Izglītības standartu maiņa: Nozares pārstāvju pieredze

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, izglītības iestādes Latvijā sagaidīja vairāki būtiski pārbaudījumi. Divi smagākie no tiem bija neziņa par turpmāko COVID-19 situācijas ietekmi uz mācību procesu un jaunie pamatizglītības un vidējās izglītības mācību standarti, kas stājās spēkā 2020. gada 1. septembrī. Savu viedokli par to, kā mācību iestādēm izdevies tikt galā ar šiem izaicinājumiem, kāda ir šī brīža digitālo mācību un metodisko līdzekļu pieejamība, kā arī digitālā kompetence kopumā, sarunā ar Uzdevumi.lv sniedz Limbažu novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale, Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Margita Jirgensone.


Pārmaiņas ir vajadzīgas, tomēr nozare vēl nav gatava

Runājot par jaunā mācību standarta un kompetencēs balstītas izglītības ieviešanas nepieciešamību, uzrunātie izglītības nozares pārstāvji atzīst, ka izglītības nozarei pārmaiņas ir nepieciešamas, taču norāda, ka nozare šīm pārmaiņām vēl nav pilnībā gatava.

Limbažu novada izglītības pārvaldes vadītāja Sigita Upmale atklāj, ka vēl 2020. gada pavasarī bijis daudz neatbildētu jautājumu: “Tās skolas, kuras saņēma tikai informāciju caur izstrādātajām vadlīnijām, programmām varēja tikai nojaust, kas ir tās pamatlietas, kas būs jāizmaina momentāni. Satura ieviešanu krietni bremzē epidemioloģiskā situācija valstī, kā arī tas, ka no mācību gada sākuma pedagogiem nebija pieejamas mācību grāmatas, nebija izstrādāti visi apgūstamie temati.“

Arī Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris uzsver, ka ir palikušas līdz galam neizdarītas lietas, piemēram, nav saņemti valsts pārbaudes darbu paraugi, mācību programmu paraugprogrammas, metodiskie materiāli un citi mācību līdzekļi. Tāpat pietrūcis laika, lai skolas kolektīvu sagatavotu pārmaiņām: “Lektori, kas pārzināja pilnveidoto saturu bija tik, cik bija, un pietiekami noslogoti, lai skolu kolektīvu tikšanos ar viņiem nevarētu noorganizēt.” Direktors gan norāda, ka pedagogi pārmaiņām bija gatavi - ieklausījās un darbojās, lai sagatavotos jaunā mācību standarta ieviešanai. 

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Margita Jirgensone piekrīt, ka pārmaiņas nozarē bija nepieciešamas, taču diskutabls ir jautājums par nozares gatavību kopumā: “Reforma tiek virzīta pārāk strauji, bez pedagogu pietiekamas sagatavošanas, bez pietiekamiem skolotāju atbalsta materiāliem, ar pārmērīgu skolotāju papildus slodzi. Noteikti ir nepieciešams pārejas periods, kurā skolotāji var adaptēties jaunajā saturā un ļauties eksperimentēt”.


Arī digitālo mācību un metodisko līdzekļu klāsts nav pietiekams

Analizējot digitālo mācību un metodisko līdzekļu pieejamību, M. Jirgensone uzsver, ka tie nav pietiekami sagatavoti, lai  īstenotu plānoto kompetencēs balstīto izglītības modeli. Matemātikas skolotāja norāda, ka šobrīd jebkuras klases stundas sagatavošanai ir jāizmanto dažādi resursi.

M. Jirgensone stāsta: “Mācību priekšmetu jaunajai tematu secībai neatbilst neviena pēc vecā standarta izveidotā grāmata, skolu bibliotēkām nav iespējams izdalīt, teiksim, šā brīža 10. klasei gan 10. klases, gan 11. klases mācību grāmatu, jo grāmatas ir tikai tik, cik tās ir pieejamas,” papildinot, ka skolēnus mulsina skolotāja pārvietošanās pa grāmatas tematiem. “Atsevišķs stāsts ir par dziļās domāšanas un pētniecības uzdevumiem, jo tie lielākoties jāveido skolotājiem pašiem, pārveidojot vai vismaz papildinot esošos materiālus un tas atkal prasa ne mazums laika. Arī digitālie mācību līdzekļi ir jāpielāgo gan pašas klases, gan jaunā satura vajadzībām.”

