Šo portālu www.uzdevumi.lv, turpmāk – Portāls, uztur un administrē SIA „Uzdevumi.lv”, reģ.Nr.: 40103604434, adrese: Rīga, Audēju iela 8, LV-1050, e-pasts: info@uzdevumi.lv, tālrunis: +371 67616191. Pirms sākt lietot SIA „Uzdevumi.lv” portālu www.uzdevumi.lv, lietotāja pienākums ir rūpīgi izlasīt šos portāla www.uzdevumi.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

Reģistrējoties portālā www.uzdevumi.lv un izmantojot tajā ievietotos materiālus un pieejamos pakalpojumus, lietotājs piekrīt šiem noteikumiem. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt Portāla noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.uzdevumi.lv, kā arī neizmantot tajā ievietotos materiālus un piedāvātos pakalpojumus.

0. Terminoloģija

Lietotājs - fiziska persona, kas brīvprātīgi un noteiktā formā veikusi reģistrāciju mājaslapā www.uzdevumi.lv ar mērķi iegūt Portāla sniegtos pakalpojumus. Reģistrācijas brīdī lietotājs norāda savu statusu jeb lomu Portālā: pirmsskolēns, skolēns, students, skolotājs, vecāks, privātskolotājs vai viesis.

Lietotājvārds - unikāla simbolu virkne, kas viennozīmīgi atšķir (identificē) lietotāju no citiem Portāla lietotājiem. Kā lietotājvārds var tikt izmantota lietotāja e-pasta adrese.

Parole - simbolu virkne, kas zināma tikai lietotājam un šifrētā formā tiek saglabāta Portālā. Parole tiek izmantota lietotāja autentifikācijai. Lietotājs pats ir atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles neizpaušanu trešajām personām.

Reģistrācija - kārtība, kādā lietotājs pilnīgi un nepārprotami piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem un sniedz par sevi uzticamus datus. Reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu brīdī, kad lietotājs ir aizpildījis visus reģistrācijas formā prasītos laukus un noklikšķinājis pogu “Reģistrēties.”

PROF - Portāla maksas pakalpojums, kas lietotājam sniedz: pareizo atbildi pēc jebkura uzdevuma izpildes; jebkura uzdevuma risinājumu; pieeju maksas sadaļām t.sk. eksāmenu un diagnosticējošo darbu treniņuzdevumiem ar pareizajām atbildēm un risinājumiem.

PROF licences - mācību iestādei piešķirts PROF pakalpojuma izmantojums. Pēc Portāla un mācību iestādes savstarpējās vienošanās mācību iestādei tiek piešķirts konkrēts PROF licenču skaits un derīguma termiņš.

Identifikācija (skolotājam) - procedūra, kuras laikā tiek veikta viennozīmīga pārliecināšanās, ka lietotājs ar lomu “Skolotājs” strādā savā Uzdevumi.lv profilā norādītajā mācību iestādē. Identifikāciju var veikt Portāla administrācija, skolai nosūtot oficiālu pieprasījumu pēc skolotāja profila identificēšanas konkrētajā mācību iestādē. Identificēt mācību iestādes skolotāja profilu Portālā ir tiesības arī konkrētās mācību iestādes Virslietotājam. Tikai identificēts skolotājs Portālā iegūst pieeju skolā reģistrēto lietotāju datiem.

Identifikācija notiek automātiski, ja skolotājs reģistrējas, izmantojot elektroniskā žurnāla “E-klase” vai “Mykoob” skolotāja profilu, tādējādi apliecinot, ka ir skolotājs, kam ir tiesības piekļūt skolēnu datiem. Identificētam skolotājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā rediģēt skolā reģistrēto skolēnu profila datus (loma, klase, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, dzimums) un mainīt (bet ne redzēt) profila paroli.

Identificēts skolotājs redz detalizētu statistiku par bērna mācību progresu Portālā.

Virslietotājs - konkrētas mācību iestādes identificēts skolotājs, kas administrē skolas profilu Portālā. Virslietotāja tiesības pēc skolas prasības vai līguma piešķir Portāla administrācija. Virslietotājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā rediģēt skolā reģistrēto lietotāju profila datus (loma, klase, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, dzimums), mainīt (bet ne redzēt) profila paroli, kā arī piešķirt/noņemt lietotājiem skolai izsniegtās PROF licences un veikt mācību iestādes skolotāju identifikāciju Portālā. Pirms skolotāja identificēšanas Virslietotājam ir pienākums pārliecināties, ka profila reģistrēšanu tiešām ir veicis attiecīgais skolotājs. Virslietotājs redz detalizētu statistiku par skolu un Portālā reģsitrētajiem mācību iestādes skolotājiem.

Direktors - konkrētas mācību iestādes vadītājs, kas administrē skolas profilu Portālā. Direktora tiesības pēc abpusējas vienošanās ar mācību iestādi piešķir Portāla administrācija. Direktoram ir tiesības nepieciešamības gadījumā rediģēt skolā reģistrēto lietotāju profila datus (loma, klase, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, dzimums), mainīt (bet ne redzēt) profila paroli, kā arī piešķirt/noņemt lietotājiem skolai izsniegtās PROF licences un veikt mācību iestādes skolotāju identifikāciju Portālā. Direktors redz detalizētu statistiku par skolu un Portālā reģistrētajiem mācību iestādes skolotājiem.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pirms reģistrācijas lietotāja pienākums ir pilnā apmērā iepazīties ar Portāla lietošanas noteikumiem.

1.2. Reģistrējoties un atkārtoti ieejot Portālā, lietotājs piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, ieskaitot to grozījumus.

1.3. Portāla administrācija ir tiesīga veikt jebkuras izmaiņas un papildinājumus noteikumos. Visas Portāla lietošanas noteikumu un privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, un, ja tās būs būtiskas, lietotājiem tiks izsūtīts paziņojums.

1.4. Uzdevumi.lv portāls patur visas tiesības un rīcības brīvību ņemt maksu par pakalpojumiem, kā arī mainīt šo pakalpojumu vērtību un lietošanas termiņu. Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas un/vai kļūdaini veikta maksājuma gadījumā, netiek atgriezti nekādi maksājumi saistībā ar Portāla pakalpojumu iegādi.

2. Portāla privātuma politika

Portāla reģistrēto lietotāju datu apstrādes pārzinis ir SIA „Uzdevumi.lv”, reģ.Nr.: 40103604434, adrese: Rīga, Audēju iela 8, LV-1050.

2.1. Datu apstrādes nolūks

Portāla reģistrēto lietotāju datu apstrādes nolūks ir pakalpojuma nodrošināšana (interneta vietne/mācību vadības platforma www.uzdevumi.lv). Dati var tikt izmantoti arī klientu identificēšanai un apkalpošanai, statistikai un biznesa analīzei, efektivitātes mērīšanai, lietotāju informēšanai par Portālu un tā pakalpojumiem. Visi Portālā reģistrēto lietotāju dati tiek aizsargāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām un tiek apstrādāti pamatojoties uz datu subjekta izteiktu piekrišanu, kas tiek sniegta reģistrējoties Portālā un izmantojot Portāla sniegtos tehniskos risinājumus.

2.2. Reģistrācijā norādāmie dati

Reģistrācijas procesā lietotājs norāda prasīto informāciju. Vairāk par reģistrācijas procesu lasiet 3. Reģistrācija portālā . Ja lietotājs nav sasniedzis 13 gadu vecumu, reģistrāciju Portālā drīkst veikt tikai ar vecāka vai likumīgā aizbildņa atļauju. Vairāk lasiet: 3.1.1 Vecāku reģistrācijas forma . Vecāks, reģistrējoties portālā, pieņem arī noteikumus par savam profilam pievienotajiem bērniem.

Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības dzēst savu profilu un ar to saistītos personas datus. Lietotāja profils tiks saglabāts Portālā līdz brīdim, kamēr lietotājs izlems profilu dzēst vai kamēr notiks automātiska profila dzēšana. Pēc profila dzēšanas dati tiek glabāti Portāla datubāzē 1 gadu vai ne ilgāk, kā to paredz normatīvo aktu noteikumi. Vairāk lasiet punktā 3.6. Profila labošana un dzēšana

Reģistrējoties lietotājs norāda šādus datus un piekrīt to apstrādei:

 1. Lietotājvārds (t.sk. e-pasta adrese)

 2. Parole (redzama tikai reģistrētajam lietotājam)

 3. Vārds un uzvārds

 4. Dzimums

 5. Loma Portālā

 6. Papildus norādāmā informācija (atšķiras atkarībā no izvēlētās lomas):

6.1. Pirmsskolēns: Pirmsskolas izglītības iestāde/bērnudārzs; Grupas numurs vai nosaukums.

6.2. Skolēns: Mācību iestāde/skola; Klases numurs un burts

6.3. Skolotājs (t.sk. Virslietotājs un Direktors): Tālrunis; Mācību iestāde/skola; Pasniegtais mācību priekšmets.

6.4. Vecāks: Bērna lietotājvārds vai e-pasta adrese, kas reģistrēta Uzdevumi.lv

6.5. Students: Mācību iestāde; Kursa un grupas numurs

6.6. Viesis: Nav nepieciešama papildus informācija

6.7. Privātskolotājs: Tālrunis; Privātskolēna e-pasta adrese
 

Skolēnu profilu piesaiste skolai. Lomas "Pirmsskolēns", "Skolēns" un "Students" tiek piesaistītas profilā norādītajai mācību iestādei. Šajās lomās reģistrēto lietotāju datus ir tiesības apskatīt un rediģēt attiecīgajā mācību iestādē reģistrētiem un identificētiem skolotājiem, kā arī iestādes direktoram un virslietotājam. Ja lietotājs nevēlas dot pieeju saviem datiem, reģistrācijas brīdī jānorāda loma "Viesis". Piesaistot profilu mācību iestādei, lietotāja dati un mācību treniņa rezultāti apkopotā veidā var tikt nodoti iestādes vadībai mācību kvalitātes novērtēšanas nolūkā.

Vairāk par norādīto datu veidiem un to izmantojumu lasiet sadaļā 4. Galvenās Portāla sadaļas un tajās redzamie dati

2.3. Anonīms profils

Ja Portālā reģistrētais lietotājs izvēlējies izmantot anonīmu profilu, to var apskatīt tikai portāla administrācija, identificēti lietotāja skolas skolotāji, kā arī vecāku/privātskolotāju profili, kuriem skolēns ir devis atļauju apskatīt profila informāciju. Anonīmam profilam tiks paslēpts lietotāja vārds un uzvārds, profila attēls, kā arī sasniegumi un novērtējumi. Anonīmi profili arī var piedalīties Topā, taču citiem lietotājiem nebūs redzama informācija par bērnu un viņa vārda/uzvārda vietā būs redzams uzraksts ‘’Anonīms’’.

Portālā reģistrētie pirmsskolēnu un 1.-6. klases skolēnu profili pēc noklusējuma ir anonīmi. Ja skolēns vēlas, lai viņa profils ir publiski redzams citiem Uzdevumi.lv lietotājiem, viņam ir jāsaņem vecāka atļauja padarīt profilu publisku. Pieprasīt vecāka atļauju padarīt profilu publisku iespējams lietotāja profilā. Lai izsniegtā atļauja būtu aktīva, vecākam ir jābūt reģistrētam Uzdevumi.lv. Dzēšot vecāka profilu, tiek anulēta arī bērnam izsniegtā atļauja izmantot publisku profilu.

2.4. Publisks profils

Portālā reģistrētie lietotāji, kas izvēlējušies izmantot publisku profilu, piekrīt, ka personas dati, kas redzami lietotāja publiskajā profilā (vārds, uzvārds, loma, foto, klase, skola, nopelnītais punktu skaits, kā arī atzīme, procentuālais progress par risinātajiem mācību priekšmetiem un tēmām) būs publiski redzami pārējiem Portālā reģistrētiem un nereģistrētiem (anonīmiem) lietotājiem. Citus personas datus (telefons, parole, e-pasta adrese, savienotie profili) iespējams redzēt tikai profila īpašniekam vai Portāla administrācijai. Par publiska profila atšķirībām atkarībā no izvēlētās lomas lasiet punktā 2.4.1. Publisks profils dažādām lomām

Portālā reģistrēto skolēnu, kas vecāki par 13 gadiem, studentu, skolotāju, vecāku un citu lietotāju profilu privātumu kontrolē paši lietotāji. Pēc Personas datu apstrādes likuma 33. panta, skolēniem virs 13 gadu vecumam nav nepieciešama vecāku atļauja izmantot publisku profilu. Reģistrējoties Portālā, kā arī jebkurā brīdī pēc reģistrēšanās, lietotājam ir iespēja iestatīt savu profilu kā privātu jeb anonīmu. Lai to izdarītu:

 • "Skolēns", "Students": reģistrācijas brīdī vai sadaļā ''Labot profilu'' jānoņem atzīme pie rindas ''Es piekrītu piedalīties topos un padarīt savu profilu publisku.''

 • "Skolotājs", "Vecāks", "Viesis": reģistrācijas brīdī vai sadaļā ''Labot profilu'' jānoņem atzīme pie rindas "Vēlos, lai mans profils būtu publisks."

2.4.1. Publisks profils dažādām lomām

Publiskā profilā redzamie dati atšķiras atkarībā no lomas, ar kādu lietotājs ir reģistrējies.

Publiski redzamā informācija:
Pirmsskolēns/Skolēns/Students:

 • Mācību iestāde/skola

 • Klases numurs un burts

 • Profila bilde

 • Vieta klasesbiedru TOPā

 • Vieta nedēļas TOPā un iegūtās balvas

 • Nopelnītie punkti par izpildītajiem uzdevumiem

 • Mācību priekšmetu progress portālā

Skolotājs:

 • Mācību iestāde/skola

 • Loma portālā

 • Profila bilde

 • Nopelnītie punkti par izpildītajiem uzdevumiem

 • Portālā iegūtie sertifikāti

 • Mācību priekšmetu progress portālā

Vecāks:

 • Profils nav publiski redzams

 • Profilam pievienotie bērni redz vecāka vārdu/uzvārdu

Viesis:

 • Profils nav publiski redzams

Privātskolotājs:

 • Loma portālā

 • Profila bilde

 • Nopelnītie punkti par izpildītajiem uzdevumiem

 • Mācību priekšmetu progress portālā

Vairāk par dažādās portāla sadaļās redzamajiem lietotāja datiem lasiet punktā 4. Galvenās Portāla sadaļas un tajās redzamie dati .

2.5. Profila savienošana ar elektronisko žurnālu (E-klase un Mykoob)​

Uzdevumi.lv profilam iespējams veikt sasaisti ar elektronisko žurnālu “E-klase” un “Mykoob” profilu. Ja lietotājs veic Uzdevumi.lv konta sasaisti ar elektronisko žurnālu, Portāls patur tiesības mainīt lietotāja profila datus saskaņā ar elektroniskā žurnāla datiem datiem. Savienojumu ar elektronisko žurnālu lietotājs var veikt tikai tad, kad piekritis elektroniskā žurnāla  lietošanas noteikumiem.

 • Savienojot profilu ar E-klasi, turpmāk Portālā ir iespējams autorizēties, izmantojot "E-klase". Veicot savienojumu, Portālā no E-klases tiek saņemti dati: vārds, uzvārds, skola, loma, vecākam pievienotie bērnu profili. Savienojot skolotāja profilu papildus tiek saņemta informācija par skolotāja klasēm E-klases žurnālā. Identificēts skolotājs ir tiesīgs pārnest izveidota pārbaudes darba aprakstu un skolēnu rezultātus uz E-klases žurnālu. Ja skolotājs nosūta skolēniem pārbaudes darbu uz E-klases sarakstu, lai piekļūtu darbam, skolēnam savā Uzdevumi.lv profilā jāautorizējas ar “E-klase”.
   
 • Savienojot profilu ar Mykoob, turpmāk Portālā ir iespējams autorizēties, izmantojot "Mykoob". Veicot savienojumu, Portālā no Mykoob tiek saņemti dati: vārds, uzvārds, skola, loma, e-pasta adrese, telefona numurs, dzimums, vecākam pievienotie bērnu profili.  Ja skolotājs nosūta skolēniem pārbaudes darbu uz Mykoob, lai piekļūtu darbam, skolēnam savā Uzdevumi.lv profilā jāautorizējas ar “Mykoob”.

