Drošības un iekšējās kārtības noteikumi datorkabinetā un strādājot ar datoru.
 1. Kabinetā drīkst ienākt tikai pēc skolotāja uzaicinājuma, mierīgi, bez skriešanas.
 2. Somas jānovieto skolotāja norādītajā vietā.
 3. Kabinetā nedrīkst skriet, grūstīties, trokšņot, mest priekšmetus.
 4. Kabinetā nav atļauts ēst, dzert un lietot košļājamo gumiju.
 5. Kabinetā aparatūru ieslēgt, pārvietot, lietot, izslēgt, pievienot vai atvienot drīkst tikai ar skolotāja atļauju.
 6. Datorus stundās var izmantot tikai mācību uzdevumu veikšanai.
 7. Par jebkuru ierīces bojājumu vai netipisku darbību (vibrācija, dūkoņa, degšanas pazīmes) nekavējoties informēt skolotāju.
 8. Stundas beigās jāsakārto sava darba vieta.
 9. Nedrīkst aizskart kontaktdakšas un kontaktligzdas vai ievietot tajās priekšmetus, jo spriegums kontaktos ir bīstams veselībai un dzīvībai.
 10. Aizliegts bojāt aparatūru un to savienojošo kabeļu izolāciju, kustināt un izraut spraudņus no ierīcēm.
 11. Jāuzmanās, lai neaizķertos aiz vadiem.
 12. Datoru un citu ierīču tuvumā nedrīkst novietot nekādus šķidrumus.
 13. Nedrīkst nosegt ierīču ventilācijas atveres un ievietot tajās priekšmetus, novietot priekšmetus uz ierīcēm un vadiem.
 14. Strādājot ar ierīcēm, rokām jābūt sausām un tīrām.
   
Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp. 8.
www.startit.lv