, If, u.c.
 
Apdrošināšanas ņēmēji - fiziskas vai juridiskas personas, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā - nodot iespējamos zaudējumus apdrošināšanas uzņēmumiem.
Apdrošināšanas uzņēmumi uzņemas šādus riskus, jo labi pārzina katru specifisku darbības jomu. Piemēram, māju ugunsgrēki notiek ar noteiktu varbūtības pakāpi, ne visi cilvēki vienlaikus saslimst un ne visi nokļūst autoavārijās.
 
Apdrošināšanas ņēmēji maksā prēmiju par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu.
 
Apdrošināšanas prēmija - maksājums par apdrošināšanu, ko maksā apdrošināšanas ņēmējs apdrošināšanas sabiedrībai.
 
Katra apdrošināšana ir vienošanās starp apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas ņēmēju. Šis līgums (apdrošināšanas polise) nodrošina to, ka apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas uzņēmumam samaksā konkrētu naudas summu, respektīvi nopērk polisi.
 
Apdrošināšanas līgums - apdrošinātāja un apdrošināšanas ņēmēja rakstveida vienošanās, saskaņā ar kuru apdrošinājuma ņēmējs uzņemas saistības maksāt apdrošināšanas prēmiju apdrošināšanas līguma noteiktajā veidā, termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas apdrošināšanas līgumā noteiktās saistības, un apdrošinātājs uzņemas saistības, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, atlīdzināt zaudējumus trešajām personām atbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem. Apdrošināšanas līgums sastāv no apdrošināšanas pieteikuma, apdrošināšanas polises, apdrošināšanas noteikumiem un pielikumiem.
 
Apdrošināšanas polise - dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus.
 
Apdrošināšanas gadījums - ar apdrošināto risku cēloniski saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam, vai apdrošināšanas termiņa beigas dzīvības apdrošināšanas līgumam ar līdzekļu uzkrāšanu, ja apdrošināšanas periodā nav iestājies ar apdrošināto risku cēloniski saistīts notikums;
Apdrošināšanas starpnieki ir apdrošināšanas aģenti, konsultanti, brokeri, eksperti.
Apdrošināšanas aģenti un konsultanti parasti piedāvā vienas kompānijas pakalpojumus.
Brokeri piedāvā vairāku apdrošināšanas kompāniju pakalpojumus.
Eksperti, piemēram, veic īpašuma novērtēšanu, zaudējumu novērtēšanu.
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic apdrošināšanas tirgus uzraudzību.
 
Apdrošināšanas principi
 • "Apdrošināšanas risks. Apdrošināšanu veic neparedzamu zaudējumu, nevis prognozējumu zaudējumu segšanai.
 • Tiešā cēloņa princips. Apdrošinājuma devējs kompensēs tikai tos zaudējumus, kurus izraisīja konkrēts cēlonis, ja tas bija apdrošināts.
 • Pienākums sniegt informāciju. Šis princips attiecas gan uz apdrošināšanas ņēmēju, sniedzot informāciju par apdrošināšanas objektu, gan uz apdrošināšanas devēju, sniedzot informāciju par līguma nosacījumiem.
 • Atlīdzības jeb kompensācijas princips. Atlīdzība nepārsniedz zaudējuma lielumu, piemēram, mājas tirgus vērtību. Tur, kur zaudējumu lielumu noteikt ir grūti (veselības zaudējuma novērtējums naudā), izmanto pieņemtus standartus, piemēram, dzīvības apdrošinājuma summa (nāves, invaliditātes) gadījumā nepārsniedz 2-5 apdrošinātas personas gada ienākumus."
 
Apdrošināšanas veidi:
 • "OCTA ir sauszemes transporta īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas ir obligāta visiem transporta veidiem, kuri ir ceļu satiksmes dalībnieki. Latvijā. OCTA polise būtiski atvieglo auto vadītāja stāvokli situācijā, kad viņa vainas dēļ ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušies bojājumi citas personas īpašumam vai veselībai.
 • KASKO ir brīvprātīga sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas sevī ietver plašu riska spektru. Apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies transportlīdzekļa bojājuma, laupīšanas vai zādzības gadījumā.
 • Īpašuma apdrošināšana ir viens no populārākajiem apdrošināšanas veidiem. Ikviens vēlas sevi pasargāt pret ugunsgrēkā zaudētu kustamo vai nekustamo īpašumu, ko šai gadījumā var kompensēt īpašuma apdrošināšanas polise.
 • Ceļojumu apdrošināšana, dodoties ārzemju ceļojumā – atpūtas vai darba braucienos, var lieti noderēt. Galvenais polises iegādes mērķis, atrodoties ārvalstīs, ir saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību bez papildus izdevumiem.
 • Veselības apdrošināšana ir viens no populārākajiem riska apdrošināšanas veidiem, kas apdrošināto personu pasargā no neparedzētiem izdevumiem par saņemto medicīnas palīdzību un aprūpi."
 
Apdrošināšanas prēmijas lieluma ietekmējošie faktori
 • Zaudējuma iestāšanās iespējamība. Jo lielāka zaudējumu varbūtība, jo lielāka apdrošināšanas prēmija būs jāmaksā - līdz ar to polise būs dārgāka.
 • Apdrošināmā objekta stāvoklis. Objektam, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī, apdrošināšanas prēmija būs lielāka.
 • Konkurence apdrošināšanas tirgū. Jo lielāka konkurence, jo mazākas apdrošināšanas prēmijas.
 • Pašrisks. Jo mazāks pašrisks, jo lielāka apdrošināšanas prēmija.
 • Likumi. Dažus apdrošināšanas tarifus ietekmē valsts.
Pašrisks ir zaudējumu daļa procentos vai naudas izteiksmē, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu apdrošinātājs neatlīdzina.
 
Atsauce:
Siņicins M., Ekonomika, Rīga: Raka 2009, 370 lpp. il: izmantotā literatūra: 257.-259. lpp.
https://likumi.lv/ta/id/299053-apdrosinasanas-liguma-likums