Teorija

Ķīmisko vielu bīstamība
Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti
  
Ķīmiskās vielas – dabiskas izcelsmes vai mākslīgi radīti ķīmiskie elementi un to ķīmiskie savienojumi, arī jebkuras piedevas, kas nepieciešamas to stabilitātes nodrošināšanai, un jebkuri piemaisījumi, kas radušies to ražošanas vai uzglabāšanas procesā;
 
  
Ķīmiskie produkti (preparāti) – ķīmisko vielu maisījumi vai šķīdumi, kas sastāv no divām vai vairākām vielām
 
Priekšmeti (izstrādājumi) - nav uzskatāmi par ķīmiskiem ražojumiem (produktiem), pat ja tās satur ievērojamu daudzumu vielas piemēram, plastmasas lietas vai sintētiskie audumi.
Informācija ko satur drošības datu lapas
1.Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta identifikācija un ziņas par šīs vielas vai šā produkta ražotāju, importētāju vai citu personu, kas veic ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta piegādi valstī;
2.Produkta sastāvs un ziņas par tā sastāvdaļām;
3.Bīstamības raksturojums;
4.Pirmās palīdzības pasākumu apraksts;
5. Ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumu apraksts;
6. Avārijas gadījumā veicamo pasākumu apraksts;
7. Uzglabāšanas un lietošanas noteikumi;
8. Darba drošības noteikumi;
9. Ziņas par fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām
10. Ziņas par stabilitāti un reaģēt spēju
11. Toksikoloģiskā informācija
12. Ekoloģiskā informācija
13. Ziņas par iespējamiem utilizācijas veidiem
14. Informācija par transportēšanu
15. Informācija par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbības ar attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu
16. Cita no drošības, vides, cilvēka dzīvības un veselības aizsardzības viedokļa nozīmīga informācija
  
Bīstamības klasifikācija
•Sprādzienbīstams;
•Spēcīgs oksidētājs;
•Īpaši viegli uzliesmojošs;
•Viegli uzliesmojošs;
•Uzliesmojošs;
•Ļoti toksisks;
•Toksisks;
•Kaitīgs;
•Kodīgs;
•Kairinošs;
•Sensibilizējošs
•Kancerogēns;
•Reproduktīvajai sistēmai toksisks;
•Mutagēns;
•Bīstams videi.
Atsauce:
http://osha.lv/lv/ew2003/kim_klas.pdf