Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

Apmācības valodas: Latviešu


Akreditētās programmas: 
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, izglītības programmas kods: 3101 10 11 
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma,izglītības programmas kods: 3101 30 
11 vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena (komerczinības) programma, izglītības programmas kods: 3101 40 11 

Uzņemšanas noteikumi: 
DALP 5. vidusskolas 9. klases absolventiem Skolēns tiek uzņemts vidusskolā, ja: 
- matemātikā vērtējums gadā ir ne zemāks kā 6 balles, 
- vācu valodā vērtējums gadā un vērtējums valsts ieskaitē kopsummā ir ne zemāks kā 11; 
- tiek ņemtas vērā arī klases audzinātāja rekomendācijas, kā arī skolēna ieguldījums skolas prestiža celšanā (dalība korī, sporta sacensībās, Skolēnu padomē, sasniegumi olimpiādēs, konkursos). 

9.klašu absolventiem no citām skolām:
- jākārto iestājpārbaudījumi svešvalodā (angļu vai vācu valodā), 
- matemātikā vērtējums gadā ir ne zemāks kā 6 balles. 

Ja sekmes neatbilst šiem nosacījumiem, tad skolēns kārto iestājpārbaudījumus attiecīgajā mācību priekšmetā vai priekšmetos. Uzņemot vidusskolā un komplektējot klases, tiek ņemts vērā vidējais vērtējums no summas, kuru veido 
- gada vērtējums matemātikā + gada vērtējums latviešu valodā + gada, 
- valsts ieskaites un iestājpārbaudījuma vērtējums svešvalodā, 
- ja skolēns kārtojis iestājpārbaudījumus, tad augšminētajā summā tiek iekļauts arī iestājpārbaudījumu vērtējumi. 

Skolēni tiek uzņemti vidusskolas 10. klasē, ņemot vērā augšminēto vidējo vērtējumu un skolas iespējas skolēnu skaita ziņā. 2. semestrī interesentiem nākošiem skolas skolēniem tiek rīkoti apmācību kursi angļu, vācu valodās. 

Papildus obligātajiem un izvēles priekšmetiem vidusskolā ir iespējams: 
- iegūt starptautiski atzītu vācu valodas diplomu (DSD); 
- iesaistīties dažādos Eiropas kopienas finansētos projektos; 
- piedalīties skolēnu apmaiņas braucienos uz Hanoveri, Darmštati (Vācijā); 
- veikt skolēnu pētniecisko darbību; - dibināt mācību firmas un veidot biznesa plānus; 
- iesaistīties skolēnu apmaiņas programmās AFS, UFY; 
- darboties Skolēnu Padomē; 
- darboties vācu teātrī; 
- veidot skolas avīzi “Videnīte”; 
- veidot skolas Gada Grāmatu; 
- piedalīties skolas organizētās ekskursijās; 
- dziedāt skolas korī „Ilūzija”; 
- piedalīties kora koncertturnejā Liepāja – Horvātija; 
- darboties dažādās sporta sekcijās u.c. 

Izvēloties attiecīgo mācību programmu jebkuram skolēnam ir iespēja papildus apgūt: 
- krievu valodu; 
- franču valodu; 
- spāņu valodu; 
- tehniskā rasēšanu; 
- vizuālā mākslu; 
- astronomiju; 
- filozofiju.

Adrese: Latvija, Liepājas raj., Liepāja, Rīgas 50, LV-3401
Tālrunis: 63423551, 63424716
Mājaslapa: http://5vsk.liepaja.edu.lv/
E-pasts: 5vsk@liepaja.edu.lv