2.6. Ziņu saņemšana e-pastā

Reģistrējoties lietotājs izdara izvēli, vai un kādus informatīvos e-pastus saņemt. Katrai lomai ir izdalīti dažādi e-pastu tipi (punkts 2.6.1. Jaunumu e-pastu tipi). Lietotājam, kas jaunāki par 13 gadiem, e-pasta jaunumu saņemšanas izvēli izdara vecāks vai likumīgais aizbildnis.

E-pasta jaunumu saņemšanas iestatījumus jebkurā brīdī ir iespējams mainīt sadaļā "Labot profilu/Automātisko e-pasta vēstuļu iestatījumi". Tāpat no konkrētā e-pasta tipa saņemšanas ir iespējams atteikties jebkuras saņemtās vēstules beigās, klikšķinot uz atrakstīšanās saites.

Nav iespējams atteikties no sistēmas vēstulēm, kas saistītas ar darbībām vai izmaiņām lietotāja profilā (reģistrācijas apstiprināšana; paroles atjaunošana; profila datu izmaiņas; Portāla lietošanas noteikumu un privātuma politikas atjauninājumi; informācija par veiktajiem PROF maksājumiem u.c. automātiski sistēmas paziņojumi).

Uzdevumi.lv izsūta tikai ar Portālu saistītus paziņojumus un piedāvājumus. Lietotājam netiek izsūtīti trešo pušu paziņojumi, kas nav saistīti ar Portāla darbību. Lietotāju e-pasta adreses netiek nodotas trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kas aprakstīti punktā: 2.12. Personas datu koplietošana un nodošana .

2.6.1. Jaunumu e-pastu tipi

Atkarībā no lietotājam reģistrētās lomas Portālā, tiek piedāvāti dažādi jaunumu e-pastu tipi, ko saņemt. E-pasta jaunumu saņemšanas iestatījumus ir iespējams mainīt sadaļā "Labot profilu/Automātisko e-pasta vēstuļu iestatījumi".

Vecākiem:

 • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām Portālā

 • Saņemt ikmēneša atskaites e-pastā par bērna progresu Portālā

Skolotājiem:

 • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām Portālā

 • Saņemt paziņojumus e-pastā par Uzdevumi.lv pilotprojektiem skolā

 • Direktoriem/Virslietotājiem: Saņemt atskaiti e-pastā ar svarīgu informāciju par skolas progresu Portālā

Skolēniem:

 • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām Portālā

 • Saņemt paziņojumus e-pastā, kad skolotājs man ir nosūtījis jaunu pārbaudes darbu

Citām lomām:

 • Saņemt informatīvus e-pastus par jaunumiem un svarīgām izmaiņām Portālā

2.6.2. E-pasta paziņojumi Virslietotājiem un identificētiem skolotājiem

Virslietotājam pieslēdzot lietotājam PROF licenci, licences saņēmējs savā norādītajā e-pasta adresē (ja e-pasts ir norādīts) saņem informāciju par licenci, kā arī pieslēdzēja (Virslietotāja) vārdu/uzvārdu, lai zinātu pie kā vērsties jautājumu gadījumā. Šī ir automātiska vēstule un lietotājam no tās nav iespējams atteikties.

Identificētam skolotājam Portālā veicot darbības, kas saistītas ar skolēna profilu (PROF licences pieslēgšana; e-pasta adreses maiņa; pārbaudes darba nosūtīšana; klases maiņa), skolēns savā norādītajā e-pasta adresē (ja e-pasts ir norādīts) saņem informatīvu paziņojumu par konkrēto darbību. Sadaļā "Labot profilu" skolotājs var atzīmēt, vai šajos paziņojumos norādīt arī skolotāja e-pasta adresi, kur skolēnam vērsties jautājumu gadījumā.

2.7. Lietotāja atbildība par publiskoto informāciju

Katrs Portāla Uzdevumi.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Portālā vai nosūta citiem Portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

Portālā Uzdevumi.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem:

 • informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo pušu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

 • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;

 • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

 • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

 • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

 • informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

 • informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

 • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Uzdevumi.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

2.8. Fotogrāfijas

Savā profilā lietotājiem aizliegts ievietot fotogrāfijas, kurā ir redzama vardarbība, ieroči, tabakas izstrādājumi, alkoholiskas vai narkotiskas vielas, erotisks saturs, kailas vai nepiedienīgi ģērbtas personas, komunistiski vai nacistiski simboli, kā arī attēlus, kas ir diskriminējoši pret citas grupas, rases, dzimuma, etniskās vai nacionālās piederības pārstāvjiem, un attēlus, kuros reklamēts kāds produkts, politiska apvienība vai sociāla kustība. Tāpat netiek apstiprinātas aizskarošas vai izaicinošas fotogrāfijas. Portāla moderators ir tiesīgs bloķēt arī sliktas kvalitātes attēlus, kā arī jebkuru cita veida attēlu, kas varētu būt aizskarošs pret citiem Portāla lietotājiem. Fotogrāfiju Portāla administrācija pārbaudīs un veiks tās apstiprināšanu vai bloķēšanu.

2.9. Personīgas informācijas automātiska apkopošana

Portāls izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai automātiski apkopotu noteikta veida informāciju, kad lietotājs apmeklē Portālu. Šīs informācijas apkopošana un analizēšana ļauj Portālam uzlabot lietotāja tiešsaistes pieredzi, kā arī Portāla tīmekļa vietņu darbību, lietojamību un efektivitāti, kā arī novērtēt Portāla mārketinga aktivitāšu rezultātus.

2.9.1. Sīkdatnes

2.9.2. IP adreses

Interneta protokola (IP) adreses, no kurām apmeklētāji apmeklē vietnes, var tikt reģistrētas IT drošības un sistēmas diagnostikas nolūkos. Šī informācija var tikt izmantota arī kopumā, lai veiktu tīmekļa vietnes tendenču un darbības analīzi.

2.9.3. Google Analytics

Portāls izmanto Google Analytics, lai apkopotu Portāla vietnes lietošanas statistiku datus. Informācija izmantota apkopotā veidā, lai analizētu Portāla lietošanas paradumus un uzlabotu vietnes saturu un kvalitāti. Dati tiek glabāti anonimizēti (netiek ievākti personas dati) un tiek automātiski dzēsti, ja lietotājs nav apmeklējis Portālu 50 mēnešus.

Ja vēlaties, varat atteikties no šīs sīkdatnes, izmantojot Google izstrādāto pārlūka papildinājumu " Google Analytics Opt-out ". Šis pievienojums norāda, kādu informāciju par vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt Google Analytics.

2.10. Meklētājprogrammas

Ja lietotājs izvēlējies izmantot publisku profilu, publiski pieejamā profila informācija var tikt parādīta Google u.c. interneta meklētājprogrammās(vairāk par publisko informāciju lasiet punktā 2.4. Publisks profils). Lai lietotāja dati neparādītos meklētājprogrammu rezultātos, profila publiskums jāmaina uz “Anonīms” (vairāk punktā 2.3. Anonīms profils)

Ja lietotājs vēlas, lai pēc profila publiskuma maiņas uz “Anonīms” viņa profila informācija tiktu ātrāk noņemta no interneta meklētājprogrammu rezultātiem, jāvēršas pie konkrētās meklētājprogrammas administrācijas. Piemēram, lai informācija no Google meklētāja rezultātiem izzūd ātrāk, iesakām izmantot rīku "Novecojuša satura noņemšana" . Iekopējot sava anonīmā profila saiti šajā rīkā un pieprasot lapas noņemšanu, izmaiņas tiek veiktas dažu dienu laikā.

2.11. Jautājumi, ierosinājumi, atsauksmes

Ja lietotājs piedzīvo tehniskas problēmas vai rodas cita veida jautājumi, Portālā ir iespējams nosūtīt atsauksmes vai jautājumus portāla administrācijai, izmantojot sadaļu “Nosūtīt atsauksmi” vai logu "Palīdzība". Nosūtot atsauksmi, lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija saņem šādus papildus datus: saiti, no kuras atsauksme tika izsūtīta; lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, klasi; tehniskos datus par lietotāja izmantoto pārlūkprogrammu (pārlūkprogrammas tips, nosaukums, versija, platforma, informācija par JavaScript), lai palīdzētu risināt tehniskas problēmas. Gadījumā, ja atsauksme sūtīta no Portālā esošajiem mācību materiāliem, Portālam tiek nodota tehniskā informāciju par konkrēto mācību materiālu (uzdevumu) - iesniegtā atbilde, variants, rezultāts. Dati tiek izmantoti atsauksmē uzdotā jautājuma risināšanai. Atbilde uz atsauksmi tiek sniegta 1-10 darba dienu laikā.

