Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Skolā uzņem jauniešus un jaunietes konkursa kārtībā ar pabeigtu pamatizglītību. Mācības notiek latviešu valodā. Mācību laikā ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā. Audzēkņi saņem stipendiju.

ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros audzēkņi var pretendēt uz mērķstipendiju: 1.kursa audzēkņiem ir 10 - līdz 20 Ls, 2-4 kursa audzēkņiem 20 - 50 Ls.

2010./2011.gadā Aizkraukles arodvidusskola piedāvā apgūt šādas izglītības programmas:

N.p.k.

Programmas nosaukums, iegūstamā kvalifikācija

Mācību ilgums

Mācību valoda

Apraksts

1.

Autotransports, automehāniķis, 3.kvalifikācijas līmenis

4 gadi

Latviešu

Automehāniķis strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos.
Automehāniķis veic automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomaina agregātus, mezglus un detaļas vai to salāgojumus, veic atslēdzniecības darbus.

2.

Kokizstrādājumu izgatavošana, būvizstrādājumu galdnieks, 3.kvalifikācijas līmenis

4 gadi

Latviešu

Galdnieks apgūst kokapstrādes pamatus, veic koksnes mehānisko apstrādi, izgatavo, montē un uzstāda objektā dažādas konstrukcijas koka izstrādājumus. Galdnieks pārsvarā strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos. Programmā ir iekļauti tādi mācību priekšmeti, kā komercdarbība galdniecībā, kas ļauj pēc skolas beigšanas uzsākt individuālo komercdarbību.

3.

Sekretariāta un biroja darbs, sekretārs, 3.kvalifikācijas līmenis

4 gadi

Latviešu

Sekretārs strādā valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskās un reliģiskās organizācijās (turpmāk tekstā – organizācija), kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšana.

Sekretārs spēj organizēt un vadīt organizācijas lietvedības procesu, organizēt un protokolēt vadības sēdes, nodrošinot nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, organizēt lietišķas tikšanās, darījuma braucienus un arhīva darbu, kā arī patstāvīgi atbildēt uz korespondencēm savas kompetences ietvaros, izmantojot biroja tehniku, veikt informācijas un datu apstrādi.

Padziļināti tiek apgūtas svešvalodas, kas ļauj sekretāru grupu absolventiem sekmīgi startēt Latvijas augstskolās.

4.

Bioloģiskā lauksaimniecība, bioloģiskās lauksaimniecības jaunākais speciālists, 3.kvalifikācijas līmenis

4 gadi

Latviešu

Četru mācību gadu laikā jaunieši un jaunietes varēs apgūt lauksaimnieciskajai saimniekošanai nepieciešamās zināšanas, t.i.bioloģiskās saimniekošanas pamatus, zināšanas agronomijā, dārzkopībā, ganāmpulka kopšanā un labturībā. Mācību programmā ir iekļauti tādi mācību kursi kā netradicionālā lauksaimniecība, projektu vadība, biškopība, uzturzinātne, ekoloģiskā būvniecība, kas dos iespēju jaunajiem lauku uzņēmējiem jau skolas solā plānot savas nākotnes saimniecības darbības virzienus. Mācību laikā varēs iegūt autovadītāja un lauksaimniecības tehnikas vadītāja tiesības.

5.

Būvdarbi, apdares darbu strādnieks, 2.kvalifikācijas līmenis

3 gadi

Latviešu

Apdares darbu strādnieks – būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi. Apdares darbu strādnieks strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida vienkāršu apmetumu, flīzējumu, krāsojumu, tapsējumu un grīdas klājumu ierīkošanai uz dažādām virsmām – gan jaunbūvē, gan remonta darbos, prot rīkoties ar rokas instrumentiem, ieguvis vismaz 2.grupas elektrodrošības apliecību, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības, kvalitatīvi veic dažādus apdares darbus.

 

http://www.adc.lv/skolas/aavs

Informācija apkopota plkst.