Ogres Centra pamatskola

Ogres Centra pamatskola izveidota 2002./2003. mācību gadā, optimizējot Ogres pilsētas skolu tīklu. Tika reorganizēta Ogres ģimnāzija: 1.- 6. klases pievienotas Ogres pamatskolai (šobrīd Ogres sākumskola).

Ogres Centra pamatskolā ir licencētas 2 izglītības programmas – pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) izglītības programma un speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, līdz ar to Ogres Centra pamatskola var nodrošināt katram bērnam piemērotāko pedagoģiskās palīdzības veidu, kurš dotu vislabāko rezultātu bērna attīstībā un mācību darbā.

Skolā demokrātijas principus palīdz nodrošināt: skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu pašpārvalde, 5 metodiskās komisijas un skolotāju radošās grupas.
 

Vadība un skolotāji

Šobrīd skolā strādā 60 pedagogi, tai skaitā 24 maģistri. 98% pedagogu ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību, 2% pedagogu ir augstākā profesionālā izglītība. Ogres Centra pamatskolā 30 klašu komplektos mācās 775 izglītojamie. Skolā skolēni var saņemt psihologa, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, logopēda nepieciešamo atbalstu, skolēniem ir nodrošināta arī kvalificēta medicīniskā aprūpe. Skolā strādā 13 tehniskie darbinieki.

Ogres Centra pamatskolas direktore: Māra Banka
Direktores vietnieki: Valda Bērziņa, Aija Sirsniņa, Ieviņa Piļka, Jānis Itkačs
Skolas saimnieks: Arnis Ķierpe
 

Skolas filozofija

Ogres Centra pamatskolas filozofijas stūrakmeņi – brīvība, izvēle, atbildība. Galvenais princips cilvēka tiesību cienīšana. Ļoti būtiska ir skolēnu atbildīga mācīšanās un atbildība par mācīšanos. Tad skolēns nav pasīvs vērotājs mācīšanās procesā, bet gan kļūst par aktīvu tā dalībnieku. Mācīšanās prakse, kas balstīta uz brīvību, izvēli un atbildību, ir viena no nozīmīgākajām prasībām, lai nodrošinātu efektīvu mācīšanās vidi. Skolā īpaša vērība tiek pievērsta mācīšanas un mācīšanās prasmju pilnveidei, lai skolēni būtu gatavi dzīves darbībai, kāda nepieciešama 21. gs.
 

Vīzija

Efektīva un atvērta mūsdienu skola, kurā mācās garīgi un fiziski attīstītas, brīvas un atbildīgas, radošas kultūras personības.
 

Tradīcijas skolā

Zinību diena, Sporta diena, Drošības dienas, Dzejas dienu pasākumi, Rudens pārgājieni, Skolotāju diena, Mārtiņdienas tirgus un radošās darbnīcas, Lāčplēša diena, Pasākumi Latvijas valsts dzimšanas dienā, Vecāku dienas, Ziemassvētku labdarības koncerti, Vecāku profesiju dienas, Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”, Grāmatu svētki pirmklasniekiem, Tematiskās kompozīciju izstādes, Talantu konkurss, Radošās darbnīcas un koncerts Mātes dienā, Olimpiāžu un konkursu laureātu pieņemšana pie direktores un ekskursija, Paliec sveika sākumskola!
 

Skolā darbojas

Ikviens skolēns var padarīt interesantāku savu ikdienu piedaloties: korī, vokālajā ansamblī, tautisko deju un mūsdienu deju kolektīvos, skatuves runas, vizuālās mākslas, kokapstrādes, dambretes un “asini prātu” pulciņos, jaunsargu un jauno velosipēdistu programmā,  radošā skoliņā, peldēšanā, volejbolā, koriģējošā vingrošanā.

Informācija apkopota plkst.