2.12. Personas datu koplietošana un nodošana

Nepiederošām trešajām pusēm nav piekļuves tiesību Portālam un tajā esošajai lietotāju informācijai, izņemot, ja tas nepieciešams portāla likumīgajām profesionālajām un biznesa vajadzībām, lai pildītu lietotāja prasības un / vai kad to atļauj likumi vai profesionālie standarti.

Dati var tikt nodoti trešajām pusēm tikai:

 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

 • ja ārpakalpojuma sadarbības līgumā ir noteikta Portālā esošo datu piekļuves kārtība un aizsardzības prasības, kas izvirzītas ārpakalpojumu sniedzējam vai tā pilnvarotajām personām.

 • tiesību aizsardzības iestādēm pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas (atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem).

Portāls nepārdod personas datus trešajām personām. Tāpat Portāls nenodos lietotāja sniegtos personas datus trešajām personām tiešā mārketinga veikšanai.

2.13. Personas datu aizsardzība

Portāls aizsargā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Portālam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

 • Ugunsmūri;

 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

2.14. Citu datu attīrīšana

Portāla darbības optimizācijai sistēmā uzkrātie lietotāju dati, tai skaitā pārbaudes darbu un individuālu mācību treniņu rezultāti sadaļās "Pārbaudes darbi" un "Virtuālā skola", regulāri tiek attīrīti. Datu attīrīšana norit pēc šādiem principiem:

Pēc 548 dienām tiem dzēsts ģenerētais uzdevuma variants, lietotāja atbilde un pārbaudes darbā pievienotie faili.

Pēc 732 dienām tiek dzēsti katra individuālā uzdevuma rezultāti sadaļā "Pārbaudes darbi". Kopējais lietotāja rezultāts attiecīgajā darbā skolotājam paliek redzams.

Pēc 732 dienām tiek dzēsta informācija, kas tiek izmantota lietotāja rezultātu atskaitē "Skolēnu rezultāti". Kopējais sasniegtais progress sadaļā "Virtuālā skola" lietotājam paliek redzams.

Pēc 400 dienām tiek attīrīta visa informācija par dzēstajiem pārbaudes darbiem un tajos iegūtajiem lietotāju rezultātiem.

Ja lietotājs ir nosūtījis atsauksmi, pēc 365 dienām tiek attīrīta šāda informācija:

 • uzdevuma variants, lietotāja atbilde, testa uzdevumi (ja atsauksme sūtīta no sadaļas "Virtuālā skola") un uzdevuma atbildei pievienotie faili;
 • Virtuālās skolas testa rezultāts un testa uzdevumi, ja atsauksmes nosūtīšanas brīdī tests nav bijis pabeigts;
 • Virtuālās skolas testa uzdevumu rezultāti.

Pēc 1 dienas sadaļā "Virtuālā skola" tiek attīrīta šāda informācija:

 • uzdevuma variants, lietotāja atbilde, testa uzdevumi un uzdevuma atbildei pievienotie faili;
 • iesākts individuāls uzdevums, kurā nav iesniegta atbilde un uzdevums nav bijis daļa no testa;
 • testa rezultāts un tajā iekļautie uzdevumi, ja tests nav ticis iesniegts;
 • testa individuālo uzdevumu rezultāti (ja tests ir iesniegts, kopējais testa rezultāts tiek saglabāts).

Uzdevumu rezultātu dzēšana
Pēc attīrīšanas, uzdevumu rezultāti tiek ievietoti arhīva tabulā. Dzēšot rezultātus, tiek saglabāta dzēsto ierakstu statistika, lai atskaites darbotos pareizi.

Testu rezultātu dzēšana
Testa rezultāti pēc attīrīšanas tiek saglabāti arhīva tabulā. Dzēšot rezultātus, tiek saglabāta dzēsto ierakstu statistika, lai atskaites darbotos pareizi.

3. Reģistrācija Portālā

Reģistrējoties vai autorizējoties Portālā, lietotājs piekrīt izmantot tikai savus autorizācijas datus. Portāla lietotājs pats ir atbildīgs par savu autorizācijas datu nodošanu trešajām personām vai citu personu datu izmantošanu Portālā. Ja lietotājs nav sasniedzis 13 gadu vecumu, reģistrāciju iespējams veikt tikai ar vecāka vai likumīgā aizbildņa atļauju.

Reģistrācijas procesa ietvaros lietotājam ir jānorāda prasītā informācija. Vairāk par reģistrācijas procesā prasīto informāciju lasiet punktā 2. Portāla privātuma politika . Portālā iespējams reģistrēties šādās lomās: Pirmsskolēns, Skolēns, Skolotājs, Vecāks, Students, Viesis, Privātskolotājs.

Reģistrācija Portālā ir bez maksas (par maksas pakalpojumiem lasiet punktā 6. Maksas pakalpojums PROF).

3.1. Reģistrācija, aizpildot reģistrācijas formu

Aizpildot reģistrācijas formu, lietotājam jānorāda prasītā informācija (vairāk par norādāmo informāciju lasiet punktā 2. Portāla privātuma politika). Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma vēstule un informācija par reģistrēto lietotājvārdu un paroli. Pēc apstiprinājuma saites atvēršanas lietotājs tiks reģistrēts Portālā un turpmāk varēs autorizēties Portālā ar norādītajiem autorizācijas datiem (e-pastu un paroli). Arī neapstiprinot reģistrācijas brīdī norādīto e-pasta adresi, lietotājs tiks reģistrēts portālā un varēs autorizēties savā profilā ar sevis norādītajiem datiem.

3.1.1 Vecāku reģistrācijas forma

Ja, uzsākot reģistrāciju, lietotājs norāda lomu "Vecāks", ir nepieciešams reģistrēt vai piesaistīt jau reģistrētu bērna profilu, kas tiks pievienots vecāka profilam. Reģistrējot vai piesaistot bērna profilu, vecāks norāda prasīto informāciju un ir atbildīgs par bērna datiem, kas norādīti profila reģistrācijas brīdī. Vecāks dod atļauju bērnam lietot portālu un Portālam apstrādāt bērna datus, balstoties uz Portāla lietošanas noteikumiem un privātuma politiku (2. Portāla privātuma politika)

1.solis. Bērna profila izveidošana vai atrašana

Vecāks atrast/reģistrēt un pievienot savam profilam bērna profilu var:

 • ienākot Portālā ar vecāka elektroniskā žurnāla (E-klase vai Mykoob) profilu (šajā gadījumā gan bērnam, gan vecākam tiek automātiski izveidots Uzdevumi.lv profils, kurā turpmāk var autorizēties ar attiecīgās lomas (skolēns vai vecāks) elektroniskā žurnāla datiem; vairāk par reģistrāciju, izmantojot elektronisko žurnālu, lasiet punktā 3.2. Reģistrācija ar elektronisko žurnālu (E-klase vai Mykoob));

 • ievadot bērna e-pasta adresi vai lietotājvārdu;

 • ievadot bērna skolu un klasi.

Veiksmīgas meklēšanas darbības rezultātā tiek parādīti šādi dati: bērna vārds, uzvārds, skola, klase un profila bilde.

Ja vecāks bērnu meklē pēc e-pasta adreses/lietotājvārda vai skolas/klases:

a) Ja bērnam jau ir reģistrēts profils, tiek piedāvāts nosūtīt meklētajam bērnam pieprasījumu pēc piekļuves viņa Uzdevumi.lv rezultātiem (poga “Šis ir mans bērns”);

Svarīgi! Redzēt bērna rezultātus Portālā lietotājs varēs tikai tad, ja bērns savā profilā būs apstiprinājis lietotāja pieprasījumu pēc viņa rezultātiem. Bērns savā profilā jebkurā brīdī var atļaut vai liegt citam lietotājam piekļuvi viņa rezultātiem.

b) Ja bērnam nav reģistrēts profils, tiek piedāvāts ievadīt informāciju par bērnu un izveidot viņam jaunu profilu (šajā gadījumā izveidotais bērna profils tiks automātiski piesaistīts vecāka profilam).

