Svarīgi!
Izklājlapa jeb rēķintabula ir lapa, kas sastāv no rindām un kolonnām, kuru krustpunktus sauc par šūnām. Šūnās var ievadīt tekstu, skaitļus un formulas.
Lietotni, kas satur izklājlapas (rēķintabulas), sauc par tabulrēķinuprogrammu, jeb izklājlapu lietotni. Izklājlapu lietotnes var izmantot dažādās jomās, piemēram:
 • finanšu aprēķinos: budžeta un preču apgrozījuma plānošanā, algu, nodokļu un preču cenu aprēķināšanā u. tml.;
 • dažādas sarežģītības pakāpes matemātisku un statistisku aprēķinu veikšanā;
 • ģimenes budžeta plānošanā, optimālu ēdienu recepšu veidošanā, ņemot vērā gan nepieciešamo kaloriju daudzumu, gan finansiālās iespējas, utt.
Izklājlapu veidošanai pieejamas vairāku firmu izstrādātās lietotnes. Kā populārākās var minēt Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, Corel Quattro Pro, Calc u.c.
Lietotnes Microsoft Office Excel atvēršana un logs
Microsoft Office Excel 2010 lietotni var atvērt vairākos veidos. Parasti izmanto:
 • komandu Start / All Programs / Microsoft Office / Microsoft Office Excel
 • darbvirsmas (desktop) ikonu, ja tāda izveidota
 • kādas iepriekš izveidotas Microsoft Excel darbgrāmatas atvēršanu.
logs.png
 
Lietotne Excel parasti satur trīs izklājlapas jeb rēķintabulas, kuras sauc par darblapām.
Darblapas nosaukums redzams lapas cilnē:
 
lapas.png
 
Vairāku lapu cilnes veido ciļņu joslu.
 
Darblapas veido Excel darbgrāmatu, kurai pēc noklusējuma tiek piešķirts nosaukums Book1 (Grāmata 1).
Darblapu veido:
 • rindas (rows), kuras parasti numurē ar skaitļiem (1,2,3 utt.);
 • kolonnas (columns), kuras parasti apzīmē ar lielajiem burtiem (no A līdz Z, tad no AA līdz AZ utt.);
Excel 2010 darblapa satur 1 048 576 rindas un 16 384 kolonnas.
 • rindas un kolonnas, kas ir atdalītas ar gaišām līnijām, kuras sauc par režģlīnijām (gridlines);
 • rindu un kolonnu krustpunkti, kurus sauc par šūnām (cells);
 • atsauce (reference), kuru parasti sauc par adresi un kura norāda šūnas atrašanās vietu darblapā.
Adresi veido kolonnas un rindas apzīmējumu. Piemēram, B kolonnas un 2.rindas krustpunktā atrodas šūna ar adresi B2 (parasti saka "šūna B2").
 
adrese.png
Viena no šūnām parasti ir atlasīta, to iekļauj melns rāmītis. Atlasītajā šūnā var ievadīt tekstu, skaitļus un formulas. Šūnā ievadītie dati ir redzami Formulu (Formula) joslā.
 
Atsauce:
Informātika pamatskola.2.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2006 - 94. -95. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 61. - 62.lpp.