Teorija

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējums
Kodīgs
R35:Rada smagus apdegumus
R34:Rada apdegumus
Kairinošs
R36:Kairina acis
R38:Kairina ādu
R41:Nopietnu bojājumu draudi acīm
Sensibilizējošs
R43:Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu
Ilgstoša Iedarbība 
R48:Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares
R 40:Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
Bīstamības simboli
zīmes.png
Piemērs
• Bromopropāna klasifikācija: R10, Xn; R20
• 1.Uzliesmojošs;
• 2. Kaitīgs ieelpojot;
• 3. Uzglabāt labi vēdināmā vietā;
• 4. Izvairīties no nokļūšanas uz ādas
• 5. Kaitīgs
piemērstuloulsuzdevumam.png

Atsauce:
http://osha.lv/lv/ew2003/kim_klas.pdf