2. solis. Vecāka profila izveidošana

Pēc bērna profila piesaistes vai reģistrēšanas, vecāks veido savu profilu, reģistrācijas formā ievadot prasīto informāciju. Vairāk par reģistrācijas procesā prasīto informāciju lasiet punktā 2. Portāla privātuma politika .

3.2. Reģistrācija ar elektronisko žurnālu (E-klase un Mykoob)​

Reģistrācijai Portālā lietotājs var izmantot elektronisko žurnālu “E-klase” un “Mykoob”. Reģistrējoties ar elektronisko žurnālu, lietotājs veido sasaisti savu elektroniskā žurnāla profilu ar Uzdevumi.lv profilu.

 • No E-klases portālā tiek saņemti dati: vārds, uzvārds, skola, loma. Reģistrējot vecāka profilu papildus tiek saņemta informācija par vecākam pievienotajiem bērnu profiliem. Reģistrējot skolotāja profilu papildus tiek saņemta informācija par skolotāja klasēm E-klases žurnālā (rezultātu pārnešanai no Portāla sadaļas “Pārbaudes darbi” uz E-klases žurnālu). Portālam no E-klases netiek nodots lietotāja personas kods vai e-pasta adrese, vai telefona numurs, vai citi šajā rindkopā neminētie dati.
   
 • No Mykoob tiek saņemti dati: vārds, uzvārds, skola, loma, e-pasta adrese, telefona numurs, dzimums. Reģistrējot vecāka profilu papildus tiek saņemta informācija par vecākam pievienotajiem bērnu profiliem. Portālam no Mykoob netiek nodots lietotāja personas kods vai citi šajā rindkopā neminētie dati.

Reģistrējoties Portālā ar elektronisko žurnālu, savus datus lietotājs pēc izvēles var ievadīt pats. Reģistrējoties ar “E-klase” un ievadot savu e-pasta adresi, lietotājam uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta reģistrācijas/e-pasta apstiprinājuma vēstule. Reģistrējoties ar “Mykoob”, e-pasta adrese jau būs ievadīta, taču lietotājam tā būs jāapstiprina.

Pēc elektroniskā žurnāla un Uzdevumi.lv profilu savienošanas, lietotājs Portālā varēs autorizēties ar “E-klase” vai “Mykoob”, izmantojot sava elektroniskā žurnāla profila datus (lietotājvārdu un paroli). Svarīgi - portāls saglabā tikai profilu savienojumu, taču nesaņem un nesaglabā lietotāja elektroniskā žurnāla lietotājvārdu un paroli.

3.3. Skolotāja reģistrētie skolēnu profili

Portāla identificētiem skolotājiem savas mācību iestādes ietvaros ir tiesības veikt jauna lietotāja reģistrāciju, ja lietotājs ir sasniedzis 13 gadu vecumu. Ja lietotājs nav sasniedzis 13 gadu vecumu, skolotājs lietotāju var reģistrēt tikai ar vecāka vai likumiskā aizbildņa atļauju.

Reģistrācijas formā skolotājs ievada prasītos datus:

 • Loma portālā: Pirmsskolēns, Skolēns, Skolotājs, Students

 • Klases numurs un burts

 • E-pasta adrese vai lietotājvārds

 • Vārds

 • Uzvārds

 • Dzimums

Pēc skolotāja izveidotā lietotāja profila reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīta reģistrācijas apstiprinājuma vēstule ar datiem (lietotājvārdu un paroli) autorizācijai Portālā. Pēc lietotāja izveides skolotājam 24 stundas ir pieejams jaunizveidoto lietotāju saraksts ar izveidotā lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai lietotājvārdu, paroli, klasi un lomu portālā. Šajā laika posmā skolotājs var lejupielādēt vai izdrukāt lietotāju sarakstu un nodot Portāla ieejas datus profila īpašniekam. Pēc 24 stundām informācija par skolotāja izveidotajiem profiliem tiek dzēsta. Tāpat, ja 24 stundu laikā lietotājs nomainīs savu paroli, tad vecā parole (ko ģenerēja Portāla sistēma), pazudīs no skolotāja saraksta. Skolotāja reģistrētie skolēnu profili pēc noklusējuma ir anonīmi un nesaņem informatīvos e-pastus, ja vien skolēns vai vecāks/likumiskais aizbildnis nav norādījis citādāk.

Skolotājs reģistrē lietotāju profilus arī gadījumos, kad Portālā izsūta pārbaudes darbu uz E-klases sarakstu un tajā ir skolēni, kas vēl nav reģistrēti Portālā. Skolēniem, saņemot pārbaudes darbu E-klasē, Portālā automātiski izveidojas skolēns profils ar E-klasē norādītajiem datiem (vārds, uzvārds, skola, klase). Piekļūt darbam un to izpildīt lietotājs var ar savu E-klases lietotājvārdu un paroli.

3.4. Reģistrācija ar sociālo tīklu kontiem

Reģistrācijai Portālā var izmantot sociālo tīklu pases (Facebook, Draugiem.lv u.c.) Reģistrējoties ar sociālā tīkla pasi, lietotājs savieno savu sociālā tīkla profilu ar Uzdevumi.lv profilu. Reģistrējoties ar trešo pušu rīkiem, kas autentificē lietotāja identitāti, Portāls apkopos informāciju vai saturu, kas ir nepieciešams reģistrācijas vai autorizācijas mērķiem, un kuru ir ļāvis sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam atklāt: vārds, uzvārds, profila attēls. Citus reģistrācijai nepieciešamos datus lietotājs ievada pats. Informācija ir atkarīga no privātuma iestatījumiem, kurus lietotājs ir atzīmējis sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja lietotnē, tāpēc lūdzam pārskatīt attiecīgā pakalpojuma sniedzēja privātuma iestatījumus vai politiku.

Pēc sociālā tīkla un Uzdevumi.lv profilu savienošanas, lietotājs Portālā varēs autorizēties ar konkrētajā sociālajā tīklā izmantotajiem datiem - lietotājvārdu un paroli. Portāls saglabā tikai profilu savienojumu, taču nesaņem un nesaglabā lietotāja sociālā tīkla lietotājvārdu un paroli.

3.5. Ātrā reģistrācija

Portālā ir iespējams veikt arī ātro reģistrāciju, kuras ietvaros sākotnēji jānorāda tikai lietotāja e-pasta adrese, bet trūkstošie lauki - vārds, uzvārds, dzimums, loma u.c. - tiks prasīti pēc atkārtotas ielogošanās. Veicot ātro reģistrāciju, lietotājs izveido pagaidu profilu. Lai profils kļūtu patstāvīgs, jāievada visi prasītie lauki.

3.6. Profila labošana un dzēšana

Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju. Profilā norādīto informāciju iespējams labot, ielogojoties Portālā, klikšķinot uz sava vārda un uzvārda, atvērot sadaļu ‘’Labot profilu’’

Lietotāja profils tiks saglabāts Portālā līdz brīdim, kamēr lietotājs izlems savu profilu dzēst vai kamēr notiks automātiska profila dzēšana. Pēc profila dzēšanas dati tiek glabāti Portāla datubāzē 1 gadu vai ne ilgāk, kā to paredz Valsts Arhīva Likums, Skolas Atestācijas likums, IKVD prasības un citi normatīvo aktu noteikumi.

Lietotājam pašam ir iespējams profilu dzēst, ielogojoties Portālā, klikšķinot uz sava vārda un uzvārda, atvērt sadaļu ‘’Labot profilu’’ un pēc tam izvēlēties ‘’Dzēst profilu’’. Pēc profila dzēšanas dati Portāla datubāzē tiek glabāti 1 gadu.

Lietotāja profils tiek dzēsts no Portāla automātiski, ja profila īpašnieks to nav izmantojis 1 gadu. Desmit dienas pirms profila dzēšanas lietotājam tiek izsūtīts informatīvs paziņojums par drīzu neaktīvā profila dzēšanu. Ja lietotājs vēlas profilu saglabāt, viņam šajā profilā ir jāielogojas pirms notikusi automātiskā dzēšana.

No Portāla lietotājs var tikt dzēsts, ja tiks konstatēts Portāla lietošanas noteikumu pārkāpums vai konstatētas darbības, kas vērstas uz Portāla administrācijas vai citu lietotāju maldināšanu, kā arī tieša vai netieša morāla, ētiska vai mantiska kaitējuma nodarīšana Portālam vai tā lietotājiem.