Savukārt G. Sebris uzskata, ka digitālie mācību un metodiskie līdzekļi ir sagatavoti daļēji pietiekami: “Kas tad piedāvā digitālos līdzekļus – Uzdevumi.lv un Soma.lv. Skolas 2030 resursu krātuvei vēl garš ceļš ejams.”

Turpretī S. Upmale norāda, ka “digitālie mācību līdzekļi ir tie, kas "uztur" pedagogus un skolēnus kaut cik normālā mācību satura apguvē,” tomēr papildina, ka tie prasa lielus finanšu resursus no pašvaldībām. “Šobrīd Uzdevumi.lv digitālos mācību materiālus lieto visas Limbažu novada izglītības iestādes, esam iegādājušies un lietojam 1118 PROF licences pedagogiem un izglītojamajiem.”


Liels atbalsts - Uzdevumi.lv piedāvātie digitālie mācību un metodiskie materiāli

Kopš 2020./2021. mācību gada sākuma portāls Uzdevumi.lv pedagogiem piedāvā jaunā mācību satura materiālus, kas balstīti kompetenču pieejā un atbilst jaunajam mācību standartam. Materiāli izstrādāti ESF projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros un nodoti aprobācijai 6 Latvijas izglītības iestādēs. Materiāli ir brīvi pieejami ikvienam portāla lietotājam.

“Īpaši attālināto mācību procesa laikā šie materiāli noder gan skolēniem mācību procesā un pašpārbaudei, gan skolotājiem, lai vienuviet varētu skolēnam sakombinēt nepieciešamos teorijas jautājumus (pat tad, ja tie ir no dažādām klašu grupām) un veidotu dažādus pārbaudes darbus, kuros var iesniegt arī klades foto un risinājumus,” norāda skolotāja M. Jirgensone, piebilstot, ka Uzdevumi.lv ir viens no visbiežāk izmantotajiem digitālajiem mācību līdzekļiem starp Jelgavas matemātikas skolotājiem. “Paldies Uzdevumi.lv komandai par izrādīto iniciatīvu, mēģinot pielāgot esošo portāla saturu jaunajam mācību standartam, nepārtraukti pilnveidojot saturu, pārkārtojot secību un ņemot vērā arī iesūtītos ieteikumus un komentārus.”

Limbažu novada izglītības pārvaldes vadītāja S. Upmale uzsver, ka Uzdevumi.lv sniegtais atbalsts pedagogiem gan digitālās pratības jautājumos, gan pielāgojot portāla materiālus jaunā mācību satura apguvei ir bijis milzīgs. “Portāls ir jālieto, tad arī digitālā pratība uzlabojas. Šeit tomēr jāskatās, kāda ir katra pedagoga nepieciešamība un kā viņš izmanto portālā ievietotos materiālus, vai paņem pašu, pašu minimumu vai domā, kā es šo varu pārveidot, uzlabot.”

Arī Talsu Valsts ģimnāzijas direktors G. Sebris norāda, ka portāla materiāli, kas pielāgoti jaunajam izglītības standartam, skolās tiek novērtēti un izmantoti. “Domāju, ka Uzdevumi.lv materiālus gaida ar nepacietību arī citi mācību priekšmeti un citu vecuma posmu pedagogi”.

Noslēgumā skolotāja M. Jirgensone atklāj: “Apzinos, ka neviens elektroniskais mācību līdzeklis nebūs 100% pielāgots “dziļās” domāšanas uzdevumiem un tur bez skolotāja iesaistes neiztikt. Kopumā Uzdevumi.lv ir ļoti ērti lietojams rīks, ko skolā bieži izmantojam. Skola ir abonējusi PROF visiem skolēniem, līdz ar to skolēni izmanto iespēju redzēt kļūdas, iepazīties ar atrisinājumiem un gatavoties pārbaudes darbiem. Esmu pārliecināta, ka aprobācijas rezultātā portāls kļūs vēl vairāk pielāgots jaunā mācību saturam, jo šobrīd arī skolotājiem pašiem ir jāmēģina salikt “lielā bilde” par tematu apguves secību, izmantojamajiem uzdevumiem un mācīšanas pieejas maiņu.” 


Aprobācijas stadijā esošajam mācību saturam nav ierobežota piekļuve, tāpēc jebkurš www.uzdevumi.lv lietotājs var sniegt savu vērtējumu par projekta ietvaros portālā publicētajiem digitālajiem un metodiskajiem mācību līdzekļiem. Iepazīties ar saturu iespējams šeit:​

publicēts: