Ādažu vidusskola

Ādažu vidusskola ir Ādažu novada Domes dibināta izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai.

Vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. Vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
Vidusskolas uzdevumi ir:
1)) nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
2) veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un
izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
3) sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
4) izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;
5) sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamajiem;
6) izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
7) racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

Ādažu vidusskola

Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā, LV – 2164
Tālrunis: 67996165; e-pasts: vidusskola@adazi.tl.lv

Informācija apkopota plkst.