Lietotājam ir tiesības pieprasīt Portālam informāciju par lietotāja personas datu apstrādi. Šādā gadījumā pirms informācijas izsniegšanas lietotājam ir jāapliecina sava personība. Ja lietotājs šajā gadījumā nespēj apliecināt Portālam savu personību, Portāls ir tiesīgs neizsniegt minēto informāciju.

Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši un nepatiesi. Ja lietotājs var pamatot, ka personas dati ir nepilnīgi, novecojuši un nepatiesi, Portāls nekavējoties to novērš. Šādā gadījumā pirms attiecīga pieprasījuma iesniegšanas lietotājam ir pienākums sevi identificēt un apliecināt savu personību.

Skolotāju tiesības rediģēt skolēnu datus. Portālā reģistrētam un identificētam skolotājam ir tiesības labot/precizēt skolā reģistrēto skolēnu datus. Skolotājam nav tiesību un iespējas dzēst skolā reģistrēto lietotāju profilus, taču skolotājs var izņemt lietotāju no skolas saraksta (lietotāja profils netiek dzēsts, taču tas vairs nebūs piesaistīts konkrētajai skolai un iegūs lomu ''Viesis''). Identificētajam skolotājam mainot lietotāja klasi vai izņemot lietotāju no skolas, lietotājam uz Portālā reģistrēto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par veiktajām izmaiņām.

Automātiska klases maiņa. Lietotāju ērtībai katru gadu pirms jauna mācību gada sākuma lietotājiem ar lomu “Skolēns” un “Students” automātiski tiek mainīta klase, esošo klasi pārceļot par vienu uz augšu. Skolēni, kas beiguši 12. klasi, tiks izņemti no skolas saraksta. Ieejot portālā pēc automātiskās klases nomaiņas, lietotājs saņem paziņojumu par klases maiņu un sistēma skolēnam piedāvā apstiprināt savu klasi vai norādīt citu.

3.7. Paroles atjaunošana

Ja lietotājs ir reģistrēts ar e-pasta adresi un ir aizmirsis sava profila autorizēšanās paroli, viņš to var atjaunot, Portāla sākumlapā klikšķinot uz saites “Aizmirsi paroli?” un ievadot Portālā reģistrēto e-pasta adresi. Uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta paroles atjaunošanas saite.

Ja lietotājs ir reģistrēts ar lietotājvārdu un ir aizmirsis sava profila autorizēšanās paroli, lietotājam jāsazinās ar Portāla administrāciju, rakstot uz info@uzdevumi.lv !

Portālā reģistrētam un identificētiem skolotājiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības piešķirt jaunu paroli savā mācību iestādē reģistrētajiem lietotājiem.

4. Galvenās Portāla sadaļas un tajās redzamie dati

4.1. Pārbaudes darbi – atkarībā no lomas šajā sadaļā iespējams veidot/risināt pārbaudes darbus un apskatīt to rezultātus.

Skolēns – sadaļā var risināt skolotāja uzdotos elektroniskos pārbaudes darbus un apskatīt savu vērtējumu tajos.

Skolotājs (identificēts), Privātskolotājs – sadaļā redz skolēna vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, profila bildi, kā arī PROF pakalpojuma statusu. Skolotājs šajā sadaļā veido un nosūta skolēniem elektroniskus pārbaudes darbus, kā arī iepazīstas ar skolēnu uzrādītajiem rezultātiem tajos.

Vecāks – sadaļā redz savam profilam pievienoto bērnu elektronisko pārbaudes darbu rezultātus. Lai redzētu bērna rezultātus, bērnam vispirms jāapstiprina vecāka pieprasījums.

4.2. Virtuālā skola (mācību priekšmeti) – šajā sadaļā lietotājs var iepazīties ar viņa klasei atbilstošu mācību saturu - teorijas materiāliem, uzdevumiem un testiem. Lietotājam ir brīva pieeja arī citu klašu mācību saturam. Lai uzlabotu savu rezultātu, katru uzdevumu un testu var pildīt vairākas reizes pēc kārtas, neierobežotā daudzumā. Pildot uzdevumus un testus Virtuālajā skolā, lietotājs ar publisku profilu apstiprina, ka ļauj uzkrāt savā profilā iegūtos rezultātus un izmantot tos TOP sadaļās kopā ar savu profila informāciju - vārdu, uzvārdu, rezultātu, profila bildi, skolu un klasi. Anonīmam profilam vārds/uzvārds TOP sadaļās tiks aizstāts ar “Anonīms”.

4.2.1. Atbildes ieskaitīšana uzdevumā

Ja uzdevums sastāv no vairākiem jautājumiem, tad lietotāja uzrādītais rezultāts tiks aprēķināts procentos. Ja lietotājs pareizi atbildējis uz:

 • 0% no uzdevuma jautājumiem, tad uzdevums netiek ieskaitīts;

 • 1-99% no uzdevuma jautājumiem, tad uzdevums tiek daļēji ieskaitīts;

 • 100% no uzdevuma jautājumiem, tad uzdevums tiek ieskaitīts.

Atbildes uz jautājumiem jāievada un jāapstiprina 42 minūšu laikā, pretējā gadījumā atbilde netiks pieņemta pārtrauktās interneta sesijas dēļ.

4.3. TOP, Dienas TOP – attiecas uz lietotājiem, kas reģistrēti lomā “Skolēns”. Vieta topā veidojas sasummējot visus lietotāja uzkrātos reitinga punktus attiecīgajā klase, kura ir norādīta lietotāja profilā. Lietotājs ar publisku profilu (punkts 2.4.) apstiprina, ka atļauj izmantot savu rezultātu, vārdu un uzvārdu, skolu, klasi un  profila bildi publicēšanai TOPā. Šos datus redz gan Portālā reģistrēti, gan nereģistrēti lietotāji. Anonīmam profilam (punkts 2.3.) vārds/uzvārds TOP sadaļās tiks aizstāts ar “Anonīms”.

4.4. Šobrīd risina – sadaļā reāllaikā redzama, lietotāju aktivitāte portālā - lietotāja vārds un uzvārds, risinātā uzdevuma nosaukums un rezultāts (“Daļēji pareizi” vai “Izcili”). Lietotāja iesniegtā atbilde nav redzama. Ja uzdevums portālā atrisināts nepareizi, lietotāja vārds sadaļā netiek parādīts. Anonīmiem profiliem vārds un uzvārds sadaļā tiek aizstāts ar tekstu “Anonīms”.

4.5. Izglītības iestādes – šajā sadaļā jebkuram lietotājam iespējams apskatīt visas Portālā reģistrētās skolas. Reģistrējoties konkrētā mācību iestādē, skolotājs ar publisku profilu apstiprina, ka viņa profila informācija - vārds, uzvārds, profila bilde un rezultāti - tiks publicēta reģistrācijas laikā norādītās skolas profilā. Šajā sadaļā ir redzama arī informācija no TOP par aktīvākajām skolas klasēm un skolēniem ar publisku profilu (rezultāts, vārds un uzvārds, skola, klase un profila bilde). Lietotājiem ar anonīmu profilu šajās sadaļās vārds/uzvārds tiek aizstāts ar “Anonīms”.

Sazinoties ar Portāla administrāciju, skolas profilu ir iespējams papildināt ar aprakstu par skolu, mācību iestādes kontaktiem, fotogrāfijām u.c. informāciju.

4.6. Skolēnu rezultāti – atkarībā no lomas šajā sadaļā iespējams redzēt skolas skolēnu, privātskolēnu vai bērnu mācību rezultātus un progresu Portālā.

Skolotājs (identificēts) – sadaļā redz savas skolas skolēnu mācību rezultātus portālā. Sadaļā skolotājam redzams skolēna vārds/uzvārds un rezultāti skolotāja atlasītajā Virtuālās skolas mācību priekšmetā vai tēmā.

Privātskolotājs – sadaļā redz profilam pievienoto privātskolēnu mācību rezultātus portālā. Sadaļā privātskolotājam redzams skolēna vārds/uzvārds un rezultāti privātskolotāja atlasītajā Virtuālās skolas mācību priekšmetā vai tēmā.

Vecāks – sadaļā redz profilam pievienoto bērnu mācību rezultātus portālā. Sadaļā vecākam redzams skolēna vārds/uzvārds un rezultāti vecāka atlasītajā Virtuālās skolas mācību priekšmetā vai tēmā. Lai redzētu bērna rezultātus, bērnam vispirms jāapstiprina vecāka pieprasījums.

