Prezentācija ir vizuāls un ilustrēts noteiktas tēmas izklāsts.
Prezentācijas veidošanas soļi:
 • informācijas meklēšana un atlase;
 • informācijas strukturēšana (sadalīšana pa slaidiem);
 • izmantotās literatūras vai citu avotu fiksēšana;
 • atlasītās informācijas vēlreizēja pārskatīšana.
 • noformēšana.
Vispirms meklē informāciju par doto tēmu dažādos avotos, atlasa svarīgāko, kas visspilgtāk raksturo vai atspoguļo tēmu. Piefiksē no kādiem avotiem atlasītā informācija ņemta (ja tie tā prezentācijā tiks citēta, būs jānorāda citāta avots vai autors).
Kad informācija atlasīta, vēlreiz pārskata to, vai tēma pilnībā atspoguļota. Ja ir paredzēts noteikts uzstāšanās laiks, jāprognozē, vai visu atlasīto informāciju paredzētajā laikā paspēs prezentēt, ja nepieciešams, samazina atlasītās informācijas apjomu, atmetot mazsvarīgāko.
Kad informācija atlasīta, to strukturē:
 • plāno, kādā secībā informācija tiks attēlota (kas jāpasaka ievadā un noslēgumā, kā izklāstīt tēmu);
 • sadala informāciju pa slaidiem (atzīmē, kādi atslēgvārdi tiks attēloti slaidā un kas, demonstrējot konkrēto slaidu tiks stāstīts);
 • aizpilda slaidus ar tekstu un saglabā aizpildīto prezentāciju.
Parasti pirmajā slaidā raksta tēmas nosaukumu un autoru. Izklāstot tēmu, pārdomā par informācijas daudzumu slaidā (prezentācija tikai papildina runātāju, nevis aizstāj to, slaida saturam jābūt viegli uztveramam). Noslēdzošajā slaidā ievieto kopsavilkumu vai pateicas par uzmanību. Ja prezentācijā tiek izmantota cita autora publicēta informācija, obligāti jānorāda informācijas avots.
 
Noformēšanas posmā prezentācijai izvēlas piemērotu dizainu vai slaidu fonu. Ja tas nepieciešams, slaidos formatē tekstu, izceļot svarīgāko, kā arī papildina tekstu ar attēliem vai citiem objektiem.
Prezentācijai pievieno slaidu pārejas (parasti – visiem slaidiem vienādas) un objektu animācijas (lieto jēgpilni).
Svarīgi!
Ieteikumi prezentācijas veidošanai un noformēšanai:
• teksts: slaidā līdz 10 rindām, rindā – līdz 6 vārdiem; vienāds fonts, izmērs 18 – 44; tikai svarīgākais;
• citi objekti slaidā: nav daudz, lieto tikai, lai papildinātu tekstu;
• slaida fons: vienāds visiem slaidiem, piemērots teksta izlasīšanai;
• prezentācijas kopīgais izskats: vienots stils visam (dizains, animācijas, pārejas).
Svarīgi ir ne tikai izveidot prezentāciju, bet arī pienācīgi sagatavoties tās prezentēšanai. Nosacīti prezentēšanu var sadalīt trīs posmos:
 • gatavošanās prezentēšanai:
  • prezentācijas apskate no attāluma un pie dažāda apgaismojuma (vai viss labi redzams un pārskatāms);
  • laika plānošana (ja noteikts uzstāšanas laiks, jāsaplāno, cik laika var veltīt katram slaidam);
  • stāstījuma sagatavošana un izmēģināšana (atbilstoši slaidiem, ievērojot laika limitu, izmēģina stāstījumu kopā ar prezentācijas slaidrādi);
 • uzstāšanās:
  • izskats un atrašanās vieta (jāpadomā par izskatu un jāizvērtē, kur jāstāv, lai nestāvētu priekšā demonstrētajai prezentācijai);
  • stāstījums un valoda (jārunā skaļi, skaidri, nesteidzoties, nelasīt slaida saturu – tas ir tikai atbalsts stāstījumam);
  • auditorijas vērošana (skatīties uz auditoriju, jāvēro auditorija, vai visi dzird, kas tiek stāstīts);
 • izvērtēšana:
  • vai plānotais izdevās;
  • kas jāuzlabo (uzstājoties citreiz).
Atsauce:
startit.lv
PREZENTĀCIJU LIETOTNES UN TO IZMANTOŠANAS IESPĒJAS http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20117&chapterid=4820
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā.-Rīga: "Mācību grāmata", 2006.
Informātika pamatskolai 5.klase.K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011.