Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas Angļu ģimnāzija - skola, kurā padziļināti un integrēti apgūst angļu valodu.

Rīgas Angļu ģimnāzijā mācās jaunieši no 7 līdz 18 gadu vecumam. 1.-4. klases mācās šim vecumam piemērotās klašu telpās, bet, sākot ar 5. klasi, organizēta apmācības sistēma kabinetos.

Skola ir izvietota senā parkā (4 ha), kurā atrodas arī 18. gs. beigu arhitektūras piemineklis - Borherta muižiņa. 1999. gadā tika uzcelta skolas piebūve - plaša sporta zāle.


Rīgas Angļu ģimnāzija ir valsts skola ar latviešu mācību valodu, kas domāta bērniem Latvijā, kuri papildus vispārējiem priekšmetiem vēlas padziļināti apgūt angļu valodu. Angļu valodu māca no 1. klases, dalot klasi 2 - 3 grupās. Angļu valodas stundas notiek 4-5 reizes nedēļā. 10. - 12. klasēs bez vispārējās angļu valodas ir iespēja apgūt angļu lietišķo darījumu (biznesa) valodu un angļu un amerikāņu literatūru. Skolā strādā 19 kvalificēti angļu valodas skolotāji.


6. klasē sākas krievu valodas apmācība, 8. klasē skola piedāvā apgūt vācu valodu. Vidusskolā ģimnāzisti izvēlas, kuru no iepriekšminētajām valodām mācīties tālāk. Iespējams apgūt arī abas. Skolā regulāri notiek apmaiņas programmas, to ietvaros skolā mācās jaunieši no citām valstīm.


10. - 12. klašu skolēniem fakultatīvi tiek piedāvāts mācīties arī franču valodu. Ģimnāzija visu klašu skolēniem piedāvā papildināt savas zināšanas arī citu mācību priekšmetu fakultatīvajās nodarbībās.


Skolēni aktīvi piedalās dažādos starptautiskos projektos, Rīgas Skolēnu Domes darbā, kā arī citās jauniešu aktivitātēs.

Rīgas Angļu ģimnāzija ir saņēmusi Keimbridžas Universitātes eksaminācijas centra sertifikātu kā skola, kas sagatavo skolēnus angļu valodas eksāmeniem.

Misija: Mūsu absolventi ir konkurētspējīgas un atbildīgas personības - pārliecināti par sevi, vispusīgi izglītoti un gatavi studijām, spēj realizēt savu potenciālu (zināšanas, prasmes, talantus un resursus), prot strādāt komandā un sasniegt kopīgus mērķus.

Vīzija: Mūsdienīgs, sadarbībā balstīts mācību process un vide, kurā skolēniem tiek izkoptas augsta līmeņa mācīšanās prasmes.


Mūsdienīgs mācību process: skolēncentrētas mācības, kas veicina 21.gadsimta kompetenču pilnveidi (sadarbību, kritisko domāšanu, prasmīgu komunikāciju un radošumu) un pieaugošu spēju patstāvīgi mācīties.

Sadarbībā balstīts mācību process: skolēnu, viņu vecāku un pedagogu savstarpēja daudzlīmeņu sadarbība, kuras ietvaros tiek saskatīts un maksimāli attīstīts katra skolēna potenciāls, tiek veicināta karjeras izglītība un izkoptas personības īpašības, kas nodrošina skolēna konkurētspēju nākotnē.


Augsta līmeņa mācīšanās prasmes: kritiskā un algoritmiskā domāšana, multimodāla komunikācija, sadarbība ( tai skaitā un it īpaši e-vidē) un radošums, mūsdienīgas informācijas strukturēšanas tehnikas, debates, diskusijas, racionāla atvērto mācību resursu (OER-Open Educational Resources) izmantošana, daudzveidīgi mācīšanās paņēmieni.

Rīgas Angļu ģimnāzija
Zvārdes iela 1, Rīga, LV 1004
Tālrunis: 67612425
E-pasts: rag@riga.lv

Informācija apkopota plkst.