4.7. Sadaļas un iespējas tikai reģistrētiem un identificētiem skolotājiem

 • Manas klases – sadaļā skolotājs var izvēlēties vai pievienot sevis apmācāmās klases un piekļūt konkrēto klašu un to skolēnu rezultātiem Portālā. Sadaļā skolotājs redz skolēna vārdu/uzvārdu, skolu, klasi, lietotājvārdu, iegūto punktu skaitu, PROF pieslēguma statusu, pēdējās aktivitātes datumu, klases apkopoto un katra skolēna individuālo treniņa statistiku Virtuālajā skolā un pārbaudes darbu statistiku. Skolotājs sadaļā var veikt skolēnu profila rediģēšanu un jaunu skolēnu profilu veidošanu.

 • Skolēnu pārvalde – sadaļā skolotājs piekļūst skolā reģistrēto lietotāju sarakstam un redz: lietotāja vārdu/uzvārdu, pēdējās aktivitātes datumu, iegūto punktu skaitu, PROF pieslēguma statusu, klasi, savienojumu ar E-žurnālu, lietotājvārdu. Nepieciešamības gadījumā identificētam skolotājam ir tiesības rediģēt skolā reģistrēto lietotāju profila datus (vārds, uzvārds, dzimums, klase, e-pasts), kā arī piešķirt lietotājiem jaunu ieejas paroli Portālā un izņemt lietotāju no skolas, ja viņš skolā nemācās vai absolvējis skolu. Skolotājs sadaļā var veikt arī jaunu lietotāju reģistrāciju (punkts 3.3. Skolotāja reģistrētie skolēnu profili).

4.8. Sadaļa un iespējas tikai reģistrētiem skolēniem

 • Mani vecāki un privātskolotāji - šajā sadaļā skolēns redz, kādi profili (vecāka vai privātskolotāju) ir pieprasījuši pieeju viņa rezultātiem. Vajadzības gadījumā bērns šajā sadaļā var apstiprināt vai liegt citiem lietotājiem pieeju saviem rezultātiem, kā arī norādīt, vai lietotājs drīkst ielogoties bērna profilā. Skolēns sadaļā pats var uzaicināt vecākus sekot līdzi viņa rezultātiem Portālā vai lūgt vecākiem atļauju izmantot publisku profilu (punkts 3.1.1., 2.3. un 2.4.). Nosūtot vecākiem uzaicinājumu, vecāki uzaicinājuma vēstulē redzēs bērna Portālā reģistrēto vārdu un uzvārdu.

4.9. Sadaļas un iespējas tikai reģistrētiem vecākiem

 • Mani bērni – sadaļā vecāks redz savam profilam pievienotos bērnus un var pievienot jaunus bērnus. Nosūtot bērnam pieprasījumu, bērns pieprasījuma vēstulē redzēs vecāka Portālā reģistrēto vārdu un uzvārdu. Pēc bērna apstiprinājuma vecākam logrīkā “Mani bērni” būs pieejama informācija: bērna vārds/uzvārds, nopelnītie punkti Virtuālajā skolā par pēdējām 30 dienām, aktīvie pārbaudes darbi, PROF pakalpojums statuss. Ja bērns savā profilā ir devis atļauju, tad sadaļā “Mani bērni” vecāks var pāriet uz bērna Uzdevumi.lv profilu. Ja bērna profilu reģistrējis vecāks, bērna profilā viņam ir tiesības ielogoties bez bērna apstiprinājums. Gan vecāks, gan bērns jebkurā brīdī var atcelt vecāka-bērna profilu savienojumu.

 • Ja vecāks reģistrējas, izmantojot elektronisko žurnālu “E-klase” vai “Mykoob”, savienojums ar bērna profilu notiek automātiski (punkts 3.1.1. Vecāku reģistrācijas forma).

 • Ja bērns vecāka pieprasījumu nav apstiprinājis, sadaļā iespējams atkārtoti nosūtīt bērnam pieprasījuma vēstuli vai atvienot bērna profilu no vecāka profila.

 • Statistika par bērnu - sadaļā vecāks pēc bērna apstiprinājuma redz detalizētu informāciju par bērnu un viņa mācību progresu Portālā - bērna vārds/uzvārds, skola, klase, nopelnītie punkti, vieta klasesbiedru TOPā, profila bilde, priekšmetu progress, aktivitāte par pēdējām 30 dienām, statistika par pēdējām 30 dienām, statistikas vēsture, skolotāja uzdotie pārbaudes darbi, PROF pieslēguma statuss. Pirmsskolas vecuma un 1.-6. Klases bērnu vecākiem šajā sadaļā ir iespējams arī norādīt bērna profila privātumu - publisks vai anonīms.

 • Ja bērns vecāka pieprasījumu nav apstiprinājis, šī sadaļa par bērnu vecākam nav pieejama.

 • PROF - sadaļā vecākam ir iespēja pieslēgt un pārvaldīt maksas pakalpojumu (punkts 6. Maksas pakalpojums PROF) gan sev, gan savam profilam piesaistītajiem bērniem, kas apstiprinājuši vecāka pieprasījumu. Ja vecāks bērna profilam ir pieslēdzis PROF pastāvīgo pieslēgumu un kaut kādu iemeslu dēļ pakalpojuma automātiska pagarināšana nav varējusi notikt, gan vecākam, gan bērnam uz Portālā reģistrēto e-pasta adresi tiek izsūtīta informācija par kļūdu maksājumā. Bērns informatīvajā vēstulē redz arī maksātāja vārdu un uzvārdu.

4.10. Sadaļas tikai reģistrētiem privātskolotājiem

 • Mani bērni – sadaļā privātskolotājs redz savam profilam pievienotos privātskolēnus un var pievienot jaunus skolēnus. Nosūtot privātskolēnam pieprasījumu, skolēns pieprasījuma vēstulē redzēs privātskolotāja Portālā reģistrēto vārdu un uzvārdu. Pēc privātskolēna apstiprinājuma privātskolotājam logrīkā “Mani bērni” būs pieejama informācija: privātskolēna vārds/uzvārds, nopelnītie punkti Virtuālajā skolā par pēdējām 30 dienām, aktīvie pārbaudes darbi, PROF pakalpojums statuss. Gan privātskolotājs, gan privātskolēns jebkurā brīdī var atcelt privātskolotāja-privātskolēna profilu savienojumu.

 • Ja privātskolēns privātskolotāja pieprasījumu nav apstiprinājis, sadaļā iespējams atkārtoti nosūtīt privātskolēnam pieprasījuma vēstuli vai atvienot privātskolēna profilu no privātskolotāja profila.

 • Statistika par bērnu - sadaļā privātskolotājs pēc privātskolēna apstiprinājuma redz detalizētu informāciju par privātskolēnu un viņa mācību progresu Portālā - privātskolēna vārds/uzvārds, skola, klase, nopelnītie punkti, vieta klasesbiedru TOPā, profila bilde, priekšmetu progress, aktivitāte par pēdējām 30 dienām, statistika par pēdējām 30 dienām, statistikas vēsture, uzdotie pārbaudes darbi, PROF pieslēguma statuss.

 • Ja privātskolēns privātskolotāja pieprasījumu nav apstiprinājis, šī sadaļa par privātskolēnu privātskolotājam nav pieejama.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

5.1. Uz objektiem, kas publicēti Portālā: zīmols, dizaina elementi, teksts, ilustrācijas, attēli, video, programmas, programmatūras kods, skripti (turpmāk - Materiāli), izņēmuma tiesības pieder Portālam vai atsaucē norādītajam autoram. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Portālam un trešajām personām.

5.2. Materiāls nedrīkst tikt pavairots (t.sk. kopēts), pārstrādāts, izplatīts, publicēts vai izmantots citā veidā bez iepriekšējas piekrišanas no autortiesību īpašnieka. Izmantojot Portālā publicēto materiālu, lietotājam ir pienākums norādīt atsauci uz Portālu.

5.3. Lietotājs nedrīkst izmantot lietojumprogrammu, pakalpojumus vai digitālo saturu nelikumīgiem mērķiem.

5.4. Skolotāju veidotais saturs. Skolotājs pats uzņemas atbildību par saturu, kuru veido sadaļas “Pārbaudes darbi” iespējā "Veidot savu uzdevumu" un nosūta skolēniem vai kopīgo ar citiem skolotājiem. Vairāk par informāciju, kādu ir aizliegts publicēt un nosūtīt Portālā lasiet punktā 2.8. Lietotāja atbildība par publiskoto informāciju.

6. Maksas pakalpojums PROF

Portālā ir iespējams saņemt maksas pakalpojumu PROF, veicot pārskaitījumu caur interneta banku, bankas maksājuma kartēm vai PayPal. Veiksmīga pārskaitījuma gadījumā PROF pakalpojums tiks aktivizēts darbadienas laikā pēc apmaksas saņemšanas.

PROF ir iespējams apmaksāt arī ar bankas pārskaitījumu uz Portāla rekvizītiem. Tādā gadījumā pakalpojumu Portāla administrācija manuāli pieslēdz 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas Uzdevumi.lv kontā.

Pēc automātiski veiktā ikmēneša maksājuma, pakalpojums izvēlētajā profilā tiek aktivizēts uz 30 dienām. Noteiktajā datumā automātiski jau veikto maksājumu nav iespējams atcelt vai anulēt, ja lietotājs pakalpojumu nolēmis turpmāk neizmantot, taču automātisko abonēšanu nav atcēlis pirms darījuma veikšanas.

Pakalpojumu iespējams pieslēgts Portāla sadaļā “PROF”.

Aktīvs PROF pakalpojums papildus lietotājam sniedz šādu digitālu saturu:

 1. Pareizās atbildes jebkuram uzdevumam sadaļā “Virtuālā skola”

 2. Risinājuma skaidrojumu visiem Portāla uzdevumiem, testiem un skolotāja sūtītajiem pārbaudes darbiem

 3. Pieeju valsts pārbaudes darbu treniņuzdevumiem (sarkanās ikonas sadaļā “Virtuālā skola”) ar pareizajām atbildēm un skaidrojumu

Ir pieejami divi PROF pieslēguma veidi:

PROF pastāvīgais pieslēgums

 • Ik pēc 30 dienām tiek automātiski pagarināts PROF pieslēgums un no lietotāja norādītās bankas kartes tiek pārskaitīta apmaksa 5, 99 € apmērā (par PROF 30 dienām), līdz brīdim, kad lietotājs abonementu atslēdz vai tiek mainīti/dzēsti bankas kartes dati.

 • Atcelt PROF abonementa automātisko apmaksu un/vai dzēst sasaisti ar bankas karti var jebkurā brīdī, ielogojoties savā Uzdevumi.lv profilā un atverot Portāla PROF sadaļu vai sūtot e-pastu uz info@uzdevumi.lv, vai zvanot uz Uzdevumi.lv biroju +371 67616191 (d.d. 09:00-17:00).

 • Atslēdzot PROF abonementa automātisko apmaksu, visi turpmākie maksājumi tiek apturēti, bet sasaiste ar bankas karti tiek saglabāta, un lietotājam jebkurā brīdī ir iespējams atjaunot iepriekšējo abonementu par pieslēgšanas brīdī aktuālo pakalpojuma cenu, neievadot kartes datus atkārtoti.

 • Ja lietotājs dzēš saglabāto sasaisti ar bankas karti, iegādājoties jaunu PROF pakalpojumu, kartes dati būs jāievada atkārtoti, kā arī cenu izmaiņu gadījumā lietotājs nevarēs izmantot iepriekšējā abonementa cenu.

 • Par veiktajiem un mēģinātajiem (t.sk. neveiksmīgajiem) maksājumiem lietotājam uz Portālā reģistrēto e-pasta adresi tiek nosūtīts informatīvs ziņojums.

 • Ja pirmais automātiskais maksājums ir nesekmīgs (kontā nepietiek līdzekļu, tehniski traucējumi u.c. kļūmes), sistēma 40 stundu laikā, ja maksājuma metode ir bankas karte, vai 5 dienu laikā, ja maksājuma metode ir PayPal vai American Express, maksājumu mēģinās veikt atkārtoti. Ja arī otrais maksājuma mēģinājums ir nesekmīgs, trešais mēģinājums jāveic pašam lietotājam. Ja maksājums netiek veikts 48h laikā pēc otrā mēģinājuma, PROF pakalpojums tiek automātiski atslēgts.

 • Abonements tiek automātiski pārtraukts gadījumos, ja: 1) beidzas bankas kartes derīguma termiņš; 2) bankas kontā nav pietiekami daudz līdzekļu pakalpojuma apmaksai (pēc diviem mēģinājumiem); 3) lietotāja profils nav bijis aktīvs 340 dienas.

 • Atsevišķos periodos mācību gada laikā (piemēram, vasaras brīvlaikā) lietotājam, kas abonementu pieslēdzis ar bankas kartes datiem, ir iespēja uz laiku apturēt PROF pakalpojuma pastāvīgo pieslēgumu. Apturēt pieslēgumu iespējams sadaļā "PROF". Ja pieslēguma apturēšanas brīdī lietotājam vēl ir neizmantotas iepriekš apmaksātas PROF pieslēguma dienas, šīs dienas tiek pārceltas uz periodu, kad pieslēgums atkal tiks atjaunots. Nākamais maksājums notiks pēc tam, kad būs beigušās iepriekš apmaksātās PROF dienas. Uz laiku apturēt PROF pakalpojuma automātisko abonementu iespējams tikai no maksātāja jeb pieslēguma īpašnieka profila. Šāda iespēja tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama lietotājiem, kas izmanto PayPal.

PROF uz gadu

 • Pēc vienreizējas 30, 00 € apmaksas PROF pakalpojums lietotājam tiek pieslēgts uz 365 dienām no pieslēgšanas brīža. Pēc aktivizēšanas nav iespējams iesaldēt vai citādi apturēt pakalpojuma lietošanu.

Nepieciešamības gadījumā pēc lietotāja lūguma PROF pieslēgumu ir iespējams pārslēgt uz citu Portālā reģistrētu profilu. Lai to izdarītu, lietotājam ir jāsazinās ar Portāla administrāciju e-pastā info@uzdevumi.lv vai pa telefonu +371 67616191.

PROF Pakalpojums ir digitāls saturs nu lietotājs (patērētājs) nevar atteikties no digitālā satura, kura piegāde ir uzsākta. Uz PROF pakalpojumu nav attiecināmas atteikuma tiesības pēc tam, kad lietotāja izvēlētajā profilā pakalpojums ir ticis nodrošināts, jo pakalpojums ir digitāls saturs, ko nav iespējams atgriezt atpakaļ. Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas un/vai kļūdaini veikta maksājuma gadījumā, netiek atgriezti nekādi maksājumi saistībā ar Portāla pakalpojumu iegādi.

Iegādājoties PROF pakalpojumu, lietotājs apliecina, ka ir informēts par atteikuma tiesību zaudēšanu, apzinās atteikuma tiesību zaudēšanas sekas un izsaka piekrišanu PROF pakalpojuma piegādei.

7. Tehniskā informācija

Portāls ir pārbaudīts un tas darbojas sekojošās interneta pārlūkprogrammās: Mozilla Firefox (27 un jaunākas versijas); Google Chrome (30 un jaunākas versijas) un Google Chrome for Android (jaunākās versijas); Safari un Safari for iOS (jaunākās versijas). Lai pilnvērtīgi izmantotu Portālu, lietotājam obligāti jābūt ieslēgtam ''Java Script''.

8. Izmaiņas

Portāla administrācija ir tiesīga veikt jebkuras izmaiņas un papildinājumus noteikumos. Reģistrējoties un atkārtoti ieejot Portālā, lietotājs piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, ieskaitot to grozījumus.

Uzdevumi.lv portāls patur visas tiesības un rīcības brīvību ņemt maksu par pakalpojumiem, kā arī mainīt šo pakalpojumu vērtību un lietošanas termiņu. Lietotāja profila bloķēšanas, izdzēšanas, lietošanas pārtraukšanas un/vai kļūdaini veikta maksājuma gadījumā, netiek atgriezti nekādi maksājumi saistībā ar Portāla pakalpojumu iegādi.

Visas portāla lietošanas un privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, un, ja tās būs būtiskas, tiks sniegts īpašs paziņojums (tostarp attiecībā uz noteiktiem pakalpojumiem, paziņojums par konfidencialitātes politikas izmaiņām tiks nosūtīts uz e-pastu).